ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corruption

K ER0 AH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corruption-, *corruption*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corruption(n) การเน่าเปื่อย, See also: การเน่า, การเน่าสลาย, Syn. decay, rottenness
corruption(n) การไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonesty, bribery
corruption(n) ความเสื่อมทราม, See also: ความชั่วช้า, Syn. depravity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย, ความชั่ว, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, การใช้ศัพท์ผิด, คำผิด, คำแผลง, ความทุจริต, Syn. putridity, immorality, dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
corruption(n) ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corruptionการวิบัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
corruptionการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่, การฉ้อราษฎร์บังหลวง [ ดู graft ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corruptionการทุจริต, การฉ้อราษฎร์บังหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corruption of bloodการที่ผู้เป็นกบฏหมดสิทธิรับและให้มรดก (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corruptionการทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
corruptionคอร์รัปชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Corruptionการทุจริต [TU Subject Heading]
Corruptionการฉ้อราษฎร์บังหลวง [เศรษฐศาสตร์]
Corruptionคอร์รัปชั่น [การแพทย์]
Corruption investigationการสืบสวนการทุจริต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
The corruption plaguing your court.ว่าการฉ้อฉลทำลายการปกครองของท่าน The King and the Clown (2005)
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์ X-Men: The Last Stand (2006)
Data corruption at critical risk.ข้อมูลเสียหายในระดับวิกฤต Eagle Eye (2008)
There was no corruption of morality or betrayal in my father's daysแม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า Portrait of a Beauty (2008)
I will use the corruption at the heart of his kingdom, and such an abundance of gold will buy me into the King's chambers, even to the King himself.ข้าจะใช้การทุจริต ในใจกลางอาณาจักรของเขา ทองคำมหาศาลนี้ จะนำพาข้าเข้าสู่ห้องของกษัตริย์ได้ หรือแม้แต่ตัวกษัตริย์เอง To Kill the King (2008)
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส The Dark Knight (2008)
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง Changeling (2008)
I fear that corruption in this Government must be fought.I fear that corruption in this Government must be fought. Quantum of Solace (2008)
You will see the perversion... and the corruption of the flesh by all means unnatural.เราจะเห็นความวิปริต และความผิดปกติของเนื้อหนังมังสา อย่างผิดธรรมชาติ Pathology (2008)
The corruption you just told us about.ยืนยันเรื่องการคอรัปชั่นที่พวกเขาพึ่งบอกเรา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Been working with our partners in the developing world to root out corruption and...หุ้นส่วนในโลกที่กำลังพัฒนา เพื่อถอนรากถอนโครพวกคอรัปชั่นและ... RED (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corruptionA man of strong will is not subject to corruption.
corruptionHe dedicated his life to fighting corruption.
corruptionHe exposed corruption in the city government.
corruptionHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
corruptionHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
corruptionJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.
corruptionThe new government promised to rid the country of corruption.
corruptionThe speaker hinted at corruption in the political world.
corruptionWe are sick and tired of political corruption.
corruptionWhat is most troublesome is the corruption of the best.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอร์รัปชั่น(n) corruption, Syn. ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: ประชาชนเห็นว่า คอร์รัปชั่นมีอยู่ทั่วไปในทุกรัฐบาลทั้งไทยและเทศ, Thai Definition: การทุจริตหรือคดโกงในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, Notes: (อังกฤษ)
คอรัปชั่น(n) corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
ความทุจริต(n) dishonesty, See also: corruption, Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล, Ant. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์, Example: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฉ้อราษฎร์บังหลวง[kān chørātbanglūang] (n) EN: corruption
การให้สินบน[kān hai sinbon] (n, exp) EN: bribery  FR: corruption [ f ] ; graissage de patte [ m ] (fam.)
การกินสินบน[kān kin sinbon] (n, exp) EN: corruption  FR: corruption [ f ]
การทุจริต[kān thutjarit] (n) EN: corruption ; depravity  FR: corruption [ f ]
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[karanī eūchāo rap sinbon] (n, exp) EN: corruption scandal
คดีรับสินบน[khadī rap sinbon] (n, exp) EN: corruption scandal
คอรัปชั่น = คอรัปชัน = คอร์รับชั่น[khørapchan] (n) EN: corruption  FR: corruption [ f ]
มือสะอาด[meū sa-āt] (x) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright  FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
เพี้ยน[phīen] (v) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth  FR: différer
ป.ป.ช.[pø. pø. chø] (n, prop) EN: NCCC (National Counter Corruption Commission)  FR: NCCC (Commission nationale de lutte contre la corruption)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORRUPTION K ER0 AH1 P SH AH0 N
CORRUPTIONS K ER0 AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corruption (n) kˈərˈʌpʃən (k @1 r uh1 p sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐败[fǔ bài, ㄈㄨˇ ㄅㄞˋ, / ] corruption; corrupt; rotten, #3,633 [Add to Longdo]
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, / ] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law, #53,660 [Add to Longdo]
贪腐[tān fǔ, ㄊㄢ ㄈㄨˇ, / ] corruption [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestechung { f }; Korruption { f } | Bestechungen { pl }corruption | corruptions [Add to Longdo]
Sittenverderbnis { n }corruption of morals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] (n) { comp } data corruption; data contamination [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n, vs, adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na, n, adj-no) vice; immorality; corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職[おしょく, oshoku] (n, adj-no) corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n, vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
黄白[こうはく, kouhaku] (n) (1) yellow and white; gold and silver; (2) bribery; corruption [Add to Longdo]
壊乱;潰乱[かいらん, kairan] (n, vs) (1) corruption (of order, customs, etc.); (2) to fall apart (organization, system, etc.) [Add to Longdo]
灰色高官[はいいろこうかん, haiirokoukan] (n) high official suspected of corruption [Add to Longdo]
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corruption \Cor*rup"tion\ (k?r-r?p"sh?n), n. [F. corruption, L.
   corruptio.]
   1. The act of corrupting or making putrid, or state of being
    corrupt or putrid; decomposition or disorganization, in
    the process of putrefaction; putrefaction; deterioration.
    [1913 Webster]
 
       The inducing and accelerating of putrefaction is a
       subject of very universal inquiry; for corruption is
       a reciprocal to "generation".     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The product of corruption; putrid matter.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of corrupting or of impairing integrity, virtue,
    or moral principle; the state of being corrupted or
    debased; loss of purity or integrity; depravity;
    wickedness; impurity; bribery.
    [1913 Webster]
 
       It was necessary, by exposing the gross corruptions
       of monasteries, . . . to exite popular indignation
       against them.             --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       They abstained from some of the worst methods of
       corruption usual to their party in its earlier days.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   Note: Corruption, when applied to officers, trustees, etc.,
      signifies the inducing a violation of duty by means of
      pecuniary considerations. --Abbott.
      [1913 Webster]
 
   4. The act of changing, or of being changed, for the worse;
    departure from what is pure, simple, or correct; as, a
    corruption of style; corruption in language.
    [1913 Webster]
 
   {Corruption of blood} (Law), taint or impurity of blood, in
    consequence of an act of attainder of treason or felony,
    by which a person is disabled from inheriting any estate
    or from transmitting it to others.
    [1913 Webster]
 
       Corruption of blood can be removed only by act of
       Parliament.              --Blackstone.
 
   Syn: Putrescence; putrefaction; defilement; contamination;
     deprivation; debasement; adulteration; depravity; taint.
     See {Depravity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corruption
   n 1: lack of integrity or honesty (especially susceptibility to
      bribery); use of a position of trust for dishonest gain
      [syn: {corruptness}, {corruption}] [ant: {incorruption},
      {incorruptness}]
   2: in a state of progressive putrefaction [syn: {putrescence},
     {putridness}, {rottenness}, {corruption}]
   3: decay of matter (as by rot or oxidation)
   4: moral perversion; impairment of virtue and moral principles;
     "the luxury and corruption among the upper classes"; "moral
     degeneracy followed intellectual degeneration"; "its
     brothels, its opium parlors, its depravity"; "Rome had fallen
     into moral putrefaction" [syn: {corruption}, {degeneracy},
     {depravation}, {depravity}, {putrefaction}]
   5: destroying someone's (or some group's) honesty or loyalty;
     undermining moral integrity; "corruption of a minor"; "the
     big city's subversion of rural innocence" [syn: {corruption},
     {subversion}]
   6: inducement (as of a public official) by improper means (as
     bribery) to violate duty (as by commiting a felony); "he was
     held on charges of corruption and racketeering"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top