ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classical

K L AE1 S IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classical-, *classical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classical(adj) ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ, Syn. classic
classical(adj) ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical(adj) ที่เป็นเพลงคลาสสิค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ, ชั้นหนึ่ง, ดีเด่น, เป็นแนวหน้า, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค, ชื่อเสียงโด่งดัง, เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ, เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism

English-Thai: Nontri Dictionary
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical analysisการวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical logicตรรกศาสตร์แบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Classical periodสมัยคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical setเซตแบบฉบับ [ มีความหมายเหมือนกับ crisp set ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical; classic-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classical; classicคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]
classical physicsฟิสิกส์แบบฉบับ, วิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานาน โดยมีรากฐานจากวิชากลศาสตร์ของนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The technique of classical ballet...เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค... Suspiria (1977)
This is classical Klyne. Forget about the perils of flying -อย่าคิดเสี่ยงกับเครื่องบินเชียว The Truman Show (1998)
It's classical Klyne, and we've still got some great music ahead.เอาละ มาฟังเพลงคลาสสิคต่อ แล้วจะมีเพลงไพเราะอื่นๆ อีก The Truman Show (1998)
- Classical guitar or... In what school?กีต้าร์คลาสสิคหรือว่า เรียนที่ไหน Rushmore (1998)
Classical musicians. A little offbeat.แบบว่า ดนตรีคลาสสิคน่ะ Eating Out (2004)
I never knew classical ballet could be so twisted.ฉันไม่เคยรู้เลยนะ ว่าบัลเลต์คลาสสิค มันจะซับซ้อนแบบนี้น่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
To a classical musician, jazz is likeเทียบกับเพลงคลาสสิกแล้ว เพลงแจ้สก็... Swing Girls (2004)
Exactly.The unsub is not a classical serial arsonist.ถูกต้อง อันซับไม่ใช่/Nพวกมือลอบวางเพลิงทั่วไป Compulsion (2005)
Fill his head with classical theory and rules?ล้างสมองของเขา ด้วยทฤษฎีพวกนี้เนี่ยนะ August Rush (2007)
It's not completely formed in the classical sense yet.มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ในแบบคลาสสิคเท่าไหร่นัก Music and Lyrics (2007)
- of all classical plays. - Yeah.ของละครคลาสสิค Cassandra's Dream (2007)
You like classical music, huh?คุณชอบดนตรีคลาสสิค, รึครับ? The Visitor (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicalAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
classicalBetty likes classical music.
classicalClassical music is not my cup of tea.
classicalDo you care for classical music?
classicalDo you have any information on classical music concerts?
classicalHe is a fine classical scholar.
classicalHe is a man with a classical education.
classicalHe really enjoys and appreciates classical music.
classicalI always enjoy listening to classical music when I have some free time.
classicalI don't have any classical music.
classicalI don't like classical music.
classicalI expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาสสิก(adj) classical, Thai Definition: งานที่มีท่วงทีแบบเก่าชั้นเยี่ยม, งานที่เป็นต้นแบบ หาคนที่ทำเสมอไม่ได้, Notes: (ปาก)
เพลงคลาสสิค(n) classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
พิณพาทย์(n) classical Thai orchestra, Syn. ปี่พาทย์, Example: ขณะที่พระสวดชยันโต พิณพาทย์มโหรีก็เริ่มบรรเลงเพลงมหาฤกษ์, Count Unit: วง, Thai Definition: เครื่องประโคมวงหนึ่ง มีกำหนดตั้งแต่ 5 ขึ้นไป คือ ตะโพน ปี่ ฆ้องวง ระนาด กลอง
ตันติภาษา(n) classical language, See also: systematizied language, Example: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา, Count Unit: ภาษา, Thai Definition: ภาษาที่มีแบบแผน
มโนราห์(n) classical Thai tune, Example: เขาร้องมโนราห์ได้เพราะมาก, Count Unit: บท, ทำนอง, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดจีน[choētjīn] (n) EN: name of Thai classical tune
ดนตรีคลาสสิก[dontrī khlātsik] (n, exp) EN: classical music  FR: musique classique [ f ]
ดนตรีไทยเดิม[dontrī Thai doēm] (n, exp) EN: Thai classical music
จระเข้หางยาว[jørakhē hāng yāo] (n, exp) EN: [ classical Thai song ]
คลาสสิก[khlātsik = khlāssik] (adj) EN: classical ; classic  FR: classique
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [ m ]
กระต่ายเต้น[kratāi tēn] (n, exp) EN: rhythm of old Thai classical
มโนราห์[manōrā] (n) EN: classical Thai tune
เพลงคลาสสิค[phlēng khlāssik] (n, exp) EN: classical music  FR: musique classique [ f ]
สถาปัตยกรรมคลาสสิค[sathāpattayakam khlātsik] (n, exp) EN: Classical architecture   FR: architecture classique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLASSICAL K L AE1 S IH0 K AH0 L
CLASSICALLY K L AE1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classical (j) klˈæsɪkl (k l a1 s i k l)
classically (a) klˈæsɪkliː (k l a1 s i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical #6,844 [Add to Longdo]
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music #32,273 [Add to Longdo]
文言文[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, ] classical Chinese #34,852 [Add to Longdo]
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, ] classical Chinese #42,813 [Add to Longdo]
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] classical music (mainly western) [Add to Longdo]
古典语言[gǔ diǎn yǔ yán, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] classical language [Add to Longdo]
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] classical dynamical system (math. phys.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klassisch { adj } | klassische Musikclassical | classical music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) #610 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf, pref) (4) bank #873 [Add to Longdo]
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P) #2,132 [Add to Longdo]
本格[ほんかく, honkaku] (n) (1) original method or procedure; (adj-f) (2) serious; orthodox; classical; genuine; (P) #3,325 [Add to Longdo]
歌舞伎(P);歌舞妓[かぶき, kabuki] (n) kabuki; Japanese classical drama; (P) #5,903 [Add to Longdo]
文言[もんごん;ぶんげん, mongon ; bungen] (n) (1) wording (esp. of written text); (2) (ぶんげん only) classical Chinese literary style; traditional written Chinese #7,128 [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) #9,761 [Add to Longdo]
柔術[じゅうじゅつ, juujutsu] (n) jujitsu (classical Japanese martial art, usually referring to fighting without a weapon); jiujitsu; jujutsu #11,379 [Add to Longdo]
八雲[やくも, yakumo] (n) (1) (arch) thick clouds; (2) (arch) (See 和歌) classical Japanese poetry #11,989 [Add to Longdo]
漢文[かんぶん, kanbun] (n) (1) Chinese classical literature; (2) literature written entirely in kanji; (P) #16,031 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\ (kl[a^]s"s[i^]k), Classical \Clas"sic*al\, a.
   [L. classicus relating to the classes of the Roman people,
   and especially to the frist class; hence, of the first rank,
   superior, from classis class: cf. F. classique. See {Class},
   n.]
   1. Of or relating to the first class or rank, especially in
    literature or art.
    [1913 Webster]
 
       Give, as thy last memorial to the age,
       One classic drama, and reform the stage. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Greaves may justly be reckoned a classical
       author on this subject [Roman weights and coins].
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the ancient Greeks and Romans, esp. to
    Greek or Roman authors of the highest rank, or of the
    period when their best literature was produced; of or
    pertaining to places inhabited by the ancient Greeks and
    Romans, or rendered famous by their deeds.
    [1913 Webster]
 
       Though throned midst Latium's classic plains. --Mrs.
                          Hemans.
    [1913 Webster]
 
       The epithet classical, as applied to ancient
       authors, is determined less by the purity of their
       style than by the period at which they wrote.
                          --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
       He [Atterbury] directed the classical studies of the
       undergraduates of his college.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Conforming to the best authority in literature and art;
    chaste; pure; refined; as, a classical style.
    [1913 Webster]
 
       Classical, provincial, and national synods.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Classicals orders}. (Arch.) See under {Order}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classical
   adj 1: of or relating to the most highly developed stage of an
       earlier civilisation and its culture; "classic Cinese
       pottery" [syn: {classical}, {classic}] [ant:
       {nonclassical}]
   2: of recognized authority or excellence; "the definitive work
     on Greece"; "classical methods of navigation" [syn:
     {authoritative}, {classical}, {classic}, {definitive}]
   3: of or relating to the study of the literary works of ancient
     Greece and Rome; " a classical scholar"
   4: (language) having the form used by ancient standard authors;
     "classical Greek
   5: of or pertaining to or characteristic of the ancient Greek
     and Roman cultures; "classical mythology"; "classical [syn:
     {classical}, {classic}, {Greco-Roman}, {Graeco-Roman},
     {Hellenic}]
   n 1: traditional genre of music conforming to an established
      form and appealing to critical interest and developed
      musical taste [syn: {classical music}, {classical},
      {serious music}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top