ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พินัย

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พินัย-, *พินัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินัยกรรม[N] will, See also: testament, Example: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พินัยน. เงินค่าปรับที่จ่ายให้ทางราชการ.
พินัยกรรมน. คำสั่งของบุคคลที่กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว.
พินัยหลวงน. เงินค่าปรับเป็นของหลวง เช่น ปรับเป็นพินัยหลวง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testamentพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
last willพินัยกรรมฉบับหลังสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codicilพินัยกรรมฉบับแก้ไขพินัยกรรมฉบับเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral willพินัยกรรมด้วยวาจา [ดู nuncupative will] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuncupative willพินัยกรรมด้วยวาจา [ดู oral will] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
military testamentพินัยกรรมทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldier's willพินัยกรรมทหาร [ดู privileged will ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-intervention willพินัยกรรมที่ผู้จัดการมรดกไม่ต้องขออำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional willพินัยกรรมมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willsพินัยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It sure as hell might be you today so go write your will.วันนี้อาจได้ลงนรกจริงๆ ก็ได้ ไปเขียนพินัยกรรมซะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My son's will.พินัยกรรมของลูกชายฉัน Wuthering Heights (1992)
I'd make a will and leave my share to you guys in case I kick off.ฉันจะทำพินัยกรรม ยกส่วนของฉันให้ ในกรณีที่ฉันตายไป Of Mice and Men (1992)
I've already arranged the making of a new will.ผมกำลังจัดการกับพินัยกรรมใหม่ Blues Harp (1998)
I only told you that there's a will.ฉันแค่บอกว่ามีพินัยกรรม Blues Harp (1998)
willพินัยกรรม Blues Harp (1998)
Hanamura's wife ... will change his will for the forged one.เมียของฮานามูระ... จะเปลี่ยนพินัยกรรมของเขา กับฉบับของปลอม Blues Harp (1998)
willพินัยกรรม Blues Harp (1998)
About her aunt's estate. There was a codicil.เรื่องทรัพย์สินน้าเธอ เพิ่มเติมพินัยกรรม Bringing Down the House (2003)
Caleb wrote a will. Just read it already.เคเล็บเขียนพินัยกรรม ก็อ่านๆมาสิ The O.C. (2003)
You've seen the will, haven't you, Joe?คุณได้อ่านพินัยกรรมแล้วใช่มั้ยคะ เจฟ? The O.C. (2003)
We'll collect on Caleb's will, and we'll go back to being a normal, happy family.เราแค่รอเงินจากพินัยกรรมของเคเล็บ แล้วเราก็จะกลับไปเป็นครอบครัวธรรมดา อย่างมีความสุข The O.C. (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พินัย[n.] (phinai) EN: fine   FR: amende [f]
พินัยกรรม[n.] (phinaikam) EN: will ; testament   FR: testament [m] ; volonté [f]
พินัยกรรมด้วยวาจา[n. exp.] (phinaikam dūay wājā) EN: verbal testament ; muncupative will   
พินัยกรรมร่วม[n. exp.] (phinaikam ruam) EN: joint will ; conjoint will ; common will   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disposition[N] พินัยกรรม
testament[N] พินัยกรรม
will[N] พินัยกรรม, See also: คำสั่งเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal,bequeathment n., Syn. bestow
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
devisee(ดิไวซี') n. ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
devisor(ดิไว'เซอะ) n. ผู้ทำพินัยกรรม
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
intestate(อินเทส'เทท) adj. ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ n. คนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
legator(ลิเก'เทอะ,เลก'กะทอร์') n. ผู้ยกมรดกให้,ผู้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้., See also: legatorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
testament(n) พินัยกรรม
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Testament {n} | sein Testament machen (n ) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遺書[いしょ, isho] พินัยกรรม , จดหมายลาตาย
遺言[ゆいごん, yuigon] (n ) พินัยกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
vermachen(vt) |vermachte, hat vermacht, etw. jmdm.| ทำพินัยกรรมยกให้, ยกมรดกให้ เช่น Ihr Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hat ihr sein Haus vermacht. พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เขาทำพินัยกรรมยกบ้านให้เธอ, See also: S. vererben,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top