Search result for

emperor

(50 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emperor-, *emperor*.
English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emperor    [N] จักรพรรดิ์, See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์, Syn. dictator, king, ruler

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emperorจักรพรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emperorsจักรพรรดิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emperorThe princess begged forgiveness from the emperor.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor

English-Thai: Nontri Dictionary
emperor(n) พระเจ้าจักรพรรดิ,จักรพรรดิ,ราชาธิราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระมหาจักรพรรดิ    [N] emperor, Example: พุทธศาสนาสอนให้บรรดานักรบ ขุนนาง ให้ความเสียสละกตัญญูรักหมู่คณะ เทิดทูนพระมหาจักรพรรดิ, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่
มหากษัตริย์    [N] king, See also: emperor, monarch, Syn. พระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน, พระเจ้าอยู่หัว, พระมหากษัตริย์, กษัตริย์, Ant. ราชินี, มหาราชินี, Count unit: พระองค์, Thai definition: กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ฮ่องเต้    [N] emperor, See also: king, Example: การประจบประแจงป็นสาเหตุใหญ่ข้อหนึ่งที่ทำให้ประเทศจีนสมัยฮ่องเต้ล่มจม, Count unit: องค์, Notes: (จีน)
ราเชนทร์    [N] a mighty king, See also: emperor, great king, Syn. ราชาธิราช, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ราชาธิราช    [N] emperor, See also: great king, mighty king, Syn. ราเชนทร์, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าพระราชาอื่นๆ, Notes: (สันสกฤต)
จักรพรรดิ    [N] emperor, See also: ruler of empire, Syn. พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ, Count unit: พระองค์, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิราช[n.] (athirāt) EN: emperor of Abyssinia   FR: empereur [m]
ฮ่องเต้ [n.] (hǿngtē) EN: emperor   
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor   FR: empereur [m]
มหากษัตริย์[n.] (mahākasatri) EN: king ; emperor ; monarch   
ผีเสื้อเจ้าชายม่วงอินเดีย[n. exp.] (phīseūa jaochāi muang Indīa) EN: Indian Purple Emperor   
พระมหาจักรพรรดิ[n.] (phramahājakkraphat) EN: emperor   
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king   
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้[n. prop.] (Susān Jīn Sī Høng Tē) EN: Mausoleum of the First Qin Emperor   FR: Mausolée de l'empereur Qin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPEROR    EH1 M P ER0 ER0
EMPERORS    EH1 M P ER0 ER0 Z
EMPEROR'S    EH1 M P ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emperor    (n) (e1 m p @ r @ r)
emperors    (n) (e1 m p @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaiserpinguin {m} [ornith.]Emperor Penguin [Add to Longdo]
Kaisertetra {m} (Nematobrycon palmeri) [zool.]emperor tetra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラー[, enpera-] (n) emperor [Add to Longdo]
エンペラーテトラ;エンペラー・テトラ[, enpera-tetora ; enpera-. tetora] (n) emperor tetra (Nematobrycon palmeri) [Add to Longdo]
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster) [Add to Longdo]
タテジマキンチャクダイ[, tatejimakinchakudai] (n) emperor angelfish (Pomacanthus imperator) [Add to Longdo]
ヨコシマクロダイ[, yokoshimakurodai] (n) bigeye emperor (Monotaxis grandoculis) [Add to Longdo]
梓宮[しきゅう, shikyuu] (n) (arch) Emperor's coffin (made of catalpa wood) [Add to Longdo]
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace) [Add to Longdo]
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762) [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唐玄宗[Táng Xuán zōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄢˊ ㄗㄨㄥ, ] Emperor Xuanzong of Tang (712-756) [Add to Longdo]
天皇[Tiān huáng, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄤˊ, ] Emperor of Japan; Tennō; Mikado [Add to Longdo]
宋太祖[Sòng Tài zǔ, ㄙㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, ] Emperor Taizu of Song, posthumous title of the founding Song emperor Zhao Kuangyin 趙匡胤|赵匡胤 (927-976), reigned from 960 [Add to Longdo]
宋徽宗[Sòng Huī zōng, ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟ ㄗㄨㄥ, ] Emperor Huizong (Song Dynasty) [Add to Longdo]
宋武帝[Sòng wǔ dì, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ, ] Emperor Wudi of Song; Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420 [Add to Longdo]
官家[guān jiā, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚ, ] emperor; government; official [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] emperor [Add to Longdo]
帝王企鹅[dì wáng qǐ é, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄑㄧˇ ㄜˊ, / ] emperor penguin [Add to Longdo]
日本天皇[Rì běn tiān huáng, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄤˊ, ] Emperor of Japan [Add to Longdo]
海神[hǎi shén, ㄏㄞˇ ㄕㄣˊ, ] Emperor of the Sea; Neptune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emperor \Em"per*or\, n. [OF. empereor, empereour, F. empereur,
   L. imperator, fr. imperare to command; in in + parare to
   prepare, order. See {Parade}, and cf. {Imperative},
   {Empress}.]
   The sovereign or supreme monarch of an empire; -- a title of
   dignity superior to that of king; as, the emperor of Germany
   or of Austria; the emperor or Czar of Russia.
   [1913 Webster]
 
   {Emperor goose} (Zo["o]l.), a large and handsome goose
    ({Philacte canagica}), found in Alaska.
 
   {Emperor moth} (Zo["o]l.), one of several large and beautiful
    bombycid moths, with transparent spots on the wings; as
    the American Cecropia moth ({Platysamia cecropia}), and
    the European species ({Saturnia pavonia}).
 
   {Emperor paper}. See under {Paper}.
 
   {Purple emperor} (Zo["o]l.), a large, strong British
    butterfly ({Apatura iris}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emperor
   n 1: the male ruler of an empire
   2: red table grape of California
   3: large moth of temperate forests of Eurasia having heavily
     scaled transparent wings [syn: {emperor}, {emperor moth},
     {Saturnia pavonia}]
   4: large richly colored butterfly [syn: {emperor butterfly},
     {emperor}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top