ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incautious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incautious-, *incautious*, incautiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incautious(adj) ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งประมาท, Syn. careless, rash, reckless, Ant. careful, heedful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent, Ant. cautious, wary

English-Thai: Nontri Dictionary
incautious(adj) ไม่รอบคอบ, ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incautiousHe was incautious in regard to the decision.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งเผลอ[phlanhphloē] (v) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless
เผลอไผล[phloēphlai] (v) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incautious (j) ˈɪnkˈɔːʃəs (i1 n k oo1 sh @ s)
incautiously (a) ˈɪnkˈɔːʃəsliː (i1 n k oo1 sh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvorsichtig { adj } | unvorsichtiger | am unvorsichtigstenincautious | more incautious | most incautious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incautious \In*cau"tious\, a. [Pref. in- not + cautious: cf. L.
   incautus.]
   Not cautious; not circumspect; not attending to the
   circumstances on which safety and interest depend; heedless;
   careless; as, an incautious step; an incautious remark.
   [1913 Webster]
 
      You . . . incautious tread
      On fire with faithless embers overspread. --Francis.
   [1913 Webster]
 
      His rhetorical expressions may easily captivate any
      incautious reader.            --Keill.
 
   Syn: Unwary; indiscreet; inconsiderate; imprudent; impolitic;
     careless; heedless; thoughtless. -- {In*cau"tious*ly},
     adv. -- {In*cau"tious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incautious
   adj 1: lacking in caution; "an incautious remark"; "incautious
       talk" [ant: {cautious}]
   2: carelessly failing to exercise proper caution; "an incautious
     step sent her headlong down the stairs"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top