Search result for

self-contained

(22 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-contained-, *self-contained*, self-contain, self-containe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-contained[ADJ] ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับใคร, See also: ซึ่งไม่พึ่งพาใคร, ซึ่งทำเองได้, ซึ่งมีทุกสิ่งที่จำเป็น, Syn. complete, independent, self-sufficient
self-contained[ADJ] ซึ่งเก็บความรู้สึก, See also: ซึ่งไม่แสดงออก, Syn. reserved, reticent, shy
self-contained[ADJ] (ที่พัก) ซึ่งมีทุกอย่างพร้อมในตัว (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ), See also: ซึ่งมีอุปกรณ์ใช้สอยพร้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ,ควบคุมอารมณ์,ไม่สุงสิงกับใคร,พูดน้อย,มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม,เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-contained(adj) ควบคุมอารมณ์,ไม่ยุ่งกับใคร,มีอยู่ในตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-contained air conditioner; packaged type air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A bowl of ramen is a self-contained universe...ราเม็งน่ะ ก็เหมือนกับ โลกที่เราอยู่ The Ramen Girl (2008)
I brought you here because I was promised a secure, self-contained storage system, and now I find there's a hole in pandora's box.ผมพาคุณมาที่นี่ เพราะผมเคยได้รับคำมั่น เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูล การควบคุม ระบบที่แน่นหนา Dark Matter (2010)
The jewelry is a self-contained detonator.เครื่องเพชรเป็นระเบิดอยู่ในตัว Girl's Best Friend (2011)
It's actually a separate module with its own self-contained life support.ที่จริงแล้วมันเป็นยานแยกส่วน เพียบพร้อมด้วยเครื่องยังชีพอยู่ในตัวเอง Prometheus (2012)
We can't. Cerberus was designed as a self-contained total-isolation system. The only way tochange the codes is physically on the computer itself.ต่อสายเข้ามา! Olympus Has Fallen (2013)
Anything you activate must be self-contained.อะไรที่คุณปฏิบัติ ต้องเก็บความลับไว้กับตัวเอง Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
As you can see, it's completely self-contained.อย่างที่นายเห็น มีเสบียงอาหารอยู่เพียบ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
If this is a totally self-contained ecosystem...ถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบไม่พึ่งพาใคร The Cave (2005)
Self-Contained Underwater Breathing Apparatus by Leslie Burke.เธอเคยเห็นสิ่งเหล่านั้นจริงๆมาก่อนมั๊ย? Bridge to Terabithia (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
SELF-CONTAINED    S EH1 L F K AH0 N T EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-contained    (j) - (s e2 l f - k @ n t ei1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
スキューバ(P);スクーバ[, sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-contained \Self`-con*tained"\, a.
   1. Having self-control; reserved; uncommunicative; wholly
    engrossed in one's self.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) Having all the essential working parts connected
    by a bedplate or framework, or contained in a case, etc.,
    so that mutual relations of the parts do not depend upon
    fastening outside of the machine itself.
    [1913 Webster]
 
   {Self-contained steam engine}.
    (a) A steam engine having both bearings for the crank
      shaft attached to the frame of the engine.
    (b) A steam engine and boiler combined and fastened
      together; a portable steam engine.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-contained
   adj 1: constituting a complete and independent unit in and of
       itself; "the university is like a self-contained city
       with shops and all amenities"
   2: in full control of your faculties; "the witness remained
     collected throughout the cross-examination"; "perfectly
     poised and sure of himself"; "more self-contained and more
     dependable than many of the early frontiersmen"; "strong and
     self-possessed in the face of trouble" [syn: {collected},
     {equanimous}, {poised}, {self-collected}, {self-contained},
     {self-possessed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top