ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clatter

K L AE1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clatter-, *clatter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clatter(vi) เกิดเสียงกระทบกัน, Syn. clash, crash
clatter(vt) ทำให้เกิดเสียงกระทบกัน, Syn. clack, bang
clatter about(phrv) ทำให้เกิดเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clatter(แคลท'เทอะ) {clattered.clattering,clatters} vi.,n. (เสียง) ดังกระทบ,เคลื่อนที่ดังโกรกเกรก,หัวเราะกิ๊ก ๆ ,พูดเร็ว,พูดไม่หยุด vt.ทำให้เกิดเสียงกระทบ,การพูดนินทา,การพูดเร็ว,การพูดฉอด, See also: clattery adj. ดูclatter

English-Thai: Nontri Dictionary
clatter(n) เสียงกระทบกัน,เสียงดัง,เสียงกระดกลิ้น
clatter(vi) ดังกระทบกัน,กระดกลิ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a clatter ring. First point it down and that means that you're free.ถ้าครั้งแรกมันชี้ไปข้างล่าง และ / นั่นหมายความว่าคุณเป็นอิสระแล้ว Ladder 49 (2004)
[ tableware clatters ] It's cold.กาแฟเย็นแล้ว Static (2010)
I must see to these sheets. SWORDS CLATTER I see you've been busy undoing the goblin's magic.ข้าต้องดูของพวกนี้ ข้าว่าท่านดูยุ่งมาก ที่ไม่ได้ทำอะไรกับ เวทมนต์ของก้อบลิน Goblin's Gold (2010)
[ indistinct conversations ] [ badge clatters ][ indistinct conversations ] [ badge clatters ] The Hot Potato Job (2011)
I'm Amy. [ Muttering ] [ Keys clatter ]ฉันเอมี่ โอ้ บ้าจริง The Girl Next Door (2011)
( Distant clatter ). The First Secret (2011)
[Footfall, clatter at door]. Root Cause (2012)
( bowling pins clatter )( เสียงโบว์ลิ่งดัง) I Told You So (2012)
(remote control clicks) (remote clatters to floor) Spot on.(รีโมตตกพื้น) เยี่ยมมาก Pilot (2012)
( pieces clatter ) They don't have enough men between them to raid a pantry.คนสามตระกูลนี้รวมกันยังปล้นโรงครัวไม่ได้เลย Breaker of Chains (2014)
[ Bullet casings clatter ](กระสุนหล่น) The Grey Hat (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLATTER K L AE1 T ER0
CLATTERING K L AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clatter (v) klˈætər (k l a1 t @ r)
clatters (v) klˈætəz (k l a1 t @ z)
clattered (v) klˈætəd (k l a1 t @ d)
clattering (v) klˈætərɪŋ (k l a1 t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしゃかしゃ[kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かたかた[katakata] (adv,n,vs) (on-mim) clattering [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かたり[katari] (adv-to) (on-mim) with a clatter; clatteringly [Add to Longdo]
かちゃかちゃ[kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
がちゃがちゃ[gachagacha] (adj-na,n,vs,adv,adv-to) (on-mim) clatter [Add to Longdo]
がちゃつく[gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clatter \Clat"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Clattered}; p. pr. &
   vb. n. {Clattering}.] [AS. cla?rung a rattle, akin to D.
   klateren to rattle. Cf. {Clack}.]
   1. To make a rattling sound by striking hard bodies together;
    to make a succession of abrupt, rattling sounds.
    [1913 Webster]
 
       Clattering loud with iron clank.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk fast and noisily; to rattle with the tongue.
    [1913 Webster]
 
       I see thou dost but clatter.     --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clatter \Clat"ter\, v. t.
   To make a rattling noise with.
   [1913 Webster]
 
      You clatter still your brazen kettle.  --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clatter \Clat"ter\, n.
   1. A rattling noise, esp. that made by the collision of hard
    bodies; also, any loud, abrupt sound; a repetition of
    abrupt sounds.
    [1913 Webster]
 
       The goose let fall a golden egg
       With cackle and with clatter.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Commotion; disturbance. "Those mighty feats which made
    such a clatter in story." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. Rapid, noisy talk; babble; chatter. "Hold still thy
    clatter." --Towneley Myst. (15 th Cent. ).
    [1913 Webster]
 
       Throw by your clatter
       And handle the matter.        --B. Jonson
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clatter
   n 1: a rattling noise (often produced by rapid movement); "the
      shutters clattered against the house"; "the clatter of iron
      wheels on cobblestones"
   v 1: make a rattling sound; "clattering dishes" [syn: {clatter},
      {clack}, {brattle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top