Search result for

ฉ้อโกง

(42 entries)
(0.046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉ้อโกง-, *ฉ้อโกง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉ้อโกง[V] defraud, See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
ฉ้อโกง[ADJ] fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉ้อโกงน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ กระทำโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง The Other Boleyn Girl (2008)
Two hundred and forty-six counts of fraud.ฉ้อโกง 246 กระทง The Dark Knight (2008)
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ Safe and Sound (2008)
Are you aware of any fraudulent activity being conducted on behalf of ultima national resources?เป็นเพราะคุณรู้ว่ามีการฉ้อโกง เกิดขึ้นในนามของ UNR ใช่รึเปล่า Hey! Mr. Pibb! (2009)
Bank fraud, insider trading.ฉ้อโกงธนาคาร, ติดต่อซื้อขายกับคนใน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I think that we can get him on RICOฉันคิดว่าเราเล่นงานเขาข้อหาใช้อำนาจอั้งยี่และฉ้อโกงได้ Law Abiding Citizen (2009)
- RICO's designed for this check out section 901 of the organized crime control act and you should let Sarah try this case, too.- ข้อหาอั้งยี่ฉ้อโกงเหมาะกับคดีนี้ ลองดูมาตรา 901 ของ พรบ.ควบคุมองค์กรอาชญากรรม และคุณควรให้ซาร่าห์ว่าความคดีนี้ด้วย Law Abiding Citizen (2009)
Cos most of the DI's would give their right arm to be in fraud or a cushy number like that, do you know what I mean?แต่ระดับคุณส่วนใหญ่แล้ว จะเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง หรือพวกตัวเลขอะไรทำนองนั้น คุณเข้าใจผมใช่ไม๊? Harry Brown (2009)
He's a felon, history of fraud.เขามีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ มีประวัติฉ้อโกง Na Triobloidi (2009)
Working fraud will be good for me.ทำคดีฉ้อโกง น่าจะดีกับฉัน If I Had a Hammer (2009)
If he can't show it to us, then he defrauded them.ถ้าเขาแสดงให้เราเห็นไม่ได้ เขาก็ฉ้อโกงเรา Harbingers in a Fountain (2009)
Wait till you date a guy with mommy issues.รอจนกระทั้งเธอออกเดท กับชายที่มีปัญหากับแม่ หรือปัญหาฉ้อโกง The Night of the Comet (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bilk[VT] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, Syn. cheat
bilk out of[PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
bleed white[PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
con out of[PHRV] โกงเพื่อให้ได้, See also: ฉ้อโกงเพื่อ, หลอกเอา, Syn. cheat out of
diddle out of[PHRV] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลอกเอา (เงินหรือของ), Syn. cheat out of
do out of[PHRV] ฉ้อโกงเพื่อ, See also: หลอกลวงเพื่อ, ลวงเพื่อเอา, Syn. cheat out of
defraud[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอก, Syn. cheat, swindle
diddle[VT] โกง (คำสแลง), See also: ฉ้อโกง, Syn. decieve, gip, gyp, fleece, swindle
gyp[VT] ฉ้อโกง, See also: หลอกลวง, โกง, Syn. cheat, deceive
plunder[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, ยักยอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
swindle(สวิน'เดิล) vt.,vi.,n. (การ) โกง,ฉ้อโกง,หลอกต้ม,หลอกลวง., See also: swindler n. swindlingly adv.
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on

English-Thai: Nontri Dictionary
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
swindle(vt) โกง,ฉ้อโกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top