ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guarded

G AA1 R D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guarded-, *guarded*, guard, guarde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guarded(adj) ระมัดระวัง, See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ, Syn. cautious, careful, Ant. candid, careless
guardedly(adv) อย่างระมัดระวัง, See also: อย่างเตรียมพร้อม, ด้วยความรอบคอบ, Syn. carefully, attentively, cautiously, Ant. carelessly
guardedness(n) การคุ้มครอง, See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง, Syn. protection, Ant. candour

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardedผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the castle gate is guarded by 30 men.แต่ทางเข้าปราสาทรักษาการณ์โดยทหาร 30 นาย The Princess Bride (1987)
And it is guarded by 60 men.มีคน 60 คนรักษาความปลอดภัยอยู่ The Princess Bride (1987)
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2 Akira (1988)
So for three centuries I've guarded the house on All Hallows Night, when I knew some airhead virgin might light that candle.ดังนั้น 300 ปีที่ผ่านมา ฉันต้องมาเฝ้าที่บ้านหลังนี้ทุกคืนฮาโลวีน, เพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ไปจุดที่เทียนนั่น. Hocus Pocus (1993)
Therefore we cannot be too guarded in our behaviour towards the undeserving of the other sex.ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะ ระวังได้มากเกินไปในเรื่องความประพฤติ ในเรื่องที่สมควรได้รับของอีกเพศนึง Episode #1.5 (1995)
Its Black Gates are guarded by more than just Orcs.ประตูดำมียามเฝ้าอยู่ ไม่ใช่แค่พวกออค The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Day care in dragon guarded castle.ฝากเลี้ยงไว้ ให้มังกร เฝ้าที่ปราสาท. Shrek 2 (2004)
We never get in the castle, it's guarded and there's a moat and everything!ปราสาทนี้ มียามหนาแน่น มีกำแพงกั้นหมดทุกด้าน! Shrek 2 (2004)
He's too well guarded even to be seen.เขามีคนคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนา แม้แต่หน้าตาก็ยังไม่เคยเห็น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I've once guarded the Crown Prince for a while.งั้น เจ้าเป็นอะไรกับ กับพี่ชายข้า ซุนยวน Shadowless Sword (2005)
Every bank is guarded now.มันคุ้มกันทุกๆธนาคาร Bandidas (2006)
The diamond is heavily guarded inside of Peyman Alahi's Malibu compound.ในที่พักย่านมาลิบูของเพย์แมน อลาฮี Chuck Versus the Wookiee (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guardedA lot of policemen guarded the hall.
guardedHe was guarded in his remarks.
guardedRanks of police guarded the entrance.
guardedThe dog guarded the house against stranger.
guardedThe palace was heavily guarded.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวงแหน[hūanghaēn] (adj) EN: jealously guarded
สงวนท่าที[sa-ngūan thāthī] (adj) EN: noncommittal ; guarded ; reserved

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUARDED G AA1 R D AH0 D
GUARDED G AA1 R D IH0 D
GUARDEDLY G AA1 R D IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guarded (v) gˈaːdɪd (g aa1 d i d)
guardedly (a) gˈaːdɪdliː (g aa1 d i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门禁[mén jìn, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] guarded entrance #44,645 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
衛所[えいしょ, eisho] (n) place guarded by soldiers; torpedo room [Add to Longdo]
開けっ広げ;明けっ広げ[あけっぴろげ, akeppiroge] (adj-na) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
開け広げ;明け広げ[あけひろげ, akehiroge] (adj-na, n) (obsc) (See 開けっ広げ) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
虚をつく;虚を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp, v5k) to attack the enemy in his unguarded moment [Add to Longdo]
極秘事項[ごくひじこう, gokuhijikou] (n) closely-guarded secret; top secret [Add to Longdo]
隙を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp, v5u) to watch for an unguarded moment [Add to Longdo]
仁王門;二王門[におうもん, nioumon] (n) Deva gate; temple gate guarded by fierce Deva Kings; temple gate of the Nio [Add to Longdo]
中小姓;中小性[ちゅうごしょう, chuugoshou] (n) low class samurai, who guarded the shogun on outings (Edo period) [Add to Longdo]
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] (n) { comp } guarded area [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guard \Guard\, v. t. [imp. & p. p. {Guarded}; p. pr. & vb. n.
   {Gurding}.] [OF. guarder, garder, warder, F. garder, fr. OHG.
   wart?n to be on the watch, await, G. marten. See {Ward}, v. &
   n., and cf. {Guard}, n.]
   1. To protect from danger; to secure against surprise,
    attack, or injury; to keep in safety; to defend; to
    shelter; to shield from surprise or attack; to protect by
    attendance; to accompany for protection; to care for.
    [1913 Webster]
 
       For Heaven still guards the right.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep watch over, in order to prevent escape or restrain
    from acts of violence, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. To protect the edge of, esp. with an ornamental border;
    hence, to face or ornament with lists, laces, etc.
 
       The body of your discourse is sometime guarded with
       fragments, and the guards are but slightly basted on
       neither.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To fasten by binding; to gird. [Obs.] --B. Jonson.
 
   Syn: To defend; protect; shield; keep; watch.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guarded \Guard"ed\, a.
   Cautious; wary; circumspect; as, he was guarded in his
   expressions; framed or uttered with caution; as, his
   expressions were guarded. -- {Guard"edly}, adv. --
   {Guard"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guarded
   adj 1: prudent; "guarded optimism" [syn: {guarded},
       {restrained}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top