Search result for

profane

(30 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profane-, *profane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profane[ADJ] ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt

English-Thai: Nontri Dictionary
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์,ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To a true music fan, the fact that Richard Cole was playing the ultimate guitar would be sacrilegious, profane, even.สำหรับแฟนเพลงตัวจริงแล้ว เรื่องที่ริชาร์ด โคลไปเล่นกีต้าร์สุดขลังตัวนั้นน่ะ ถือว่าเป็นการลบหลู่มากเลยนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You must forgive our Baron, his tongue is not always so profane.ข้าต้องขออภัยแทนบารอนท่านนี้ เขามักพูดไม่ทันคิด Ironclad (2011)
There'll be items required for the profane ritual.เจ้าจะต้องมีอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Yes. The profane ritual.เอาสิ บอกพิธีมาได้เลย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
The man who profaned his blade with the blood of the King he had sworn to defend!ชายผู้ดูหมิ่นคมดาบของตนเอง ด้วยเลือดของกษัตริย์ที่เขาสาบานจะปกป้องนี่น่ะเหรอ The Pointy End (2011)
I profaned at you. I'm so sorry.ผมหยาบคายกับคุณ ขอประทานโทษครับ All In (2012)
Issus has been profaned.เทพี Issus ถูกลบหลู่ John Carter (2012)
You have profaned our Faith.เจ้าดูหมิ่นศรัทธาของเรา High Sparrow (2015)
I've used thy name in profane fantasies.ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า The Lawnmower Man (1992)
And she made a profane scene in the garden earlier.แล้วเธอยังมาโชว์เรือนร่าง ในสวน เมื่อสักพักที่ผ่านมาอีก Love So Divine (2004)
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น The Haunting of Molly Hartley (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFANE    P R OW0 F EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profane    (v) (p r @1 f ei1 n)
profaned    (v) (p r @1 f ei1 n d)
profanes    (v) (p r @1 f ei1 n z)
profanely    (a) (p r @1 f ei1 n l ii)
profaneness    (n) - (p r @1 f ei1 n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profane \Pro*fane"\, v. t. [imp. & p. p. {Profaned}; p. pr. &
   vb. n. {Profaning}.] [L. profanare: cf. F. profaner. See
   {Profane}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To violate, as anything sacred; to treat with abuse,
    irreverence, obloquy, or contempt; to desecrate; to
    pollute; as, to profane the name of God; to profane the
    Scriptures, or the ordinance of God.
    [1913 Webster]
 
       The priests in the temple profane the sabbath.
                          --Matt. xii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to a wrong or unworthy use; to make a base
    employment of; to debase; to abuse; to defile.
    [1913 Webster]
 
       So idly to profane the precious time. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profane \Pro*fane"\, a. [F., fr. L. profanus, properly, before
   the temple, i. e., without the temple, unholy; pro before +
   fanum temple. See 1st {Fane}.]
   [1913 Webster]
   1. Not sacred or holy; not possessing peculiar sanctity;
    unconsecrated; hence, relating to matters other than
    sacred; secular; -- opposed to sacred, religious, or
    inspired; as, a profane place. "Profane authors." --I.
    Disraeli.
    [1913 Webster]
 
       The profane wreath was suspended before the shrine.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. Unclean; impure; polluted; unholy.
    [1913 Webster]
 
       Nothing is profane that serveth to holy things.
                          --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Treating sacred things with contempt, disrespect,
    irreverence, or undue familiarity; irreverent; impious.
    Hence, specifically; Irreverent in language; taking the
    name of God in vain; given to swearing; blasphemous; as, a
    profane person, word, oath, or tongue. --1 Tim. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Secular; temporal; worldly; unsanctified; unhallowed;
     unholy; irreligious; irreverent; ungodly; wicked;
     godless; impious. See {Impious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profane
   adj 1: characterized by profanity or cursing; "foul-mouthed and
       blasphemous"; "blue language"; "profane words" [syn:
       {blasphemous}, {blue}, {profane}]
   2: not concerned with or devoted to religion; "sacred and
     profane music"; "secular drama"; "secular architecture",
     "children being brought up in an entirely profane
     environment" [syn: {profane}, {secular}] [ant: {sacred}]
   3: not holy because unconsecrated or impure or defiled [syn:
     {profane}, {unconsecrated}, {unsanctified}]
   4: grossly irreverent toward what is held to be sacred;
     "blasphemous rites of a witches' Sabbath"; "profane
     utterances against the Church"; "it is sacrilegious to enter
     with shoes on" [syn: {blasphemous}, {profane},
     {sacrilegious}]
   v 1: corrupt morally or by intemperance or sensuality; "debauch
      the young people with wine and women"; "Socrates was
      accused of corrupting young men"; "Do school counselors
      subvert young children?"; "corrupt the morals" [syn:
      {corrupt}, {pervert}, {subvert}, {demoralize},
      {demoralise}, {debauch}, {debase}, {profane}, {vitiate},
      {deprave}, {misdirect}]
   2: violate the sacred character of a place or language;
     "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church";
     "profane the name of God" [syn: {desecrate}, {profane},
     {outrage}, {violate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top