ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mona

M OW1 N AH0   
155 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mona-, *mona*
Possible hiragana form: もな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monarch[N] พระมหากษัตริย์, See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน, Syn. king, queen, emperor
monarchy[N] การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, See also: ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, Syn. kingship, sovereignty
monarchy[N] ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
monastic[ADJ] เกี่ยวกับพระหรือที่อยู่ของพระ, Syn. pious, devout, religious
monaural[ADJ] ซึ่งได้ยินเสียงเดียว
monarchic[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์
monastery[N] วัด, See also: อาราม, ที่อยู่ของพระ, Syn. abbey, convent
monastery[N] วัด, See also: อาราม, Syn. abbey, cloister, religious community
monarchist[N] ผู้เชื่อในระบอบการปกครองแบบกษัตริย์
monaurally[ADV] โดยได้ยินเพียงเสียงเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monachal(มอน'นะคัล) adj. เกี่ยวกับพระ
monadelphous(มอนนะเดล'ฟัส) adj. (เกสรตัวผู้) ซึ่งรวมเข้าเป็นอันเดียว
monandrous(มะแนน'ดรัส) n. เกี่ยวกับการมีสามีคนเดียว, (ดอก) ซึ่งมีเกสรตัวผู้เดียว, (ต้น) ซึ่งมีดอกดังกล่าว
monandry(มะแนน'ดริ) n. การมีสามีคนเดียว
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchical(มะนาร์'คิคัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย
monarchism(มอน'เนอคิสซึม) n. ลัทธิราชาธิปไตย., See also: monarchistic adj.
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
monastery(มอน'เนิสเทอรี) n. วัด,อาราม,ที่อยู่อาศัยของพระ, See also: monasterial adj., Syn. convent
monastic(มะแนส'ทิค) adj. เกี่ยวกับพระหรือวัดอาราม,เกี่ยวกับการอยู่ที่สันโดษหรือมีวินัยวัด n. พระ,สงฆ์., See also: monastically adv. monasticism n., Syn. ascetic,secluded

English-Thai: Nontri Dictionary
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย
monastery(n) วัด,อาราม
monastic(adj) เกี่ยวกับวัด,เกี่ยวกับพระ,สันโดษ
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา
lemonade(n) น้ำมะนาว
pulmonary(adj) เกี่ยวกับปอด,ในปอด,มีผลต่อปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monadกลุ่มละหนึ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monadโมนาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monadelphousเชื่อมติดกลุ่มเดียว [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monadic Boolean operationการดำเนินการแบบบูลชนิดเอกภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monadic operation; unary operationการดำเนินการชนิดเอกภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monadnockเขาโดด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
monandrousมีเกสรเพศผู้หนึ่งอัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monarchโมนอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Monascus purpureusเชื้อราข้าวแดง [TU Subject Heading]
Monasteriesวัด [TU Subject Heading]
Monasteries, Buddhistวัดทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Zen Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (นิกายเซ็น) [TU Subject Heading]
Monasticism and religious ordersคณะนิกายทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders for women, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนาสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
monatomic moleculesโมเลกุลอะตอมเดี่ยว, โมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงหนึ่งอะตอม เช่น He, Ne เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the monarch of the sea I am the ruler of the...ฉันเป็นพระราชาแห่งทะเล ฉันเป็นเจ้าผู้ปกครอง... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And today I find you, working in a monastery.และวันนี้ก็เห็นว่านายกำลังทำงานในวัดที่นี่ Rambo III (1988)
Monastery.พระอาราม The Birdcage (1996)
Unless we can guard our own country... monks and their monasteries will be destroyed.เว้นแต่ว่าเราจะสามารถ ปกป้องประเทศไว้ได้ พระและวัดจะถูกทำลาย Seven Years in Tibet (1997)
"...cease making generous financial contributions... to Tibetan monasteries.""... หยุดบริจาคเงินจำนวนมาก... แก่วัดทิเบต" Seven Years in Tibet (1997)
The Chinese have already secured much of the northern border regions. They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.จีนยึดเขตชายแดน ทางตอนเหนือของเราแล้ว พวกนั้นบุกปล้นสะดมหมู่บ้าน ทำลายวัด Seven Years in Tibet (1997)
How charming to think a monastery has actually produced something... something worthwhile.น่าคิดนะว่าทางวัดสามารถปั้นเด็กบางคน ให้มีคุณค่าขึ้นมาได้ The Red Violin (1998)
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ Brokedown Palace (1999)
Hey, even the Mona Lisa's falling apart.หมุนไปหมุนมารอบห้องเน่าๆของเธอได้เลย แต่นี่มันไม่ใช่การอยากฆ่าตัวตายนะ Fight Club (1999)
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน. Anna and the King (1999)
Not as many as Emperor of China, but he did not spend half of life in monastery.ถึงอย่างไรก็ไม่ถึงกับจักพรรดิจีนหรอก, แต่ พระองค์ไม่ใช้ครึ่งหนึ่งของชีวิตในสำนักสงฆ์. Anna and the King (1999)
Well, Siam is a monarchy just like England.ประเทศสยามปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เหมือนอังกฤษ Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monaMona Lisa has a mild but mysterious smile.
monaThe monarch is supposed to attend the funeral.
monaMonks used to play it in monasteries.
monaThe band played for the visiting monarch.
monaHe is an absolute monarch.
monaHe came all the way from Kyushu to see the Mona Lisa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันสงฆ์[N] monastery institution, Example: จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขานรับข้อเสนอปรับปรุงสถาบันสงฆ์ครั้งใหญ่ หลังการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ, Count unit: สถาบัน, Thai definition: สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์
วัดวาอาราม[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: การบริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆ จะเป็นการเสริมให้ดวงตัวเอง, Thai definition: สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช
ภูธร 1[N] king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูเนตุ[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบนทร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบศวร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูภุช[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
คุณพ่ออธิการ[N] abbot, See also: monastery head, Example: การที่ทั้งคนจนและคนรวยได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องเดินทางไกลนั้นเป็นความเมตตาของคุณพ่ออธิการ, Thai definition: ผู้ปกครองวัด
พระเจ้าแผ่นดิน[N] king, See also: monarch, sovereign, His Majesty, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์, Example: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: คำเรียกพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)
พระอาราม[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: ในหลวงเสด็จเข้าไปในพระอารามเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, Count unit: วัด, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m]
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m] ; temple [m]
อาญาวัด[n. exp.] (āyā wat) EN: temple law   FR: loi monastique [f]
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season   FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts   FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
การกวาดปล่องไฟ[n. exp.] (kān kwāt plǿng fai) FR: ramonage [m]
การทอดผ้าป่า[n.] (kān thøtphāpā) EN: offering robes to Buddhist priests at monastery   
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กุฏิ[n.] (kuti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarter ; kuti   FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONA    M OW1 N AH0
MONAD    M OW1 N AE0 D
MONACO    M AA1 N AH0 K OW2
MONA'S    M OW1 N AH0 Z
MONASH    M AA1 N AE2 SH
MONAHAN    M AA1 N AH0 HH AE0 N
MONARCH    M AA1 N AA2 R K
MONARCHS    M AA1 N AA2 R K S
MONARCHY    M AA1 N AA0 R K IY0
MONAGHAN    M AA1 N AH0 HH AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monaco    (n) mˈɒnəkou (m o1 n @ k ou)
monarch    (n) mˈɒnək (m o1 n @ k)
Monaghan    (n) mˈɒnəhən (m o1 n @ h @ n)
monarchs    (n) mˈɒnəks (m o1 n @ k s)
monarchy    (n) mˈɒnəkiː (m o1 n @ k ii)
monastic    (j) mˈənˈæstɪk (m @1 n a1 s t i k)
monaural    (j) mˌɒnˈɔːrəl (m o2 n oo1 r @ l)
monarchic    (j) mˈənˈaːkɪk (m @1 n aa1 k i k)
monastery    (n) mˈɒnəstriː (m o1 n @ s t r ii)
monarchies    (n) mˈɒnəkɪz (m o1 n @ k i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler, #2,010 [Add to Longdo]
君主[jūn zhǔ, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ, ] monarch; sovereign, #13,481 [Add to Longdo]
摩纳哥[Mó nà gē, ㄇㄛˊ ㄋㄚˋ ㄍㄜ, / ] Monaco, #22,709 [Add to Longdo]
国君[guó jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄩㄣ, / ] monarch, #35,956 [Add to Longdo]
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, ] monastic discipline; commandment, #45,486 [Add to Longdo]
修道院[xiū dào yuàn, ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ, ] monastery; convent, #49,040 [Add to Longdo]
蒙娜丽莎[Méng nà Lì shā, ㄇㄥˊ ㄋㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄚ, / ] Mona Lisa, #50,851 [Add to Longdo]
君权[jūn quán, ㄐㄩㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] monarchial power, #66,539 [Add to Longdo]
独居石[dú jū shí, ㄉㄨˊ ㄐㄩ ㄕˊ, / ] monazite, #215,811 [Add to Longdo]
君主政治[jūn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] monarchy [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Monat(n) |der, pl. Monate| เดือน
Monate(n) |pl.|, See also: der Monat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monarch {m}monarch [Add to Longdo]
Monarchie {f} | Monarchien {pl}monarchy | monarchies [Add to Longdo]
Monarchismus {m}monarchism [Add to Longdo]
Monarchist {m} | Monarchisten {pl}monarchist | monarchists [Add to Longdo]
Monat {m} | Monate {pl} | des vorigen Monats; des letzten Monatsmonth | months | ultimo [Add to Longdo]
Monatsanfang {m}; Monatsbeginn {m} | am Monatsanfang; am Monatsbeginnbeginning of the month | at the beginning of the month [Add to Longdo]
Monatsbeitrag {m}monthly subscription [Add to Longdo]
Monatsbinde {f}sanitary towel [Br.]; sanitary napkin [Am.] [Add to Longdo]
Monatsblutung {f}monthly period [Add to Longdo]
Monatseinkommen {n}monthly income [Add to Longdo]
Monatsende {n}end of the month [Add to Longdo]
Monatserste {m}; Monatsersterfirst of the month [Add to Longdo]
Monatsgehalt {n} | Monatsgehälter {pl}monthly salary; month's salary | monthly salaries [Add to Longdo]
Monatshälfte {f}half of the month [Add to Longdo]
Monatskarte {f}monthly season ticket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
そうもない;そうもありません[, soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう,有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
単項[たんこう, tankou] monadic (a-no) [Add to Longdo]
単項演算[たんこうえんざん, tankouenzan] monadic operation, unary operation [Add to Longdo]
単項演算子[たんこうえんざんし, tankouenzanshi] monadic operator, unary operator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つき, tsuki] Monat [Add to Longdo]
月給[げっきゅう, gekkyuu] Monatsgehalt [Add to Longdo]
月謝[げっしゃ, gessha] monatliches_Schulgeld, monatliche_Unterichtsgebuehr [Add to Longdo]
月賦[げっぷ, geppu] Monatsrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mona \Mo"na\, n. [CF. Sp. & Pg. mona, fem. of mono a monkey,
   ape.] (Zool.)
   A small, handsome, long-tailed West American monkey
   ({Cercopithecus mona}). The body is dark olive, with a spot
   of white on the haunches.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mona
   n 1: an island to the northwest of Wales [syn: {Anglesey},
      {Anglesey Island}, {Anglesea}, {Anglesea Island}, {Mona}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top