Search result for

classical

(80 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classical-, *classical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classical[ADJ] ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ, Syn. classic
classical[ADJ] ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical[ADJ] ที่เป็นเพลงคลาสสิค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism

English-Thai: Nontri Dictionary
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical analysisการวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical logicตรรกศาสตร์แบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Classical periodสมัยคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical setเซตแบบฉบับ [มีความหมายเหมือนกับ crisp set] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical; classic-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classical; classicคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]
classical physicsฟิสิกส์แบบฉบับ, วิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานาน โดยมีรากฐานจากวิชากลศาสตร์ของนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you imagine that in a classical ballet?คุณจินตนาการเรื่องคลาสสิกบัลเลย์ออกมั้ย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He loves red wine, picnics, classical music.เขาชอบดื่มไวน์ ไปปิคนิก ฟังเพลงคลาสสิก The Ugly Truth (2009)
We have classical music and candle-lit dinner or semi-naked chicks wrestling in strawberry-flavored goo.เรามีดนตรีคลาสสิก ดินเนอร์ใต้แสงไฟ ..หรือสาวน้อยกึ่งๆโป๋ ฟัดกันในสระน้ำสตอเบอรี่ The Ugly Truth (2009)
Your son was an extraordinarily gifted classical musician.ลูกชายของคุณมีพรสวรรค์พิเศษ ในการเป็นนักดนตรีคลาสลิก The Plain in the Prodigy (2009)
Every classical symptom of the condition-ตำราเขียนว่าโรคนี้มีอาการยังไง Grey Matters (2009)
This assumption is valid for classical computers.ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ สมมุติฐานซึ่งมีเหตุผลสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นดั้งเดิม Human (2010)
No classical algorithm is known that can factor in polynomial time.ไม่ใช่แบบดั้งเดิม อัลกอริทึ่มเป็นที่รู้จัก ว่า มันสามารถแก้สมการได้ในหลากหลาย Human (2010)
Classical Freudian. Good choice.วิธีคลาสิคของฟรอยด์ เข้าใจเลือก The Pants Alternative (2010)
When I was 8, I won a ribbon at the science fair for my project Do Lima Beans Grow Better to Classical Music.ตอน 8 ขวบ ฉันได้รางวัลจากโปรเจค ในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ถั่วไลม่าเติบโตได้ดีกับเพลงคลาสิค The Pants Alternative (2010)
I was showing that classical music nurtures lima beans and makes them grow.ผมแสดงให้เห็ว่า เพลงคลาสิคช่วยประคบประหงม ให้ถั่วไลม่าโตวันโตคืน The Pants Alternative (2010)
You know, as classically structured cinema,คุณรู้มั้ย เป็นหนังที่ วางโครงเรื่องได้คลาสสิค Excellence in Broadcasting (2010)
It's as if I'm classical but you are-- are more...ถ้าเปรียบผมเป็นเเบบสไตล์คลาสสิค แต่คุณคือ... คือมากกว่า I See You (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicalAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
classicalBetty likes classical music.
classicalClassical music is not my cup of tea.
classicalDo you care for classical music?
classicalDo you have any information on classical music concerts?
classicalHe is a fine classical scholar.
classicalHe is a man with a classical education.
classicalHe really enjoys and appreciates classical music.
classicalI always enjoy listening to classical music when I have some free time.
classicalI don't have any classical music.
classicalI don't like classical music.
classicalI expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาสสิก[ADJ] classical, Thai definition: งานที่มีท่วงทีแบบเก่าชั้นเยี่ยม, งานที่เป็นต้นแบบ หาคนที่ทำเสมอไม่ได้, Notes: (ปาก)
เพลงคลาสสิค[N] classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
พิณพาทย์[N] classical Thai orchestra, Syn. ปี่พาทย์, Example: ขณะที่พระสวดชยันโต พิณพาทย์มโหรีก็เริ่มบรรเลงเพลงมหาฤกษ์, Count unit: วง, Thai definition: เครื่องประโคมวงหนึ่ง มีกำหนดตั้งแต่ 5 ขึ้นไป คือ ตะโพน ปี่ ฆ้องวง ระนาด กลอง
ตันติภาษา[N] classical language, See also: systematizied language, Example: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีแบบแผน
มโนราห์[N] classical Thai tune, Example: เขาร้องมโนราห์ได้เพราะมาก, Count unit: บท, ทำนอง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune   
ดนตรีคลาสสิก[n. exp.] (dontrī khlātsik) EN: classical music   FR: musique classique [f]
ดนตรีไทยเดิม[n. exp.] (dontrī Thai doēm) EN: Thai classical music   
จระเข้หางยาว [n. exp.] (jørakhē hāng yāo) EN: [classical Thai song]   
คลาสสิก[adj.] (khlātsik = khlāssik) EN: classical ; classic   FR: classique
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
กระต่ายเต้น[n. exp.] (kratāi tēn) EN: rhythm of old Thai classical   
มโนราห์[n.] (manōrā) EN: classical Thai tune   
เพลงคลาสสิค[n. exp.] (phlēng khlāssik) EN: classical music   FR: musique classique [f]
สถาปัตยกรรมคลาสสิค[n. exp.] (sathāpattayakam khlātsik) EN: Classical architecture   FR: architecture classique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSICAL    K L AE1 S IH0 K AH0 L
CLASSICALLY    K L AE1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classical    (j) (k l a1 s i k l)
classically    (a) (k l a1 s i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klassisch {adj} | klassische Musikclassical | classical music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object [Add to Longdo]
クラシカル[, kurashikaru] (adj-na,n) classical; (P) [Add to Longdo]
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[, kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P) [Add to Longdo]
クラシック音楽(P);クラッシック音楽[クラシックおんがく(クラシック音楽)(P);クラッシックおんがく(クラッシック音楽), kurashikku ongaku ( kurashikku ongaku )(P); kurasshikku ongaku ( kurasshikku ongaku] (n) classical music; (P) [Add to Longdo]
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
コイネー[, koine-] (n) koine (post-classical Greek language) (gre [Add to Longdo]
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical [Add to Longdo]
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] classical music (mainly western) [Add to Longdo]
古典语言[gǔ diǎn yǔ yán, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] classical language [Add to Longdo]
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] classical music [Add to Longdo]
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, ] classical Chinese [Add to Longdo]
文言文[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, ] classical Chinese [Add to Longdo]
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] classical dynamical system (math. phys.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\ (kl[a^]s"s[i^]k), Classical \Clas"sic*al\, a.
   [L. classicus relating to the classes of the Roman people,
   and especially to the frist class; hence, of the first rank,
   superior, from classis class: cf. F. classique. See {Class},
   n.]
   1. Of or relating to the first class or rank, especially in
    literature or art.
    [1913 Webster]
 
       Give, as thy last memorial to the age,
       One classic drama, and reform the stage. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Greaves may justly be reckoned a classical
       author on this subject [Roman weights and coins].
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the ancient Greeks and Romans, esp. to
    Greek or Roman authors of the highest rank, or of the
    period when their best literature was produced; of or
    pertaining to places inhabited by the ancient Greeks and
    Romans, or rendered famous by their deeds.
    [1913 Webster]
 
       Though throned midst Latium's classic plains. --Mrs.
                          Hemans.
    [1913 Webster]
 
       The epithet classical, as applied to ancient
       authors, is determined less by the purity of their
       style than by the period at which they wrote.
                          --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
       He [Atterbury] directed the classical studies of the
       undergraduates of his college.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Conforming to the best authority in literature and art;
    chaste; pure; refined; as, a classical style.
    [1913 Webster]
 
       Classical, provincial, and national synods.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Classicals orders}. (Arch.) See under {Order}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classical
   adj 1: of or relating to the most highly developed stage of an
       earlier civilisation and its culture; "classic Cinese
       pottery" [syn: {classical}, {classic}] [ant:
       {nonclassical}]
   2: of recognized authority or excellence; "the definitive work
     on Greece"; "classical methods of navigation" [syn:
     {authoritative}, {classical}, {classic}, {definitive}]
   3: of or relating to the study of the literary works of ancient
     Greece and Rome; " a classical scholar"
   4: (language) having the form used by ancient standard authors;
     "classical Greek
   5: of or pertaining to or characteristic of the ancient Greek
     and Roman cultures; "classical mythology"; "classical [syn:
     {classical}, {classic}, {Greco-Roman}, {Graeco-Roman},
     {Hellenic}]
   n 1: traditional genre of music conforming to an established
      form and appealing to critical interest and developed
      musical taste [syn: {classical music}, {classical},
      {serious music}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top