ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underpants

AH1 N D ER0 P AE2 N T S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underpants-, *underpants*, underpant
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underpants[N] กางเกงใน, See also: กางเกงชั้นใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underpants(อัน'เดอะแพนทซ) n.,pl. กางเกงชั้นใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Delicious creature, do you want my dirty underpants?สรรพสิ่งที่สร้างอร่อย, คุณ want my underpants สกปรกหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My old underpants. What incomparable refinementอายุของฉันunderpants incomparable refinement อะไร Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Majorek hides them in his underpants and leaves them in toilets.มาโยเร็คเอายัดใส่กางเกงใน แล้วไปวางในส้วม ส้วมงั้นเหรอ The Pianist (2002)
You're not wearing any underpants.นี่คุณไม่ได้ใส่กางเกงในเหรอเนี่ย ทำไมไม่ใส่ Hope Springs (2003)
You refused to wear the rubber underpants!นายไม่ยอมใส่กางเกงในยางเอง Around the World in 80 Days (2004)
Underpants!กางเกงใน Madagascar (2005)
Underpants too, Montague.กางเกงในด้วย มอนตาคิว The Key and the Clock (2006)
I'm wearing green underpants.- ผมใส่กางเกงในสีเขียวอยู่นะ Resistance Is Futile (2007)
But I'm going to stop wearing underpants.แต่ฉันจะเลิกใส่กางเกงใน Juno (2007)
So any suggestions to anything pervy-related to your panties... panties-- underpants is, frankly, outrageous.ดังนั้นถ้าจะคิดว่า ผมมาทำลามก กับกกน.ของคุณ กกน. Chuck Versus the Ex (2008)
our underpants what you really saw was two people trying to wash off what we thought was poison but really turned out to be powdered fruit punch.ใส่ชุดชั้นใน ที่จริงแล้วนั่นคือ คุณกำลังเห็นเรา 2 คน พยายามล้างสิ่งที่เราคิดว่ามันคือยาพิษออก และที่จริงแล้วมันก็คือผงทำน้ำผลไม้ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Oh, you're not wearing those awful underpants.โอ้ ลูกไม่ได้ใส่ กางเกงในเน่าๆนั้น I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underpantsPlease take off all your clothes except your underpants and bra.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กางเกงชั้นใน[N] underpants, See also: panties, Syn. กางเกงใน, กางเกงลิง, Example: กางเกงชั้นในที่ทำด้วยขนสัตว์ทำให้คัน, Count unit: ตัว, Thai definition: กางเกงขากุดสำหรับนุ่งข้างใน
กางเกงใน[N] underpants, See also: panties, Syn. กางเกงชั้นใน, Example: เธอได้กางเกงในสีแดงเป็นของขวัญแต่งงาน, Count unit: ตัว
กางเกงลิง[N] underpants, See also: trunks, legless-shorts, Syn. กางเกงใน, Example: เด็กคนนั้นลื่นล้มจนเห็นกางเกงลิง, Count unit: ตัว, Thai definition: กางเกงชั้นในรัดแนบเนื้อ ไม่มีขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกงชั้นใน [n. exp.] (kāngkēng channai) EN: underpants ; panties ; underwear   FR: slip [m]
กางเกงลิง[n. exp.] (kāngkēng ling) EN: underpants ; trunks ; legless-shorts   
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERPANTS    AH1 N D ER0 P AE2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underpants    (n) ˈʌndəpænts (uh1 n d @ p a n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズボン下[ズボンした, zubon shita] (n) long johns; long underpants; long underwear [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
パンツ一丁[パンツいっちょう, pantsu icchou] (n) (wearing only) one pair of underpants [Add to Longdo]
下ばき;下穿き;下穿(io)[したばき, shitabaki] (n) undershorts; underpants [Add to Longdo]
股引;股引き;もも引き[ももひき, momohiki] (n) close fitting trousers; working trousers; long johns; long underpants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  underpants
      n 1: an undergarment that covers the body from the waist no
           further than to the thighs; usually worn next to the skin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top