Search result for

ข้อเสนอ

(54 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อเสนอ-, *ข้อเสนอ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอ[N] proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ[N] suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเสนอน. เรื่องราวที่นำเสนอเพื่อพิจารณา.
ข้อเสนอแนะน. ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณา.
ญัตติข้อเสนอเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการของสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ
ญัตติข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of amendsข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your lawyer came back and showed us your proposal,ทนายคุณกลับมา และยื่นข้อเสนอให้เรา Chuck in Real Life (2008)
Did you read the proposal?คุณได้อ่านข้อเสนอรึยัง? Chuck in Real Life (2008)
Make an offer on the brooklyn innไปยื่นข้อเสนอ ใน Brooklyn inn Chuck in Real Life (2008)
So, you're rescinding the offer?เช่นนั้น คุณจะถอนข้อเสนอนั้นใช่ไหม? Odyssey (2008)
That is a very tempting offer, Viceroyมันเป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจมาก ท่านอุปราช Cloak of Darkness (2008)
You should have taken my offer when you had the chance, cloneเจ้าควรจะรับข้อเสนอของข้า เมื่อเจ้ายังมีโอกาสอยู่นะ โคลน Cloak of Darkness (2008)
I've got a proposition for you, Terry.ฉันมีข้อเสนอสำหรับคุณ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
A proposition?ข้อเสนอเหรอ The Bank Job (2008)
He made me an offer I couldn't refuse.เขายื่นข้อเสนอที่เย้ายวนจนห้ามใจไม่ไหว Babylon A.D. (2008)
You don't know what I had to go through to get that for you.คุณต้องเข้าใจนะว่าผมต้องลำบากที่จะให้ข้อเสนอนี้กับคุณ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I want to hear proposition.ฉันอยากจะฟังข้อเสนอแก The Dark Knight (2008)
Why would we risk such a proposal when our armies could wipe you out by nightfall?ทำไม ท่านจึงยอมเสี่ยงเพื่อยื่นข้อเสนอ ทหารของเราจะบดขยี้ทุกอย่างในเย็นวันนี้? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion   FR: proposition [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอกลับมา[n. exp.] (khøsanōe klap mā) EN: counter-offer   
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation   FR: suggestion [f] ; conseil [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice[N] คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
counsel[N] ข้อเสนอแนะ, Syn. advice
offer[N] ข้อเสนอ, See also: สิ่งที่เสนอ, Syn. proposal, proposition
premise[N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premiss[N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. premises, testimony, support
proposal[N] ข้อเสนอ, See also: แนวทาง, Syn. scheme, program, project, outline
proposition[N] ข้อเสนอ, See also: สิ่งที่นำมาเสนอ, แผนงานที่เสนอ, Syn. scheme, project, proposal
suggestion[N] ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal
tender offer[N] ข้อเสนอประมูล, See also: การยื่นประมูล, การยื่นซองประมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
eireniconn. ข้อเสนอให้ปรองดองกัน
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
proposition(n) ข้อเสนอ,ทฤษฎีบท,โจทย์,เรื่อง,ปัญหา,ญัตติ,ข้อวินิจฉัย
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
提案[ていあん, teian] (n ) ข้อเสนอแนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, See also: S. verweigern,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top