ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bangle

B AE1 NG G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bangle-, *bangle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bangle(n) สร้อยข้อเท้าหรือข้อมือ, See also: กำไล, Syn. bracelet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangle(แบง'เกิล) n. กำไลมือ, กำไลเท้า, กำไล

English-Thai: Nontri Dictionary
bangle(n) กำไล, กุณฑล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gold bangle for you.กำไลข้อมือทองของคุณ The Hunger Games: Catching Fire (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำไล(n) bangle, See also: bracelet, anklet, Example: ผู้หญิงจีนนิยมใส่กำไลหยก, Count Unit: ขอน, วง, Thai Definition: เครื่องประดับสำหรับสวมข้อมือ มีลักษณะเป็นวงกลม ทำด้วยทอง หยก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไล[kamlai] (n) EN: bracelet ; bangle ; anklet  FR: bracelet [ m ]
กำไลก้านแข็ง[kamlai kānkhaeng] (n, exp) EN: bangle ; handcuffs  FR: menottes [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BANGLE B AE1 NG G AH0 L
BANGLES B AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bangle (n) bˈæŋgl (b a1 ng g l)
bangles (n) bˈæŋglz (b a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バングル[banguru] (n) bangle [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] (n) bracelet; bangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bangle \Ban"gle\ (b[a^][ng]"g'l), v. t. [From 1st {Bang}.]
   To waste by little and little; to fritter away. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bangle \Ban"gle\, n. [Hind. bangr[imac] bracelet, bangle.]
   An ornamental circlet, of glass, gold, silver, or other
   material, worn mostly by women, upon the wrist or ankle; a
   ring bracelet. It differs from other bracelets in being rigid
   and not articulated, in contrast to bracelets made of links.
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Bangle ear}, a loose hanging ear of a horse, like that of a
    spaniel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bangle
   n 1: jewelry worn around the wrist for decoration [syn:
      {bracelet}, {bangle}]
   2: cheap showy jewelry or ornament on clothing [syn: {bangle},
     {bauble}, {gaud}, {gewgaw}, {novelty}, {fallal}, {trinket}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top