ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clansman

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clansman-, *clansman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clansman[N] สมาชิกของกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman

English-Thai: Nontri Dictionary
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clansman    (n) klˈænzmən (k l a1 n z m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clansman \Clans"man\, n.; pl. {Clansmen}.
   One belonging to the same clan with another.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clansman
   n 1: a member of a clan [syn: {clansman}, {clanswoman}, {clan
      member}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top