Search result for

explosion

(69 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explosion-, *explosion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explosion[N] การระเบิด, Syn. blast, blowup, burst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explosion(เอคซฺโพล'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด,การปะทุ,การบันดาลอารมณ์อย่างกะทันหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
explosion(n) การระเบิด,การปะทุ,เสียงระเบิด,การบันดาลโทสะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explosionภัยการระเบิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
explosion calderaแคลดีราแบบระเบิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explosion การระเบิด
การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Explosionsระเบิด,การระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have to assume that R2 was destroyed in the explosion that claimed your ship.เราต้องยอมรับว่าหุ่นอาร์ทูนั่น ถูกทำลายเพราะการระเบิดของยานเจ้า Downfall of a Droid (2008)
It's the feeling of "Victory!" So it needs to end in an bang of explosion.มันเป็นความรู้สึกของ "ชัยชนะ" ดังนั้นมันจึงต้องจบด้วยเสียง ปัง Beethoven Virus (2008)
There has been an explosion at the palace!เกิดระเบิดขึ้นที่พระราชวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- There has been an explosion!-มันเกิดการระเบิดขึ้นนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You look like you're pleased about the explosion.เจ้าดูเหมือนจะพอใจกับการระเบิดในครั้งนี้นะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
There was an explosion, but there was no attack.ที่นั่นมีการระเบิก แต่ไม่มีการโจมตี Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Why did there have to be an explosion on the day of the Civil Examinations!ทำไมจะต้องมาเกิดการระเบิดเอาในวันที่มีการสอบคัดเลือกด้วย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
In any case, we should focus on the explosion.ในกรณีนี้ เราควรจะมุ่งไปที่การระเบิด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
When the explosions happened at the Royal Villa, some of my men were present.ตอนที่เกิดระเบิดที่วังหลวง /Nคนของข้าอยู่ที่นั่น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
This is the man who came into the palace and set off the explosions.นี่ก็คือผู้ที่เข้าไปในพระราชวังและก็ก่อเหตุระเบิด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The one who set off the explosions at the palace was Hong Gil Dong!คนที่เข้าไปก่อเหตุวางระเบิดภายในพระราชวังก็คือ ฮงกิลดง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Yes, Your Majesty, it was passed in as an answer before the explosions went off.พะยะค่ะ, ฝ่าบาท มันถูกแปะอยู่ในกระดาษคำตอบก่อนที่การระเบิดจะเกิดขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explosionAll at once there was an explosion.
explosionExperts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.
explosionHe was alarmed by the explosion.
explosionJust as we are talking, there was a loud explosion.
explosionLast night an explosion took place at a fireworks factory.
explosionShe became deaf from the explosion.
explosionSuch was the explosion that the roof was blown off.
explosionThe explosion came about by accident.
explosionThe explosion did a lot of damage to the building.
explosionThe explosion frightened the villagers.
explosionThe explosion killed several passers-by.
explosionThe explosion may have been caused by a gas leak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระเบิด[N] explosion, See also: burst, blast, blow, Syn. การปะทุ, Example: นักข่าวรายงานการระเบิดที่สหรัฐอเมริกา, Thai definition: การปะทุแตกออกไป, การทำให้ปะทุแตกออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst   FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของเทคโนโลยี[n. exp.] (kān pathu khøng thēknōlōyī) FR: explosion technologique [f]
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดการระเบิด[xp] (patikiriyā niūkhlīa thī tham hai koēt kān raboēt) EN: nuclear explosion   FR: explosion nucléaire [f]
เสียงระเบิด[n. exp.] (sīeng raboēt) FR: explosion [f] ; détonation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOSION    IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N
EXPLOSIONS    IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explosion    (n) (i1 k s p l ou1 zh n)
explosions    (n) (i1 k s p l ou1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Explosion {f} | Explosionen {pl}explosion | explosions [Add to Longdo]
Explosion {f} | Explosionen {pl}fulmination | fulminations [Add to Longdo]
Explosion {f}; Bruch {m}burst; bursting [Add to Longdo]
Explosion {f}; Windstoß {m}blast [Add to Longdo]
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards [Add to Longdo]
Explosionsort von Atomwaffen [mil.]ground zero [Add to Longdo]
Explosionsschutz {m}explosion protection [Add to Longdo]
Explosionszeichnung {f}blown-up drawing [Add to Longdo]
Sprengplattierung {f} (Metallurgie)explosion cladding [Add to Longdo]
explosionsgeschützt {adj}explosion-proof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスプロージョン[, ekusupuro-jon] (n) explosion [Add to Longdo]
エクスプロージョンショット[, ekusupuro-jonshotto] (n) explosion shot [Add to Longdo]
カンブリア爆発[カンブリアばくはつ, kanburia bakuhatsu] (n) Cambrian explosion (of life) [Add to Longdo]
ハリファックス大爆発[ハリファックスだいばくはつ, harifakkusu daibakuhatsu] (n) The Halifax Explosion (Dec. 6, 1917) [Add to Longdo]
火山爆発[かざんばくはつ, kazanbakuhatsu] (n) volcanic explosion [Add to Longdo]
核爆発[かくばくはつ, kakubakuhatsu] (n) nuclear explosion [Add to Longdo]
急増[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) rapid increase; proliferation; surge; explosion; (P) [Add to Longdo]
空発[くうはつ, kuuhatsu] (n,vs) explosion without effect; wasted bullets [Add to Longdo]
原子爆発[げんしばくはつ, genshibakuhatsu] (n) atomic explosion [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, / ] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
爆発[ばくはつ, bakuhatsu] Explosion [Add to Longdo]
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] explosionsartig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explosion \Ex*plo"sion\, n. [L. explosio a driving off by
   clapping: cf. F. explosion explosion. See {Explode}.]
   1. The act of exploding; detonation; a chemical action which
    causes the sudden formation of a great volume of expanded
    gas; as, the explosion of gunpowder, of fire damp, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A bursting with violence and loud noise, because of
    internal pressure; as, the explosion of a gun, a bomb, a
    steam boiler, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A violent outburst of feeling, manifested by excited
    language, action, etc.; as, an explosion of wrath.
    [1913 Webster]
 
       A formidable explosion of high-church fanaticism.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. a sudden and substantial increase; a rapid acceleration;
    as, the population explosion.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explosion
   n 1: a violent release of energy caused by a chemical or nuclear
      reaction [syn: {explosion}, {detonation}, {blowup}]
   2: the act of exploding or bursting; "the explosion of the
     firecrackers awoke the children"; "the burst of an atom bomb
     creates enormous radiation aloft" [syn: {explosion}, {burst}]
   3: a sudden great increase; "the population explosion"; "the
     information explosion"
   4: the noise caused by an explosion; "the explosion was heard a
     mile away"
   5: the terminal forced release of pressure built up during the
     occlusive phase of a stop consonant [syn: {plosion},
     {explosion}]
   6: a sudden outburst; "an explosion of laughter"; "an explosion
     of rage"
   7: a golf shot from a bunker that typically moves sand as well
     as the golf ball

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Explosion [ɛksploːziːoːn] (n) , s.(f )
   blast; burst; fulmination
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top