Search result for

ทันสมัย

(51 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทันสมัย-, *ทันสมัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทันสมัย[ADJ] up-to-date, See also: modern, in the fashion, fashionable, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, ร่วมสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: เขามักมีเรื่องทันสมัยมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอ, Thai definition: เกี่ยวกับการตามสมัยที่นิยมกัน
ทันสมัย[V] be up-to-date, See also: be modern, be in fashion, new, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ, Thai definition: ตามสมัยที่นิยมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทันสมัยว. ตามสมัยที่นิยมกัน.
หัวสมัยใหม่ทันสมัย ตรงข้ามกับ หัวโบราณ, หัวใหม่ ก็ว่า.
หัวใหม่ทันสมัย, ตรงข้ามกับ หัวโบราณ, หัวสมัยใหม่ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's new and modern and it's American.มันเป็นของใหม่ ทันสมัย และเป็นของอเมริกา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Now go to France. The queen of France is sophisticated.ไปฝรั่งเศส พระราชินีแห่งฝรั่งเศสทรงทันสมัย The Other Boleyn Girl (2008)
AII we know is Juma's secured some fairly advanced weapons systems...สิ่งที่เรารู้คือจูม่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในครอบครอง 24: Redemption (2008)
Modern, high tech, state of the art, and open plan for you.ทันสมัยเทคโนโนยีชั้นสูง ตกแต่งอย่างมีศิลป์เหมาะสำหรับการวางแผนของเธอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But you could tear it down and build something modern and beautiful.แต่คุณสามารถแยกออกเป็นชิ้นๆได้และต่อเติม สิ่งที่ทันสมัยเเละสวยงามได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- What are you like? - I'm different.เพราะมันทันสมัยมาก Gomorrah (2008)
# Sassy or sweetทันสมัย หรือ น่ารักดี High School Musical 3: Senior Year (2008)
Apparently your extensive expertise in banking failed you that day.ดูเหมือนว่าธนาคารสมัยนี้ ทันสมัยเหลือเกินนะ Dirt Nap (2008)
He has... surprise, surprise... a top of the line electronic alarm system that will alert him if there's a breach in the structure.เซอร์ไพรส์ ๆ ระบบเตือนภัยรุ่นทันสมัยที่สุด ที่จะส่งสัญญาณ Blow Out (2008)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.มันคือผลรวมของความทันสมัย ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจให้โลก Home (2009)
It seems she's very à la mode, hmm?เหมือนว่าเธอจะ ทันสมัย อืม? Confessions of a Shopaholic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทันสมัย[X] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic   FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic

English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in[PHRV] กำลังเป็นที่นิยม, See also: ทันสมัย, Syn. come in
be up to date[IDM] ทันสมัย, Syn. be out of, get out of, get up to, go out of
be up to the mintue[IDM] ทันสมัย, Syn. be up to date
be with it[IDM] ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. get with
chic[ADJ] ทันสมัย, Syn. smart, voguish
contemporary[ADJ] ทันสมัย, See also: ที่อยู่ในปัจจุบัน, Syn. modern, present
cool[ADJ] ทันสมัย, Syn. fashionable
fashionable[ADJ] ทันสมัย, See also: เป็นที่นิยม, นำสมัย, Syn. popular, up-to-date, stylish, Ant. old-fashioned, outdated
get up to[PHRV] รู้ทัน, See also: ทันสมัย, Syn. be out of
get with[PHRV] ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตามสมัย, Syn. be with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
au courant(โอคราน') fr. ทันสมัย
chic(ชิค) adj. เก๋,ทันสมัย,งาม -n. แบบทันสมัย,แบบที่เก๋,ความงาม, See also: chicly adv.
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย,เก๋,โอ่อ่า,เสแสร้ง,
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
fashionableadj. ทันสมัย,ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish,-A. outdated

English-Thai: Nontri Dictionary
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย
live(adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น
modish(adj) ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
style(vt) ขนานนาม,เรียกขาน,ตั้งชื่อ,ออกแบบ,ทำให้ทันสมัย
stylish(adj) เก๋,ทันสมัย,สวยงาม,เข้าสมัย
UP-TO-up-to-date(adj) ทันสมัย,ทันเหตุการณ์,ปัจจุบัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
styled (n) ทันสมัย มีเอกลักษณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top