หรือคุณหมายถึง antiqü?
Search result for

antique

(75 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antique-, *antique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antique[ADJ] ซึ่งเป็นของโบราณ, See also: ซึ่งทำในสมัยโบราณ, Syn. old, ancient, archaic
antique[VT] ทำให้ดูเก่า
antique[N] โบราณวัตถุ, See also: ของโบราณ, Syn. relic, artifact
antique[N] ศิลปสมัยโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)

English-Thai: Nontri Dictionary
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
antique(n) โบราณวัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antiqueโบราณวัตถุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antique objectวัตถุโบราณ, โบราณวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antique and classic carsรถโบราณ [TU Subject Heading]
Antique dealersร้านค้าโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Antique dealersผู้ค้าโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Antiquesโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And smashed a ten-foot antique mirror.แล้วทำกระจกเงาโบราณสูง 10 ฟุตแตก Birthmarks (2008)
I dreamt that I owned an antique bicycle repair shop.ฟังดูแปลกมาก Down (2009)
Antique first editions on the bookshelves.วัตถุโบราณรุ่นแรก ๆ บนหิ้งหนังสือ Pleasure Is My Business (2009)
Orson's going to get half of everything, including your jewelry, your artwork, your antiques.ออร์สันจะได้ทุกอย่างครึ่งนึง รวมทั้งเครื่องเพชร งานศิลปะ ของโบราณของคุณด้วย Marry Me a Little (2009)
How did antique shopping turn into shoe shopping?ทำไมร้านขายของเก่ากลายเป็นร้านขายรองเท้าไปได้หล่ะ Seder Anything (2009)
It is 110 pound card stock, brand-new, genuine embossing, antique finish.นี้มันการ์ด 110 ปอนด์ยี่ห้อใหม่ สลักให้นูนด้วย มีค่ามาก Chuck Versus the Suburbs (2009)
Nonot with that, that's an antique.อย่าไปเตะตรงนั้น นั่นมันของเก่า You're Undead to Me (2009)
Uh, yes, at that little antique storeอ่า ใช่ค่ะ จากร้านขายของเก่าเล็กๆ Don't Walk on the Grass (2009)
Uh, yes, at that little antique store down on pearl street.อา ใช่ ซื้อมาจากร้านขายของเก่าเล็กๆ แถวถนนเพิร์ลน่ะ Careful the Things You Say (2009)
By the way, I stopped by that antique store today--วันนี้ผมไปที่ร้านขายของเก่า Careful the Things You Say (2009)
It's, um, an antique iron setting with a-- with an amber crystal.มันเป็นของเก่า มีกรอบเป็นเหล็กกับ-- คริสตัลสีเหลืองอำพัน History Repeating (2009)
They're very valuable, like antiques.- ใช่, มีราคานะ ถือว่าเป็นของเก่า Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antiqueAn antique pot was dug out.
antiqueAntique carpets are especially valuable.
antiqueCan you tell my where the nearest antique shop is?
antiqueHe came across this old coin in an antique shop.
antiqueHe deals antiques in Osaka.
antiqueHe has an eye for antiques.
antiqueI bought this old clock at an antique stall in the market.
antiqueI have a good eye for the value of antiques.
antiqueI'm looking for information on the Anderson antique shop in London.
antiqueShe has a great love for antique goods.
antiqueShe has an eye for antiques.
antiqueShe has some beautiful antique furniture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณวัตถุ[N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
คร่ำคร่า[ADJ] antique, See also: antiquated, very old, Syn. เก่าแก่, เก่าคร่ำคร่า, คร่ำ, Example: ในห้องนั้นผมเห็นแต่หีบเก่าคร่ำคร่าเพียงใบเดียวเท่านั้น, Thai definition: ที่เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม
ของโบราณ[N] antique, See also: curio, ancient articles, Syn. ของเก่า, ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ, Example: ชาวบ้านลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติของตนเอง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของ เครื่องใช้ที่สร้างหรือผลิตขึ้นในสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่าแก่มาก[adj.] (kaokaē māk) FR: antique
เก่า ๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique   
เก่าคร่ำคร่า[adj.] (kao khramkhrā) EN: antique   
ของเก่า[n.] (khøngkao) EN: antique   FR: antiquité [f] ; vieillerie [f] (vx)
มหาสมุทรแอตแลนติก[n. prop.] (Mahāsamut Aētlaēntik) EN: Atlantic Ocean   FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIQUE    AE0 N T IY1 K
ANTIQUES    AE0 N T IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antique    (n) (a1 n t ii1 k)
antiques    (n) (a1 n t ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古玩[gǔ wán, ㄍㄨˇ ㄨㄢˊ, ] antique; curio, #22,127 [Add to Longdo]
古物[gǔ wù, ㄍㄨˇ ˋ, ] antique, #55,922 [Add to Longdo]
骨董[gǔ dǒng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ, ] antique; curio [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antikdruckpapier {n}antique paper [Add to Longdo]
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller [Add to Longdo]
Antiquität {f} | Antiquitäten {pl}antique | antiques [Add to Longdo]
Antiquitätengeschäft {n}antique shop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチークファッション;アンティークファッション[, anchi-kufasshon ; antei-kufasshon] (n) antique fashion [Add to Longdo]
アンチック体[アンチックたい, anchikku tai] (n) antique (typeface) [Add to Longdo]
アンティーク(P);アンティック;アンチック;アンチーク[, antei-ku (P); anteikku ; anchikku ; anchi-ku] (n,adj-na) antique (fre [Add to Longdo]
古器[こき, koki] (n) an antique [Add to Longdo]
古時計[ふるどけい, furudokei] (n) antique clock; old clock [Add to Longdo]
古色[こしょく, koshoku] (n) faded color; faded colour; antique look [Add to Longdo]
古色蒼然[こしょくそうぜん, koshokusouzen] (adj-t,adv-to) antique-looking; looking hoary with patina [Add to Longdo]
古陶[ことう, kotou] (n) old pottery; antique porcelain [Add to Longdo]
古美術[こびじゅつ, kobijutsu] (n,adj-no) antique; old works of art [Add to Longdo]
古美術商[こびじゅつしょう, kobijutsushou] (n) antique art dealer; antique dealer; antiquary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antique \An*tique"\, a. [F., fr. L. antiquus old, ancient,
   equiv. to anticus, from ante before. Cf. {Antic}.]
   [1913 Webster]
   1. Old; ancient; of genuine antiquity; as, an antique statue.
    In this sense it usually refers to the flourishing ages of
    Greece and Rome.
    [1913 Webster]
 
       For the antique world excess and pride did hate.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Old, as respects the present age, or a modern period of
    time; of old fashion; antiquated; as, an antique robe.
    "Antique words." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Made in imitation of antiquity; as, the antique style of
    Thomson's "Castle of Indolence."
    [1913 Webster]
 
   4. Odd; fantastic. [In this sense, written {antic}.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ancient; antiquated; obsolete; antic; old-fashioned;
     old. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antique \An*tique"\, n. [F. See {Antique}, a. ]
   In general, anything very old; but in a more limited sense, a
   relic or object of ancient art; collectively, the antique,
   the remains of ancient art, as busts, statues, paintings, and
   vases.
   [1913 Webster]
 
      Misshapen monuments and maimed antiques. --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antique
   adj 1: made in or typical of earlier times and valued for its
       age; "the beautiful antique French furniture"
   2: out of fashion; "a suit of rather antique appearance";
     "demode (or outmoded) attire"; "outmoded ideas" [syn:
     {antique}, {demode}, {ex}, {old-fashioned}, {old-hat(p)},
     {outmoded}, {passe}, {passee}]
   3: belonging to or lasting from times long ago; "age-old
     customs"; "the antique fear that days would dwindle away to
     complete darkness" [syn: {age-old}, {antique}]
   n 1: an elderly man [syn: {old-timer}, {oldtimer}, {gaffer},
      {old geezer}, {antique}]
   2: any piece of furniture or decorative object or the like
     produced in a former period and valuable because of its
     beauty or rarity
   v 1: shop for antiques; "We went antiquing on Saturday"
   2: give an antique appearance to; "antique furniture" [syn:
     {antique}, {antiquate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 antique /ɑ̃tik/
  ancient; antique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top