Search result for

container

(73 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -container-, *container*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
container[N] ตู้บรรจุสินค้า
container[N] ภาชนะใส่ของ, See also: หีบบรรจุ, Syn. holder, box, package

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
container(คันเท'เนอะ) n. ภาชนะ,ที่ใส่

English-Thai: Nontri Dictionary
container(n) ที่ใส่ของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
containerตู้บรรทุก, ตู้สินค้า (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Container gardeningการจัดสวนในภาชนะ [TU Subject Heading]
Container industryอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Container portsท่าเทียบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Container shipsเรือคอนเทนเนอร์ [TU Subject Heading]
Containerizationการขนส่งระบบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Containersตู้ขนส่งสินค้า [TU Subject Heading]
Containersบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Containersภาชนะ,ภาชนะบรรจุ [การแพทย์]
Containers, Air-Tightที่อากาศเข้าไม่ได้ [การแพทย์]
Containers, Bulkภาชนะบรรจุยาฉีดที่ผสมแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This two-quart "Seals-M-Rite" container keeps hot dog buns fresh for days.ภาชนะ "ซีส เอ็ม ไรท์" ขนาด 2 ควอทช์ นี่ จะเก็บขนมปังฮอทด็อก ให้สดใหม่หลายวัน Airplane! (1980)
In metal containers ?- ใส่กระป๋อง Schindler's List (1993)
In metal containers. This is glass.ต้องกระป๋องโลหะ... Schindler's List (1993)
In metal containers.นี่มันแก้ว Schindler's List (1993)
Metal containers."กล่องโลหะ" Schindler's List (1993)
In a metal container maybe ? [ Goldberg Laughs ]กล่องโลหะด้วย Schindler's List (1993)
A container facility? What? Cartage theft?ตู้คอนเทนเนอร์นั่นน่ะนะ Heat (1995)
You haven't changed I'm telling you, clear the container until next weekแกไม่เคยเปลี่ยน ฉันจะบอกให้ จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้า Bad Guy (2001)
Elephant Kwai Chung Container Terminusท่าเรือกุ๋ยย่ง Infernal Affairs (2002)
What we can do... is take a lot of these small plates and surround a container with a web of them.คือใช้แผ่นขั้วเล็กๆ จำนวนมากเอามาต่อล้อมช่องใส่คนไว้แทน Primer (2004)
I keep it all airtight containers.ผมเก็บอาหารทั้งหมดใว้ในภาชนะบรรจุภัณฑ์ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
containerHe emptied the container of its contents.
containerHowever much the container is the best in Japan, if the contents are third class then isn't it completely meaningless?
containerThese containers are airtight.
containerThis food will keep for a week in an airtight container.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาชนะ[N] container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
ผอก[N] container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai definition: ข้าวที่เอาไปกิน
จุ๊บ[N] tube, See also: container, Count unit: อัน, Thai definition: หลอดสำหรับรับของไหลเช่นลมหรือไอน้ำเป็นต้นให้ผ่านเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บรรจุภาชนะอัดลม[X] (banju phātchana atlom) EN: in airtight containers   
ข้อง[n.] (khǿng) EN: bamboo container for caught fish ; fishtrap ; fish container   FR: panier de pêche [m]
คอนเทนเนอร์[n.] (khønthēnnoē) EN: container   FR: conteneur [m]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel   FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระติบ[n.] (kratip) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice   FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ภาชนะ[n.] (phāchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m]
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์[n. exp.] (reūa banthuk sinkhā tū khønthēnnoē) EN: container vessel   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTAINER    K AH0 N T EY1 N ER0
CONTAINERS    K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINER'S    K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINERS'    K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINERIZE    K AH0 N T EY1 N ER0 AY2 Z
CONTAINERIZED    K AH0 N T EY1 N ER0 AY2 Z D
CONTAINERBOARD    K AH0 N T EY1 N ER0 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
container    (n) (k @1 n t ei1 n @ r)
containers    (n) (k @1 n t ei1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集装箱[jí zhuāng xiāng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ, / ] container (for shipping), #8,799 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] container; cup, #43,608 [Add to Longdo]
[ān, , ] container, #326,383 [Add to Longdo]
集装箱船[jí zhuāng xiāng chuán, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] container ship [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Containerschiff {n}container ship [Add to Longdo]
Container-Logistik {f}container logistics [Add to Longdo]
Containerwagen {m}container car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
お鉢[おはち, ohachi] (n) container for boiled rice [Add to Longdo]
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]
コンテナ(P);コンテナー[, kontena (P); kontena-] (n) container; (P) [Add to Longdo]
コンテナーバッグ;コンテナバッグ[, kontena-baggu ; kontenabaggu] (n) container bag [Add to Longdo]
コンテナオブジェクト[, kontenaobujiekuto] (n) {comp} container object [Add to Longdo]
コンテナファイル[, kontenafairu] (n) {comp} container file [Add to Longdo]
コンテナリゼーション[, kontenarize-shon] (n) containerization; containerisation [Add to Longdo]
コンテナ船[コンテナせん, kontena sen] (n) container ship [Add to Longdo]
タッパー;タッパ;タッパーウェア[, tappa-; tappa ; tappa-uea] (n) plastic container usually for food (from Tupperware) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Container \Con*tain"er\, n.
   1. One who, or that which, contains; particularly, an
    artifactual object that is designed to contain some fluid
    or solid material, object or objects, especially for
    convenience in transporting the contained objects.
    [1913 Webster]
 
   2. a large metallic box designed to hold many smaller boxes
    or packages, and used for convenience in loading and
    unloading large quantities of freight, such as on ships,
    trains, or airplanes.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 container
   n 1: any object that can be used to hold things (especially a
      large metal boxlike object of standardized dimensions that
      can be loaded from one form of transport to another)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Container /kɔnteːnr/ 
  container

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top