หรือคุณหมายถึง briefleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briefless

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briefless-, *briefless*, briefles
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา briefless มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *briefless*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This morning we were viewing- the early Flemish masters- of the renaissance and mannerists schools, when he gets out his black aerosol- and squirts Vermeer's Ladyata window.Ich habe Nein gesagt, und ich meine Nein. Heute früh haben wir uns frühe flämische Meister... der Renaissance angesehen... als er seine schwarze Farbdose herausgeholt... und Vermeers Brieflesendes Mädchen am Fenster besprüht hat. Owl-Stretching Time (1969)
What am I bid for vermeer's "lady who used to be at a window"?Ich höre Gebote für Vermeers Die Briefleserin, die am Fenster saß. Spam (1970)
Kind of long, logical letter.Und ich möchte auch keinen langen logischen Brieflesen müssen. The Osterman Weekend (1983)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Briefless \Brief"less\ (br[=e]f"l[e^]s), a.
     Having no brief; without clients; as, a briefless barrister.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  briefless
      adj 1: (of lawyers or barristers) lacking clients

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top