ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทันสมัย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทันสมัย-, *ทันสมัย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทันสมัย(adj) up-to-date, See also: modern, in the fashion, fashionable, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, ร่วมสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: เขามักมีเรื่องทันสมัยมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอ, Thai Definition: เกี่ยวกับการตามสมัยที่นิยมกัน
ทันสมัย(v) be up-to-date, See also: be modern, be in fashion, new, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ, Thai Definition: ตามสมัยที่นิยมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทันสมัยว. ตามสมัยที่นิยมกัน.
หัวสมัยใหม่ทันสมัย ตรงข้ามกับ หัวโบราณ, หัวใหม่ ก็ว่า.
หัวใหม่ทันสมัย, ตรงข้ามกับ หัวโบราณ, หัวสมัยใหม่ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Well, that will get me back, but not in style.ได้, นั้นจะทำให้ฉันกลับมาได้, แต่ไม่ทันสมัย Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Its army and its navy all its modern weapons....ทหารบก และทหารเรือ รวมทั้งอาวุธอันทันสมัย Gandhi (1982)
Well, that's the question these days, isn't it?เป็นคำถามที่ทันสมัยนะ Day of the Dead (1985)
so she's a sophisticated woman.แปลว่า เธอเป็นสาวทันสมัย Spies Like Us (1985)
she's a high-class intelligent piece.- แปลว่า เธอเป็นคนชั้นสูงทันสมัย Spies Like Us (1985)
You don't bury the most advanced, self-perpetuating machine-tooled, flying clockwork known to man.ที่ทันสมัยที่สุด เท่าที่มนุษย์รู้จักมาหรอกนะ คุณไรลีย์ ขอร้องเถอะ *batteries not included (1987)
There's gotta be a reason.ครัวก็ทันสมัย Big (1988)
Back then, we didn't have fancy machines.ตอนนั้น, เรายังไม่มี เครื่องมือทันสมัย. Cinema Paradiso (1988)
This is some of the most advanced computer equipment... in the world, Jobe.พวกนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่พาเราเชื่อมกับโลกเสมือนได้ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Utilizing only the most modern equipment, ด้วยเครื่องจักรทันสมัย... Schindler's List (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic

English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in(phrv) กำลังเป็นที่นิยม, See also: ทันสมัย, Syn. come in
be up to date(idm) ทันสมัย, Syn. be out of, get out of, get up to, go out of
be up to the mintue(idm) ทันสมัย, Syn. be up to date
be with it(idm) ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. get with
chic(adj) ทันสมัย, Syn. smart, voguish
contemporary(adj) ทันสมัย, See also: ที่อยู่ในปัจจุบัน, Syn. modern, present
cool(adj) ทันสมัย, Syn. fashionable
fashionable(adj) ทันสมัย, See also: เป็นที่นิยม, นำสมัย, Syn. popular, up-to-date, stylish, Ant. old-fashioned, outdated
get up to(phrv) รู้ทัน, See also: ทันสมัย, Syn. be out of
get with(phrv) ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตามสมัย, Syn. be with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
au courant(โอคราน') fr. ทันสมัย
chic(ชิค) adj. เก๋, ทันสมัย, งาม -n. แบบทันสมัย, แบบที่เก๋, ความงาม, See also: chicly adv.
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย, เก๋, โอ่อ่า, เสแสร้ง,
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
fashionableadj. ทันสมัย, ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish, -A. outdated

English-Thai: Nontri Dictionary
fashionable(adj) ตามแฟชั่น, ทันสมัย, ตามสมัยนิยม
jaunty(adj) ร่าเริง, ว่องไว, เจ้าชู้ไก่แจ้, คล่องแคล่ว, ทันสมัย
live(adj) มีชีวิต, มีชีวิตชีวา, ทันสมัย, ขะมักเขม้น
modern(adj) สมัยใหม่, สมัยนิยม, ทันสมัย, ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย, ทันสมัย, ตามแฟชั่น
modish(adj) ทันสมัย, ตามสมัยนิยม
style(vt) ขนานนาม, เรียกขาน, ตั้งชื่อ, ออกแบบ, ทำให้ทันสมัย
stylish(adj) เก๋, ทันสมัย, สวยงาม, เข้าสมัย
UP-TO-up-to-date(adj) ทันสมัย, ทันเหตุการณ์, ปัจจุบัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
styled(n) ทันสมัย มีเอกลักษณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top