Search result for

king

(178 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -king-, *king*, k
English-Thai: Longdo Dictionary
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
king[N] กษัตริย์, See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
king[N] ผู้บริหารสูงสุด, See also: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
king[N] หมากรุกตัวพระราชา
kingly[ADJ] ที่เกี่ยวกับกษัตริย์, See also: ของกษัตริย์, Syn. royal, magnificent
kingcup[N] ดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง
kingdom[N] กลุ่ม, See also: วงศ์, พวก, Syn. realm
kingdom[N] ราชอาณาจักร, See also: อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี, Syn. realm
kingpin[N] คนที่สำคัญที่สุดในองค์กร (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bigwig, linchpin, leader
kingpin[SL] ตัวการสำคัญ, See also: ตัวการใหญ่
kingship[N] การปกครองโดยกษัตริย์, See also: ราชาธิปไตย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
king cobraงูจงอาง, Syn. hamadryad
king of beasts() n. สิงโต
king of kings() n. พระเยซูคริสต์,พระเจ้า,พระยะโอวา
king penguin() n. นกเพนกวินขนาดใหญ่ พบในขั้วโลกใต้
king post() n. เสาเอก,เสาตั้งคาน., Syn. kingpost
king's english() n..ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง., Syn. Queen's English
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
king's ransom() เงินจำนวนมากมายเหลือเกิน
king-crow(คิง'โคร) n. นกแซงแซว

English-Thai: Nontri Dictionary
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
baking(n) การปิ้ง,การย่าง,การอบ,การผิง
blacking(n) ยาขัดสีดำ
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingพระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King can do no wrong, the; rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
king pin angleมุมเอียงสลักล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
king pin inclinationความเอียงสลักล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
king pin; knuckle pin; swivel pinสลักล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
king postดั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's (Queen's) Bench, Court ofศาลสูงของอังกฤษ (ตามกฎหมายจารีตประเพณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's Councilทนายความชั้นอาวุโสของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's evidenceคำเบิกความของผู้ร่วมกระทำผิดที่กันไว้เป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
King Cobrasงูจงอาง [การแพทย์]
King mackerelปลาโอ [TU Subject Heading]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kings and rulersกษัตริย์และผู้ครองนคร [TU Subject Heading]
Kings and rulers in literatureกษัตริย์และผู้ครองนครในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Kings and rulers in motion picturesกษัตริย์และผู้ครองนครในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Kings' and rulers' writingsงานเขียนของกษัตริย์และผู้ครองนคร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's like the opposite of Don King.เขาเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับดอน คิง CounterPunch (2017)
When fighters like Dempsey, Louis, Marciano, Ali and Tyson were kings of the world.สมัยที่นักชกอย่างเดมป์ซีย์ ลูอิส มาร์เซียโน อาลี และไทสัน เป็นเหมือนราชาในโลกนี้ CounterPunch (2017)
Who's the king of pranks now, then, eh?เดี๋ยว เธอมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหรอ The Widow Maker (2017)
Which one would have made Olenna the true ruler of the Seven Kingdoms?คนไหนที่จะทำให้ โอเลน่า เป็นผู้ปกครองครองนครทั้ง7 Eastwatch (2017)
I'm not gonna be around when those things start spitting fire on King's Landing.ข้าจะไม่ไปอยู่แถวนั้นแน่ ในขนาดที่เจ้านั้น เริ่มที่จะพ่นไฟใส่คิงส์แลนดิ่ง Eastwatch (2017)
Last time we saw The Night King, it was at Hardhome.ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นไนท์คิง นั่นคือที่ฮาร์ดโฮม Eastwatch (2017)
Only a king can convince her to help us.มีแต่พระราชาที่จะโน้มน้าวเธอได้ Stormborn (2017)
You all crowned me your king.ท่านทั้งหลายสถาปนาข้าขึ้นมา Stormborn (2017)
We need the King in the North in the North.เราต้องการราชันอุดร ในแดนอุดร Stormborn (2017)
And then he rode south and lost his kingdom.แล้วเขาก็เดินทางลงใต้ จนเสียอาณาจักรไป Stormborn (2017)
Aye. We called your brother king.ใช่ เราเรียกพี่ท่านว่าราชันอุดร Stormborn (2017)
I remember the Mad King all too well.ข้ายังจำราชาวิกลจริตได้ติดตา Stormborn (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kingThe current king is present at the party.
kingAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
kingThe king crushed his enemies.
kingThe king always wears a crown.
kingA republic is a nation whose head is not a king or queen but a president.
kingIt's a great honor to have had the King visit our city.
kingIn ancient times all the kings burdened the people with heavy taxes.
kingFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.
kingThe eagle is king of birds.
kingThe king reigned over the island.
kingOur army attacked the kingdom.
kingIn the palace live the king and the queen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูตบดี[N] Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
พ.ร.ก.[N] king's order, Syn. พระราชกำหนด, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจบริหาร ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
มหากษัตริย์[N] king, See also: emperor, monarch, Syn. พระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน, พระเจ้าอยู่หัว, พระมหากษัตริย์, กษัตริย์, Ant. ราชินี, มหาราชินี, Count unit: พระองค์, Thai definition: กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ราชอาณาจักร[N] kingdom, See also: empire, Syn. อาณาจักร, แว่นแคว้น, แผ่นดิน, Example: บรรดาข้าราชการและคณาประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พร้อมใจกันมาชุมนุมในมหาสมาคมแห่งนี้เพื่อถวายพระพรชัยแด่ในหลวง, Thai definition: แว่นแคว้นในปกครองของกษัตริย์
ภูธร 1[N] king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูเนตุ[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบนทร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบศวร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูภุช[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
มหิธร[N] king, Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KING    K IH1 NG
KINGS    K IH1 NG Z
KINGEN    K IH1 NG AH0 N
KINGRY    K IH1 NG G ER0 IY0
KINGLY    K IH1 NG L IY0
KINGON    K IH1 NG AO2 N
KINGMA    K IH1 NG M AH0
KING'S    K IH1 NG Z
KINGS'    K IH1 NG Z
KINGTON    K IH1 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
king    (n) (k i1 ng)
kings    (n) (k i1 ng z)
kingly    (j) (k i1 ng l ii)
kingcup    (n) (k i1 ng k uh p)
kingdom    (n) (k i1 ng d @ m)
kingpin    (n) (k i1 ng p i n)
Kingston    (n) (k i1 ng s t @ n)
kingcups    (n) (k i1 ng k uh p s)
kingdoms    (n) (k i1 ng d @ m z)
kinglike    (j) (k i1 ng l ai k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreiviertelziegel {m}king closer [Add to Longdo]
Herzkönig {m}king of hearts [Add to Longdo]
König {m} | Könige {pl}king | kings [Add to Longdo]
Prachteiderente {f} [ornith.]King Eider (Somateria spectabilis) [Add to Longdo]
Königspinguin {m} [ornith.]King Penguin [Add to Longdo]
Königsscharbe {f} [ornith.]King Cormorant [Add to Longdo]
Königsgeier {m} [ornith.]King Vulture [Add to Longdo]
Kingschlüpfer {m} [ornith.]Austral [Add to Longdo]
Königsparadiesvogel {m} [ornith.]King Bird of Paradise [Add to Longdo]
Wimpelträger {m} [ornith.]King of Saxony Bird of Paradise [Add to Longdo]
Kingston (Hauptstadt von Jamaika)Kingston (capital of Jamaica) [Add to Longdo]
Kingston (Hauptstadt der Norfolkinsel)Kingston (capital of Norfolk Island) [Add to Longdo]
König DrosselbartKing Thrushbeard [Add to Longdo]
König Heinrich der SechsteKing Henry VI. [Add to Longdo]
König JohannKing John [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Wáng, ㄨㄤˊ, ] king; surname Wang, #698 [Add to Longdo]
国王[guó wáng, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄤˊ, / ] king, #5,647 [Add to Longdo]
王国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] kingdom; realm, #9,215 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] king; emperor; monarch; royal; ward off, #12,165 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] king crab, #25,516 [Add to Longdo]
天国[tiān guó, ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Kingdom of Heaven, #27,461 [Add to Longdo]
勾践[Gōu Jiàn, ㄍㄡ ㄐㄧㄢˋ, / ] King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸, #39,217 [Add to Longdo]
法赫德[Fǎ hè dé, ㄈㄚˇ ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, ] King Fahd of Saudi Arabia, #49,935 [Add to Longdo]
周武王[Zhōu Wǔ wáng, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ, ] King Wu of Zhou (-1043), personal name Ji Fa 姬發|姬发, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC, #78,292 [Add to Longdo]
周文王[Zhōu Wén Wáng, ㄓㄡ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, ] King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099–1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king, #78,426 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
インキング[いんきんぐ, inkingu] inking [Add to Longdo]
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
謹言[きんげん, kingen] Ihr_sehr_ergebener... [Add to Longdo]
謹賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr [Add to Longdo]
近眼[きんがん, kingan] Kurzsichtigkeit [Add to Longdo]
近郷[きんごう, kingou] Umgegend, Nachbarschaft [Add to Longdo]
金鎖[きんぐさり, kingusari] goldene_Kette [Add to Longdo]
金額[きんがく, kingaku] Geldsumme, Betrag [Add to Longdo]
金魚[きんぎょ, kingyo] Goldfisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 King \King\ (k[i^]ng), n.
   A Chinese musical instrument, consisting of resonant stones
   or metal plates, arranged according to their tones in a frame
   of wood, and struck with a hammer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 King \King\, n. [AS. cyng, cyning; akin to OS. kuning, D.
   koning, OHG. kuning, G. k["o]nig, Icel. konungr, Sw. konung,
   Dan. konge; formed with a patronymic ending, and fr. the root
   of E. kin; cf. Icel. konr a man of noble birth. [root]44. See
   {Kin}.]
   1. A chief ruler; a sovereign; one invested with supreme
    authority over a nation, country, or tribe, usually by
    hereditary succession; a monarch; a prince. "Ay, every
    inch a king." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Kings will be tyrants from policy, when subjects are
       rebels from principle.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
       There was a State without king or nobles. --R.
                          Choate.
    [1913 Webster]
 
       But yonder comes the powerful King of Day,
       Rejoicing in the east         --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, holds a supreme position or rank;
    a chief among competitors; as, a railroad king; a money
    king; the king of the lobby; the king of beasts.
    [1913 Webster]
 
   3. A playing card having the picture of a king[1]; as, the
    king of diamonds.
    [1913 Webster]
 
   4. The chief piece in the game of chess.
    [1913 Webster]
 
   5. A crowned man in the game of draughts.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. The title of two historical books in the Old
    Testament.
    [1913 Webster]
 
   Note: King is often used adjectively, or in combination, to
      denote pre["e]minence or superiority in some
      particular; as, kingbird; king crow; king vulture.
      [1913 Webster]
 
   {Apostolic king}. See {Apostolic}.
 
   {King-at-arms}, or {King-of-arms}, the chief heraldic officer
    of a country. In England the king-at-arms was formerly of
    great authority. His business is to direct the heralds,
    preside at their chapters, and have the jurisdiction of
    armory. There are three principal kings-at-arms, viz.,
    Garter, Clarencieux, and Norroy. The latter (literally
    north roy or north king) officiates north of the Trent.
 
   {King auk} (Zool.), the little auk or sea dove.
 
   {King bird of paradise}. (Zool.), See {Bird of paradise}.
 
   {King card}, in whist, the best unplayed card of each suit;
    thus, if the ace and king of a suit have been played, the
    queen is the king card of the suit.
 
   {King Cole}, a legendary king of Britain, who is said to have
    reigned in the third century.
 
   {King conch} (Zool.), a large and handsome univalve shell
    ({Cassis cameo}), found in the West Indies. It is used for
    making cameos. See {Helmet shell}, under {Helmet}.
 
   {King Cotton}, a popular personification of the great staple
    production of the southern United States.
 
   {King crab}. (Zool.)
    (a) The limulus or horseshoe crab. See {Limulus}.
    (b) The large European spider crab or thornback ({Maia
      squinado}).
    (c) A large crab of the northern Pacific ({Paralithodes
      camtshatica}), especially abundant on the coasts of
      Alaska and Japan, and popular as a food; called also
      {Alaskan king crab}.
 
   {King crow}. (Zool.)
    (a) A black drongo shrike ({Buchanga atra}) of India; --
      so called because, while breeding, they attack and
      drive away hawks, crows, and other large birds.
    (b) The {Dicrurus macrocercus} of India, a crested bird
      with a long, forked tail. Its color is black, with
      green and blue reflections. Called also {devil bird}.
      
 
   {King duck} (Zool.), a large and handsome eider duck
    ({Somateria spectabilis}), inhabiting the arctic regions
    of both continents.
 
   {King eagle} (Zool.), an eagle ({Aquila heliaca}) found in
    Asia and Southeastern Europe. It is about as large as the
    golden eagle. Some writers believe it to be the imperial
    eagle of Rome.
 
   {King hake} (Zool.), an American hake ({Phycis regius}),
    found in deep water along the Atlantic coast.
 
   {King monkey} (Zool.), an African monkey ({Colobus
    polycomus}), inhabiting Sierra Leone.
 
   {King mullet} (Zool.), a West Indian red mullet ({Upeneus
    maculatus}); -- so called on account of its great beauty.
    Called also {goldfish}.
 
   {King of terrors}, death.
 
   {King parrakeet} (Zool.), a handsome Australian parrakeet
    ({Platycercys scapulatus}), often kept in a cage. Its
    prevailing color is bright red, with the back and wings
    bright green, the rump blue, and tail black.
 
   {King penguin} (Zool.), any large species of penguin of the
    genus {Aptenodytes}; esp., {Aptenodytes longirostris}, of
    the Falkland Islands and Kerguelen Land, and {Aptenodytes
    Patagonica}, of Patagonia.
 
   {King rail} (Zool.), a small American rail ({Rallus
    elegans}), living in fresh-water marshes. The upper parts
    are fulvous brown, striped with black; the breast is deep
    cinnamon color.
 
   {King salmon} (Zool.), the quinnat. See {Quinnat}.
 
   {King's counsel}, or {Queen's counsel} (Eng. Law), barristers
    learned in the law, who have been called within the bar,
    and selected to be the king's or queen's counsel. They
    answer in some measure to the advocates of the revenue
    (advocati fisci) among the Romans. They can not be
    employed against the crown without special license.
    --Wharton's Law Dict.
 
   {King's cushion}, a temporary seat made by two persons
    crossing their hands. [Prov. Eng.] --Halliwell.
 
   {The king's English}, correct or current language of good
    speakers; pure English. --Shak.
 
   {King's evidence} or {Queen's evidence}, testimony in favor
    of the Crown by a witness who confesses his guilt as an
    accomplice. See under {Evidence}. [Eng.]
 
   {King's evil}, scrofula; -- so called because formerly
    supposed to be healed by the touch of a king.
 
   {King snake} (Zool.), a large, nearly black, harmless snake
    ({Ophiobolus getulus}) of the Southern United States; --
    so called because it kills and eats other kinds of snakes,
    including even the rattlesnake.
 
   {King's spear} (Bot.), the white asphodel ({Asphodelus
    albus}).
 
   {King's yellow}, a yellow pigment, consisting essentially of
    sulphide and oxide of arsenic; -- called also {yellow
    orpiment}.
 
   {King tody} (Zool.), a small fly-catching bird ({Eurylaimus
    serilophus}) of tropical America. The head is adorned with
    a large, spreading, fan-shaped crest, which is bright red,
    edged with black.
 
   {King vulture} (Zool.), a large species of vulture
    ({Sarcorhamphus papa}), ranging from Mexico to Paraguay,
    The general color is white. The wings and tail are black,
    and the naked carunculated head and the neck are
    briliantly colored with scarlet, yellow, orange, and blue.
    So called because it drives away other vultures while
    feeding.
 
   {King wood}, a wood from Brazil, called also {violet wood},
    beautifully streaked in violet tints, used in turning and
    small cabinetwork. The tree is probably a species of
    {Dalbergia}. See {Jacaranda}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 King \King\, v. i. [imp. & p. p. {Kinged}; p. pr. & vb. n.
   {Kinging}). ]
   To supply with a king; to make a king of; to raise to
   royalty. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Those traitorous captains of Israel who kinged
      themselves by slaying their masters and reigning in
      their stead.               --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 king
   n 1: a male sovereign; ruler of a kingdom [syn: {king}, {male
      monarch}, {Rex}] [ant: {female monarch}, {queen}, {queen
      regnant}]
   2: a competitor who holds a preeminent position [syn: {king},
     {queen}, {world-beater}]
   3: a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron" [syn:
     {baron}, {big businessman}, {business leader}, {king},
     {magnate}, {mogul}, {power}, {top executive}, {tycoon}]
   4: preeminence in a particular category or group or field; "the
     lion is the king of beasts"
   5: United States woman tennis player (born in 1943) [syn:
     {King}, {Billie Jean King}, {Billie Jean Moffitt King}]
   6: United States guitar player and singer of the blues (born in
     1925) [syn: {King}, {B. B. King}, {Riley B King}]
   7: United States charismatic civil rights leader and Baptist
     minister who campaigned against the segregation of Blacks
     (1929-1968) [syn: {King}, {Martin Luther King}, {Martin
     Luther King Jr.}]
   8: a checker that has been moved to the opponent's first row
     where it is promoted to a piece that is free to move either
     forward or backward
   9: one of the four playing cards in a deck bearing the picture
     of a king
   10: (chess) the weakest but the most important piece

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top