ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古代

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古代-, *古代*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
古代[gǔ dài shǐ, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] ancient history, #61,811 [Add to Longdo]
古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago), #84,050 [Add to Longdo]
古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago), #116,859 [Add to Longdo]
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, / ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
古代[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
古代[こだい, kodai] (adj-na,n-adv,n-t) ancient times; (P) [Add to Longdo]
古代エジプト[こだいエジプト, kodai ejiputo] (n) ancient Egypt [Add to Longdo]
古代オリンピック[こだいオリンピック, kodai orinpikku] (n) ancient Olympics [Add to Longdo]
古代ギリシャ;古代ギリシア;古代希臘[こだいギリシャ(古代ギリシャ;古代希臘);こだいギリシア(古代ギリシア), kodai girisha ( kodai girisha ; kodai girishia ); kodai girishia ( kodai girishia )] (n) ancient Greece [Add to Longdo]
古代ローマ[こだいローマ, kodai ro-ma] (n) ancient Rome [Add to Longdo]
古代[こだいご, kodaigo] (n) ancient language [Add to Longdo]
古代[こだいし, kodaishi] (n) ancient history [Add to Longdo]
古代[こだいむらさき, kodaimurasaki] (n) reddish-purple [Add to Longdo]
古代[こだいじん, kodaijin] (n) the ancients; ancient people [Add to Longdo]
古代中国[こだいちゅうごく, kodaichuugoku] (n) ancient China [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは古代ギリシアの英雄だった。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃虚は、かつては神社だった。
This custom dates from ancient times.この習慣は古代から続いている。
We can get a glimpse of the life style of ancient people from this wall painting.この壁画からは古代人の生活の片鱗を伺うことができる。
The problem is one of interpreting these ancient scriptures.これは古代の教典を解釈するという問題である。
So perhaps this was their ancient god returning after his long absence.そこでおそらくこれは久しぶりに戻ってきた古代の神に違いないと考えた。
The myth offers insights into the ancient civilization.その神話を読むと古代文明を深く理解することが出来る。
The exhibition offers profound insights into ancient civilization.その展覧会に行くと古代文明に対する深い理解が得られる。
The pyramids were built in ancient times.ピラミッドは古代に建造された。
It is very difficult to handle the bola, but the ancient Incas were very good at it.ボーラの扱いはとても難しいが、古代インカ族はそれがとてもうまかった。
Rome has a lot of ancient buildings.ローマには古代建築物がたくさんある。
Rome is famous for its ancient architecture.ローマは古代建築で有名だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In one respect, we're ahead of the people of Ancient Mesopotamia.[CN] 从某个方面来说,我们做得比 In one respect, we're ahead 古代的美索不达米亚人更偏激 of the people of Ancient Mesopotamia. The Immortals (2014)
But there's no denying that the more negative aspects of Saturn's personality reflect the age-old knowledge of the symptoms of lead poisoning.[CN] 不可否认的是 But there's no denying 农神性格的阴暗面 that the more negative aspects of Saturn's personality 其实反映的是古代人们对于铅中毒的认识 reflect the age The Clean Room (2014)
You know your ancient Greeks?[JA] 古代ギリシャ語を知っているのですか? Wonder Woman (2017)
Thucydides.[JA] トゥキディデスが... (古代ギリシャの歴史家) Wonder Woman (2017)
With pretty drastic supernatural and personal implications.[CN] 拜托 你刚刚发现了古代的结婚仪式 有着如此强大的超自然力量 The Brothers That Care Forgot (2014)
In ancient Sparta, male children were sent into the wilderness to live on their own.[CN] .. 在古代斯巴达 男性儿童会被送到荒野 Tekken: Kazuya's Revenge (2014)
Bonnie, meet the traveler with our one-way ticket out of here, although you may know him better an ancient immortal with a desperate need of a cure.[CN] Bonnie 快见见带着我们单程票的旅行者 虽然说他是急切寻求治愈法的 古代老不死 你更熟悉点 Home (2014)
And in some way that I do not fully understand, it employs taboos and ancient superstitions to make its effect.[CN] 并且 我还没能完全理解的是 影片使用了禁忌元素和古代迷信的手法 来达到效果 Life Itself (2014)
"Voodoo is an ancient religion "that worships a supreme, silent god.[CN] 巫术是古代祭祀的学说 伟大的神灵沉默 Voodoo Possession (2014)
In my lifetime, I have unearth... many ancient mysteries.[JA] 一生をかけて 私は明らかにしてきた... 数多くの古代の 神秘を The Mummy (2017)
and the remains of ancient plankton, in the form of oil and gas.[CN] 还有古代浮游生物的遗骸 and the remains of ancient plankton, 现在是石油和天然气了 in the form of oil and gas. The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Closer to Proterozoic Earth than today's Mars.[JA] 今の火星よりも 古代の地球に近い Life (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
古代[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top