ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谨慎

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谨慎-, *谨慎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] cautious; prudent, #4,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a very alert young couple... but it's quite useless for you to think, as you are undoubtedly doing, of a way out of your dilemma.[CN] 你们是很谨慎的一对 年轻夫妇 你再想怎么走出困境也是没用的 很明显你正是这么想 The Lady Vanishes (1938)
We don't know what your father is doing, and it's probably right you should take precautions.[CN] 我们还不知道你的父亲在干什么 也许你的确应该谨慎一点 Night Train to Munich (1940)
Safe, or maybe smart.[CN] Safe, or maybe smart. 谨慎,不如说精明 Strange Cargo (1940)
- My word of honor.[CN] -我很谨慎 To Be or Not to Be (1942)
You're so darn conscientious, you're driving yourself crazy.[CN] 你太谨慎行事 将自己逼疯 Double Indemnity (1944)
You were discreet, so he never suspected his upbringing.[CN] 你很谨慎,他从没怀疑过自己身世 A Mother Should Be Loved (1934)
It's a lesson to us all: not to mix with doubtful company on the Sabbath.[CN] 这也是一个教训 就是交友要谨慎才行 The 39 Steps (1935)
Oh, you're one of those guys that play it safe, huh?[CN] Oh, you're one of those guys that play it safe, huh? 你是那种做事谨慎的人,对吧? Strange Cargo (1940)
That's an attitude, sir, that calls for the most delicate judgment on both sides.[CN] 这种态度需要双方非常谨慎的判断 The Maltese Falcon (1941)
We must be very discreet.[CN] 我们一定要谨慎 Ninotchka (1939)
That's why I've been a little cautious.[CN] 这就是为何我比较谨慎 The Palm Beach Story (1942)
The hands are nailed down, so... any personal stuff...[CN] 保守你自己的秘密 这不用担心 我不是个多嘴的人 我是多话的人 但我言行谨慎 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top