ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clash

K L AE1 SH   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clash-, *clash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clash[VT] ขัดแย้ง
clash[VI] ขัดแย้ง, Syn. conflict, fail to harmonize
clash[VT] ตัดกัน (สี)
clash[VI] ตัดกัน (สี)
clash on[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งในเรื่อง, Syn. clash over
clash over[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งในเรื่อง, Syn. clash on
clash with[PHRV] ไม่เข้ากับ, See also: ไม่กลมกลืนกับ, Syn. clash against, jar with
clash with[PHRV] เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, See also: เกิดร่วมกับ, Syn. coincide with
clash with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ, Syn. conflict with
clash against[PHRV] ชนอย่างเเรง, See also: กระแทก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...as police clashed with neo-Nazi protesters.ขณะที่ตำรวจปะทะกับ ผู้ประท้วงนีโอนาซี Contact (1997)
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย 300 (2006)
In the 3,000 meter race, Zola Budd clashed with the American, Mary Decker.ในการแข่ง3,000เมตร โซล่า บั๊ด ชนกับนักวิ่งอเมริกัน แมรี่ เด็กเคอร์ Cashback (2006)
Maybe he thinks it will clash with his uniform.เขาไม่คิดมั่งเหรอ.. ว่าเดี๋ยวมันก็ดันเสื้อเขาปริหรอก Letters from Iwo Jima (2006)
I DON'T CARE IF IT'S MURAKAMI.IT CLASHES WITH MY SOFA."ต่อให้มันเป็นมูรากามิก็ตาม นั่นไม่เข้ากับโซฟาของฉันเลย Pilot (2007)
[THE CLASH'S "BANKROBBER" PLAYS OVER SPEAKERS]RocknRolla (2008)
[LIP-SYNCHING TO THE CLASH'S "BANKROBBER"]RocknRolla (2008)
[SINGING THE CLASH'S "BANKROBBER"]RocknRolla (2008)
[THE CLASH'S "BANKROBBER" PLAYS ON STEREO]RocknRolla (2008)
[LIP-SYNCHING TO THE CLASH'S "BANKROBBER"]RocknRolla (2008)
I'll e-mail you my wardrobe choices each morning so that our outfits won't clash.ฉันจะส่งอีเมลไปให้เธอตอนเช้าว่าจะใส่ชุดอะไร จะได้ไม่ซ้ำกัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
No, no, no, that clashes with the bunting.ไม่ ไม่ ไม่ มันไม่เข้ากับธงประดับ Chuck Versus the Ring (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clashHis interests clash with mine.
clashJapanese and American interests clashed on this point.
clashOur interests clash with theirs.
clashThe color of the wall clashes with that of the floor.
clashThe cymbals clashed.
clashThe date of the examination clashed with my sister's wedding.
clashTheir swords clashed.
clashThe red shoes clash with this green shirt.
clashThere was a violent clash of opinions between the two leaders.
clashThe schedule's fine as long as nothing clashes.
clashThe two best teams will clash with each other this weekend.
clashThe two meeting clash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปะทะ[N] clash, See also: conflict, confrontation, fight, Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า, Example: เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: การเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนเกิดการต่อสู้หรือใช้กำลังกัน
งัดข้อ[V] clash, See also: fight, argue, collide, dispute, Syn. โต้เถียง, ขัดแย้ง, ไม่ลงรอย, ทะเลาะ, ถกเถียง, Ant. เห็นด้วย, Example: สมศักดิ์กับสมชายเจอกันที่ไรเป็นต้องงัดข้อกันทุกที
ตีฉิ่ง[V] play cymbals, See also: clash small cymbals, Example: เขาเริ่มเรียนดนตรีจากการตีฉิ่งให้กับวงดนตรีวงนี้, Thai definition: เคาะและประกบฉิ่งให้เป็นจังหวะในดนตรี
ไม่ถูกโรคกัน[V] conflict, See also: clash, collide, contend, Syn. ไม่ถูกชะตา, Ant. เข้ากันได้, Example: พ่อกับลูกชายไม่ถูกโรคกัน, Thai definition: เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน, Notes: (ปาก)
การกระทบกระทั่ง[N] conflicting with, See also: clashing with, contradicting, Syn. การโดน, การปะทะ, Example: ตำรวจหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มแกนนำกับฝ่ายตำรวจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide   FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ไม่ถูกโรคกัน[v. exp.] (mai thuk rōk kan) EN: conflict ; clash ; collide ; contend   
นัดซ้อนกัน[n. exp.] (nat søn kan) EN: dates clash with each other   
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with   FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash   FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
ผลประโยชน์ขัดกัน[n. exp.] (phonprayōt khat kan) EN: clash of interests ; conflict of interests   
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally   FR: coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASH    K L AE1 SH
CLASHED    K L AE1 SH T
CLASHES    K L AE1 SH AH0 Z
CLASHING    K L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clash    (v) klˈæʃ (k l a1 sh)
clashed    (v) klˈæʃt (k l a1 sh t)
clashes    (v) klˈæʃɪz (k l a1 sh i z)
clashing    (v) klˈæʃɪŋ (k l a1 sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] clashing of two currents, #164,808 [Add to Longdo]
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, / ] clash on the frontier; border conflict, #266,518 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] clash; grunting of pigs, #636,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash [Add to Longdo]
ガシャン[, gashan] (int) clash [Add to Longdo]
ガチッと;がちっと[, gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
ジャーン[, ja-n] (n) (1) clash; bang; (int) (2) Ta-dah! [Add to Longdo]
激突[げきとつ, gekitotsu] (n,vs) crash into; clash; (P) [Add to Longdo]
食い違う(P);食違う(P);くい違う;食いちがう[くいちがう, kuichigau] (v5u,vi) to cross each other; to run counter to; to differ; to clash; to go awry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clash \Clash\, v. t.
   To strike noisily against or together.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clash \Clash\ n.
   1. A loud noise resulting from collision; a noisy collision
    of bodies; a collision.
    [1913 Webster]
 
       The roll of cannon and clash of arms. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Opposition; contradiction; as between differing or
    contending interests, views, purposes, etc.
    [1913 Webster]
 
       Clashes between popes and kings.   --Denham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clash \Clash\, v. i. [imp. & p. p. {Clashed}; p. pr. & vb. n.
   {Clashing}.] [Of imitative origin; cf. G. klatschen, Prov. G.
   kleschen, D. kletsen, Dan. klaske, E. clack.]
   1. To make a noise by striking against something; to dash
    noisily together.
    [1913 Webster]
 
   2. To meet in opposition; to act in a contrary direction; to
    come onto collision; to interfere.
    [1913 Webster]
 
       However some of his interests might clash with those
       of the chief adjacent colony.     --Palfrey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clash
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   2: a state of conflict between persons [syn: {clash},
     {friction}]
   3: a state of conflict between colors; "her dress was a
     disturbing clash of colors"
   4: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash}, {encounter},
     {skirmish}]
   v 1: crash together with violent impact; "The cars collided";
      "Two meteors clashed" [syn: {collide}, {clash}]
   2: be incompatible; be or come into conflict; "These colors
     clash" [syn: {clash}, {jar}, {collide}]
   3: disagree violently; "We clashed over the new farm policies"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top