ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contain

K AH0 N T EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contain-, *contain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contain(vt) จำกัด
contain(vt) จุ, See also: บรรจุ, Syn. bear, carry, hold
contain(vt) ประกอบด้วย, Syn. be composed of, hold, include
contain(vt) มี
contain(vt) ยับยั้ง, See also: ควบคุมความรู้สึก, Syn. restrict, restrain
container(n) ตู้บรรจุสินค้า
container(n) ภาชนะใส่ของ, See also: หีบบรรจุ, Syn. holder, box, package
contain for(phrv) ยับยั้ง, See also: จำกัด
containment(n) การเก็บไว้ในที่จำกัด, See also: การควบคุมไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contain(คันเทน') { contained, containing, contains } vt. บรรจุ, จุ, มี, ยับยั้ง, จำกัด, จำกัดวง
container(คันเท'เนอะ) n. ภาชนะ, ที่ใส่
containment(คันเทน'เมินทฺ) n. การบรรจุ, การใส่, การจำกัด, การยับยั้ง, Syn. restraint
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ, ควบคุมอารมณ์, ไม่สุงสิงกับใคร, พูดน้อย, มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม, เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive

English-Thai: Nontri Dictionary
contain(vt) บรรจุ, มีอยู่, จำกัดวง
container(n) ที่ใส่ของ
SELF-self-contained(adj) ควบคุมอารมณ์, ไม่ยุ่งกับใคร, มีอยู่ในตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
containerตู้บรรทุก, ตู้สินค้า (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Container gardeningการจัดสวนในภาชนะ [TU Subject Heading]
Container industryอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Container portsท่าเทียบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Container shipsเรือคอนเทนเนอร์ [TU Subject Heading]
Containerizationการขนส่งระบบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Containersตู้ขนส่งสินค้า [TU Subject Heading]
Containersบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Containersภาชนะ, ภาชนะบรรจุ [การแพทย์]
Containers, Air-Tightที่อากาศเข้าไม่ได้ [การแพทย์]
Containers, Bulkภาชนะบรรจุยาฉีดที่ผสมแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
It contains a central passage and three chambers, or cists...ประกอบด้วยทางเดินส่วนกลาง และ ห้องโถง 3 ห้อง, หรือคีสท์... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
All nations contain religious minorities.ทุกชาติมีชนกลุ่มน้อยทางศาสนา Gandhi (1982)
Contain your disappointment.มีความผิดหวังของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It contains evidence, I presume?ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า มันมีหลักฐานอยู่ข้างใน? Clue (1985)
It contains surprises, my friend. That's what it contains, surprises.มันมีแค่ของที่ทำให้ประหลาดใจ มันก็แค่ของที่น่าประหลาดใจ Clue (1985)
These three contain traces of ketamine the same as we found in your blood and his.ไอ้สามสิ่งนี้ มันมีร่องรอย ของเคตามีน ...อย่างเดียวกับที่เราพบในเลือดของคุณ และของเขา Basic Instinct (1992)
The book is bound in human skin... and contains the recipes for her most powerful and evil spells."หนังสือนี่ทำมาจากหนังมนุษย์... ประกอบไปด้วยการปรุงยาที่มีอำนาจมากและคถาของซาตาน." Hocus Pocus (1993)
Why not contain it in another body first?ทำไมเธอไม่เอาไปไว้ที่ร่างอื่นก่อน? Ghost in the Shell (1995)
Every three-dimensional page contains a piece of the primer.ทุกหน้าสามมิติที่มีชิ้น ส่วนของไพรเมอร์ Contact (1997)
It is our belief that the message contains instructions for building something, some kind of machine.มันเป็นความเชื่อของเราที่ว่า ข้อความมีคำแนะนำ สำหรับการสร้างบางสิ่ง บางอย่างชนิดของเครื่องบาง Contact (1997)
I'll contain it here for as long as I can!ผมจะกักอากาศเอาไว้ให้มาที่สุด ออกไปก่อน Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
containAcid acts on things which contain metal.
containAll containing news of his concerts and various activities.
containAll his possessions are contained in that box.
containAn office girl was robbed of the envelope containing 100, 000 yen on her way back from the bank.
containCarrots contain a lot of vitamin A.
containDo not look upon the vessel but upon that which it contains.
containEach package contains a score of cigarettes.
containGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.
containHe emptied the container of its contents.
containHis speech contained many fine phrases.
containHis speech contained very little matter.
containHowever much the container is the best in Japan, if the contents are third class then isn't it completely meaningless?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาชนะ(n) container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
ผอก(n) container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai Definition: ข้าวที่เอาไปกิน
บรรจุ(v) contain, See also: hold, Syn. ใส่, Example: พนักงานบรรจุน้ำตาลลงในถุงนับพัน เพื่อเอาไว้ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม, Thai Definition: เก็บไว้ในภาชนะ
ช้ำเลือดช้ำหนอง(v) contain pus and blood, Example: เขาปล่อยแผลทิ้งไว้ไม่ดูแลจนเป็นแผลช้ำเลือดช้ำหนอง, Thai Definition: มีเลือดและหนองคั่งอยู่
การจุ(n) containing, See also: holding, capacity, Example: แผ่นดิสก์รุ่นใหม่เพิ่มความสามารถในการจุข้อมูลได้สูง
จุ(v) contain, See also: hold, have a capacity for, be capable for holding, Syn. บรรจุ, Example: ถังใบนี้จุน้ำได้ 20 ลิตร, Thai Definition: มีขนาดหรือจำนวนบรรจุ
จุ๊บ(n) tube, See also: container, Count Unit: อัน, Thai Definition: หลอดสำหรับรับของไหลเช่นลมหรือไอน้ำเป็นต้นให้ผ่านเข้าไป
ติด(v) contain, See also: be left over, Example: พ่อโมโหที่เห็นเหล้าเหลืออยู่ติดขวดแค่นั้น, Thai Definition: ยังคงหลงเหลือค้างอยู่ในปริมาณน้อย
รอง(v) receive the water from the rain, See also: contain, Example: เมื่อถึงหน้าฝน บ้านเราจะรองน้ำใส่โอ่งใบใหญ่เก็บไว้กิน, Thai Definition: รับรวมของเหลวหรือสิ่งอื่นที่ไหลตกลงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุหีบห่อ[banju hīphø] (v, exp) EN: packaging ; containers ; packaging material
บรรจุภาชนะอัดลม[banju phātchana atlom] (x) EN: in airtight containers
ไหปลาร้า[haiplārā] (n) EN: jar containing preserved fish
จุ[ju] (v) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate  FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
ข้อง[khǿng] (n) EN: bamboo container for caught fish ; fishtrap ; fish container  FR: panier de pêche [ m ]
คอนเทนเนอร์[khønthēnnoē] (n) EN: container  FR: conteneur [ m ]
กระบอก[krabøk] (n) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container  FR: cylindre [ m ] ; tube [ m ] ; logement [ m ] ; cavité [ f ]
กระถาง[krathāng] (n) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel  FR: pot [ m ] ; bac [ m ] ; cruche [ f ] ; pot de fleurs [ m ]
กระติบ[kratip] (n) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice  FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTAIN K AH0 N T EY1 N
CONTAINS K AH0 N T EY1 N Z
CONTAINED K AH0 N T EY1 N D
CONTAINER K AH0 N T EY1 N ER0
CONTAINING K AH0 N T EY1 N IH0 NG
CONTAINERS K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINERS' K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINMENT K AH0 N T EY1 N M AH0 N T
CONTAINER'S K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINERIZE K AH0 N T EY1 N ER0 AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contain (v) kˈəntˈɛɪn (k @1 n t ei1 n)
contains (v) kˈəntˈɛɪnz (k @1 n t ei1 n z)
contained (v) kˈəntˈɛɪnd (k @1 n t ei1 n d)
container (n) kˈəntˈɛɪnər (k @1 n t ei1 n @ r)
containers (n) kˈəntˈɛɪnəz (k @1 n t ei1 n @ z)
containing (v) kˈəntˈɛɪnɪŋ (k @1 n t ei1 n i ng)
containment (n) kˈəntˈɛɪnmənt (k @1 n t ei1 n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集装箱[jí zhuāng xiāng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ, / ] container (for shipping), #8,799 [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] contain, #9,307 [Add to Longdo]
容纳[róng nà, ㄖㄨㄥˊ ㄋㄚˋ, / ] contain; accommodate, #10,526 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] container; cup, #43,608 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] contain, #58,128 [Add to Longdo]
安全壳[ān quán ké, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄜˊ, / ] containment vessel, #149,157 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] container, #326,383 [Add to Longdo]
含气[hán qì, ㄏㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] containing air [Add to Longdo]
含油[hán yóu, ㄏㄢˊ ㄧㄡˊ, ] containing oil; oil-bearing [Add to Longdo]
集装箱船[jí zhuāng xiāng chuán, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] container ship [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Containerschiff { n }container ship [Add to Longdo]
Container-Logistik { f }container logistics [Add to Longdo]
Containerwagen { m }container car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
おじや[ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お鉢[おはち, ohachi] (n) container for boiled rice [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
ねぎだく;ネギだく[negidaku ; negi daku] (n) (See つゆだく) containing more onions or leeks than usual (of gyudon, etc.) [Add to Longdo]
ぶすっと[busutto] (adv, vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
アクアラング[akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親要素[おやようそ, oyayouso] containing element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contain \Con*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Contained}; p. pr. &
   vb. n. {Containing}.] [OE. contenen, conteinen, F. contenir,
   fr. L. continere, -tentum; con- + tenere to hold. See
   {Tenable}, and cf. {Countenance}.]
   1. To hold within fixed limits; to comprise; to include; to
    inclose; to hold.
    [1913 Webster]
 
       Behold, heaven and the heaven of heavens can not
       contain thee; how much less this house! --2 Chron.
                          vi. 18.
    [1913 Webster]
 
       When that this body did contain a spirit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What thy stores contain bring forth. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have capacity for; to be able to hold; to hold; to be
    equivalent to; as, a bushel contains four pecks.
    [1913 Webster]
 
   3. To put constraint upon; to restrain; to confine; to keep
    within bounds. [Obs., exept as used reflexively.]
    [1913 Webster]
 
       The king's person contains the unruly people from
       evil occasions.            --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Fear not, my lord: we can contain ourselves. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contain \Con*tain"\, v. i.
   To restrain desire; to live in continence or chastity.
   [1913 Webster]
 
      But if they can not contain, let them marry. --1 Cor.
                          vii. 9.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contain
   v 1: include or contain; have as a component; "A totally new
      idea is comprised in this paper"; "The record contains many
      old songs from the 1930's" [syn: {incorporate}, {contain},
      {comprise}]
   2: contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The
     canteen holds fresh water"; "This can contains water" [syn:
     {hold}, {bear}, {carry}, {contain}]
   3: lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or
     keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold
     your tongue"; "hold your temper"; "control your anger" [syn:
     {control}, {hold in}, {hold}, {contain}, {check}, {curb},
     {moderate}]
   4: be divisible by; "24 contains 6"
   5: be capable of holding or containing; "This box won't take all
     the items"; "The flask holds one gallon" [syn: {contain},
     {take}, {hold}]
   6: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or
     influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth
     of communism in South East Asia"; "Contain the rebel
     movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check},
     {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top