Search result for

boisterous

(42 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boisterous-, *boisterous*, boisterou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boisterous[ADJ] เอะอะ, See also: พลุกพล่าน, อึกทึก, ครืนครั่น, ตูมตาม, ปึงปัง, เอ็ดอึง, พล่าน, เอิกเกริก, แซด, อึง, Syn. noisy, rowdy, Ant. docile
boisterousness[N] ความอึกทึก, See also: เสียงดัง, Syn. vitality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained

English-Thai: Nontri Dictionary
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are a boisterous people.พวกเขาเป็นคนที่อาสาสมัคร Sacramentum (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boisterousShe refused to put up with her boisterous nephews anymore.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้งเล้ง[ADV] loudly, See also: boisterously, noisily, Syn. ดัง, โหวกเหวก, Example: คนจีนส่งเสียงคุยกันล้งเล้งไปหมด, Thai definition: ขึ้นเสียงเอ็ดอึงราวกับทะเลาะวิวาทกัน
ปาวๆ[ADV] repeatedly, See also: boisterously, Example: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่, Thai definition: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก
ปึงปัง[ADV] boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, เอะอะ, อื้ออึง, ครึกโครม, โหวกเหวก, Ant. เงียบ, Example: เขาทำเสียงประตูปึงปังสักพักแล้วก็หายเงียบไปเลย, Thai definition: เสียงดังเอ็ดตะโร
มี่[ADJ] noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
เอะอะ[ADJ] boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะ[ADV] boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: แม่เอะอะโวยวายพ่อทันทีที่รู้ว่าเอาเงินไปกินเหล้า, Thai definition: อึกทึก, ทำเสียงดังโวยวาย
มี่[ADJ] noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
เอิกเกริก[ADJ] boisterous, See also: uproarious, loud, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Thai definition: ดังลั่น
ทรหึง[ADV] boisterously, See also: loudly, noisy, screechingly, Syn. เอ็ดอึง, ทระหึง, อึงมี่, อึงอล, Ant. เงียบ, Example: พวกเด็กๆ ตะโกนกันทรหึงไปทั่ว
ทรหึงทรหวล[ADV] noisy, See also: boisterously, loud and noisy, screechingly, tumultuously, Syn. ดังปั่นป่วน, อึงอล, อึงคะนึง, อึงมี่, อึกทึก, Ant. เงียบสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous   FR: bruyant
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously   FR: bruyamment
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous   
ครื้นเครง[adj.] (khreūnkhrēng) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious   
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud   FR: bruyant ; assourdissant
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant   FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur

CMU English Pronouncing Dictionary
BOISTEROUS    B OY1 S T ER0 AH0 S
BOISTEROUS    B OY1 S T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boisterous    (j) (b oi1 s t @ r @ s)
boisterously    (a) (b oi1 s t @ r @ s l ii)
boisterousness    (n) (b oi1 s t @ r @ s n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[, sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k,vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]
ガシガシ(P);がしがし[, gashigashi (P); gashigashi] (adv,adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P) [Add to Longdo]
狂喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n,vs) boisterous dance; dancing wildly [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]
喧然[けんぜん, kenzen] (adj-t,adv-to) noisy; boisterous; lively [Add to Longdo]
騒々しい(P);騒騒しい[そうぞうしい, souzoushii] (adj-i) noisy; boisterous; (P) [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
物騒がしい[ものさわがしい, monosawagashii] (adj-i) noisy; boisterous; turbulent [Add to Longdo]
乱痴気騒ぎ[らんちきさわぎ, ranchikisawagi] (n) boisterous merrymaking; racket; spree [Add to Longdo]
乱舞[らんぶ;らっぷ, ranbu ; rappu] (n,vs) boisterous dance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哄然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, ] boisterous; uproarious, #81,982 [Add to Longdo]
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, ] boisterous; clamor; noise, #789,645 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boisterous \Bois"ter*ous\, a. [OE. boistous; of uncertain
   origin; cf. W. bwyst wild, savage, wildness, ferocity,
   bwystus ferocious.]
   1. Rough or rude; unbending; unyielding; strong; powerful.
    [Obs.] "Boisterous sword." "Boisterous hand." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting tumultuous violence and fury; acting with noisy
    turbulence; violent; rough; stormy.
    [1913 Webster]
 
       The waters swell before a boisterous storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The brute and boisterous force of violent men.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Noisy; rough; turbulent; as, boisterous mirth; boisterous
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       I like not that loud, boisterous man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Vehement; excessive. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The heat becomes too powerful and boisterous for
       them.                 --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Loud; roaring; violent; stormy; turbulent; furious;
     tumultuous; noisy; impetuous; vehement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boisterous
   adj 1: noisy and lacking in restraint or discipline; "a
       boisterous crowd"; "a social gathering that became
       rambunctious and out of hand"; "a robustious group of
       teenagers"; "beneath the rumbustious surface of his
       paintings is sympathy for the vulnerability of ordinary
       human beings"; "an unruly class" [syn: {boisterous},
       {rambunctious}, {robustious}, {rumbustious}, {unruly}]
   2: full of rough and exuberant animal spirits; "boisterous
     practical jokes"; "knockabout comedy" [syn: {boisterous},
     {knockabout}]
   3: violently agitated and turbulent; "boisterous winds and
     waves"; "the fierce thunders roar me their music"- Ezra
     Pound; "rough weather"; "rough seas" [syn: {boisterous},
     {fierce}, {rough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top