ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clangor

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clangor-, *clangor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clangor[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clangor(แคลง'เกอะ) {clangored,clangoured,clangoring,clangouring,clangors,clangours} n. เสียงดัง
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉ่งฉ่าง[ADJ] clangorous, See also: boisterous, Syn. อึกทึก, โครมคราม, Example: วันนี้มีงานบุญ ในครัวมีเสียงโฉ่งฉ่างแต่เช้ามืด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clangorous (j) klˈæŋərəs (k l a1 ng @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schall {m}clangor [Am.]; clangour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clangor \Clan"gor\ (kl[a^][ng]"g[~e]r), n. [L., fr. clangere.
   See {Clang}, v. t.]
   A sharp, harsh, ringing sound. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clangor
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   v 1: make a loud resonant noise; "the alarm clangored throughout
      the building" [syn: {clangor}, {clangour}]
   2: make a loud noise; "clanging metal" [syn: {clang}, {clangor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top