Search result for

พระราชา

(35 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระราชา-, *พระราชา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชา[N] king, Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, กษัตริย์, Ant. พระราชินี, Example: พระราชาแห่งแคว้นมคธโปรดให้สร้างสถูปแห่งนี้, Count unit: พระองค์, Thai definition: กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ, Notes: (ราชา)
พระราชาคณะ[N] clerical title, Example: ี้พระอาจารย์สุกเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระ, Thai definition: ชื่อตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ต่ำกว่าสมเด็จ แต่สูงกว่าพระครู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชาคณะน. พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ.
นรเศรษฐ์พระราชา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My lord, the king requests your service as a matter of urgency.เจ้าชายพะยะค่ะ พระราชามีเรื่องด่วนจะปรึกษาพะยะค่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
I can't tell the king it's caused by sorcery until I am completely certain.ข้าไม่สามารถบอกพระราชาได้ จนกว่าจะแน่ใจ เพราะมันอาจเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
The king must fear the day when you will take the throne.พระราชาทรงหวาดกลัวเมื่อถึงวันที่เจ้าครองบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't accuse a knight without proof - the King would never accept the word of a servant over that of a knight.เธอกล่าวหาอัศวินโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ พระราชาน่ะไม่รับฟังคำพูดของเด็กรับใช้ที่กล่าวหาอัศวินหรอกนะ Valiant (2008)
It counts for very little as fas as the King's concern, that's the way it is.ลุงจะบอกว่าพระราชาจะฟังก็แต่อัศวินน่ะสิ เรื่องของเรื่องน่ะ Valiant (2008)
If we can cure Ewan, he could tell the King Valiant was using magic.ถ้าเราสามารถรักษาอีวานได้ เขาก็จะบอกพระราชาได้ว่าวาเลียนท์ใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)
The King would believe another knight.พระราชาจะเชื่อถือในคำพูดของอัศวิน Valiant (2008)
Arthur knows. He's requested an audience with the King.อาร์เธอร์รู้แล้ว.ตอนนี้กำลังแจ้งให้พระราชาทราบ Valiant (2008)
Has your father apologised for not believing you?พระราชาได้ขอโทษที่ไม่เชื่อใจท่านหรือยัง? Valiant (2008)
You want to practise magic with the king's hunting for sorcerers?เธอจะมาลองใช้เวทย์มนต์ตอนที่พระราชากำลังตามล่าพ่อมดเนี่ยนะ? The Mark of Nimueh (2008)
But he won't want to disobey the king.แต่เขาไม่อยากที่จะขัดคำสั่งพระราชา The Mark of Nimueh (2008)
- King's orders.คำสั่งของพระราชา Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระราชา[n.] (phrarāchā) EN: king   FR: roi [m]
พระราชาคณะ[n.] (phrarāchākhana) EN: clerical title   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patriarch[N] พระสังฆราช, See also: พระราชาคณะ
prelate[N] พระราชาคณะ, Syn. bishop, cardinal, pope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church
hat(แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierophantn. พระชั้นสูง,พระราชาคณะ,พระที่แปลหรือวิเคราะห์ ความหมายที่ลึกลับ., See also: hierophantic adj.
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monseigneur(มอนซิเนอร์') n. fr. ฝ่าพระบาท,ใต้เท้า,พระคุณเจ้า,เจ้าชาย,พระราชาคณะ pl. messeineurs, Syn. monseigneur
monsignor(มอนซี'เนอ) n. พระคุณเจ้า,ท่าน,คำเคารพที่ใช้เรียกพระ,พระ,พระราชาคณะ., Syn. monsignor,Monsignore
prelate(เพรล'เลท) n. พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง., See also: prelateship n. prelatic adj.
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence

English-Thai: Nontri Dictionary
cardinal(n) พระราชาคณะ
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ
prelate(n) เจ้าอาวาส,พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top