ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อเสนอ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อเสนอ-, *ข้อเสนอ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ข้อเสนอแนะrecommendation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอ(n) proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ(n) suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเสนอน. เรื่องราวที่นำเสนอเพื่อพิจารณา.
ข้อเสนอแนะน. ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณา.
ญัตติข้อเสนอเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการของสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ
ญัตติข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of amendsข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, uh, coachman, what's your proposition?ตอนนี้เอ่อคนขับรถม้า, สิ่งที่เป็นข้อเสนอของคุณ หรือไม่ Pinocchio (1940)
My suggestion didn't seem to go at all well. Sorry.ดูเหมือนข้อเสนอของผมจะเป็นหมัน ผมขอโทษด้วย Rebecca (1940)
He might be interested to hear your proposition.ผมว่าท่านคงสนใจฟังข้อเสนอของคุณ เอาสิ เล่าให้ท่านฟังเลย Rebecca (1940)
I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote.ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ทุกท่าน ฉันจะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีก 12 Angry Men (1957)
Well, we're still tied up six to six. Who's got a suggestion?ดีเราก็ยังคงผูกขึ้น 6-6 ใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
-Made him an offer he couldn't refuse.- ทำเขาได้ข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธ The Godfather (1972)
I'm going to make him an offer he can't refuse.ฉันจะทำให้เขาได้ข้อเสนอเขาไม่สามารถปฏิเสธ The Godfather (1972)
In three hours he'll be released with our proposition.ในสามชั่วโมงเขาจะได้รับการปล่อยตัวที่มีข้อเสนอของเรา The Godfather (1972)
He wants us to send Michael to hear the proposition.เขาต้องการให้เราส่งไมเคิลที่จะได้ยินข้อเสนอ The Godfather (1972)
We come with an offer.เรามาพร้อมข้อเสนอ The Road Warrior (1981)
But I have an honorable compromise.แต่ข้ามีข้อเสนอที่มีเกียรติ The Road Warrior (1981)
Okay, so that's my offer.โอเค นั่นคือข้อเสนอของผม The Road Warrior (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเสนอ[khøsanōe] (n) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion  FR: proposition [ f ] ; suggestion [ f ]
ข้อเสนอกลับมา[khøsanōe klap mā] (n, exp) EN: counter-offer
ข้อเสนอแนะ[khøsanōenae] (n) EN: suggestion ; counsel ; recommandation  FR: suggestion [ f ] ; conseil [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice(n) คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
counsel(n) ข้อเสนอแนะ, Syn. advice
offer(n) ข้อเสนอ, See also: สิ่งที่เสนอ, Syn. proposal, proposition
premise(n) หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premiss(n) หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. premises, testimony, support
proposal(n) ข้อเสนอ, See also: แนวทาง, Syn. scheme, program, project, outline
proposition(n) ข้อเสนอ, See also: สิ่งที่นำมาเสนอ, แผนงานที่เสนอ, Syn. scheme, project, proposal
suggestion(n) ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal
tender offer(n) ข้อเสนอประมูล, See also: การยื่นประมูล, การยื่นซองประมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก, การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น, ข้อเสนอ) , การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน, เรื่องราวที่ต้องมาก่อน, สิ่งที่มาก่อน, ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj., n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior, Ant. posterior
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง, การถือสิทธิ์, การวินิจฉัย, การพิทักษ์, การรักษา, ข้อเสนอ, ข้อวินิจฉัย, Syn. statement
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง, ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
converse(คันเวิร์ส') { conversed, conversing, converses } vi. สนทนา, คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา, การคุยกัน, ความตรงกันข้าม, การกลับกัน, คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม, ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่เห็นพ้อง, ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
eireniconn. ข้อเสนอให้ปรองดองกัน
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่, อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว, วิธีการหรือท่าทางในการเดิน, กิริยาท่าทาง, ข้อเสนอเป็นทางการ, การขอร้องต่อศาล, แรงดลใจ, ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
file(vi) เดินเรียงแถว, ยื่นข้อเสนอ, ยื่นคำร้อง
offer(n) คำขอ, ข้อเสนอ, การยกให้, การเสนอ, การถวาย
opinion(n) ความคิดเห็น, ทัศนะ, ข้อเสนอ
proposal(n) ข้อเสนอ, การขอแต่งงาน, การเสนอความเห็น, คำขอ
proposition(n) ข้อเสนอ, ทฤษฎีบท, โจทย์, เรื่อง, ปัญหา, ญัตติ, ข้อวินิจฉัย
suggestion(n) ข้อเสนอ, การแนะ, ร่องรอย, ข้อชวนคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
提案[ていあん, teian] (n) ข้อเสนอแนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, Syn. verweigern

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top