Search result for

จำศีล

(28 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำศีล-, *จำศีล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำศีล[V] hibernate, See also: pass asleep, Example: ช่วงนี้เป็นช่วงที่กบกำลังจำศีล, Thai definition: อาการที่สัตว์บางชนิดนอนนิ่งไม่ออกหาอาหารชั่วฤดูหนึ่ง
จำศีล[V] keep the Buddhist precepts in a monastery, Syn. ถือศีล, รักษาศีล, Example: ทุกวันพระลุงทาจะหอบเสื่อ หิ้วปิ่นโตไปนอนวัด จำศีลภาวนาร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาคนอื่นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำศีลก. ถือศีล, รักษาศีล
จำศีลโดยปริยายหมายถึงการที่สัตว์บางชนิดนอนนิ่งไม่ออกหาอาหารชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น กบจำศีล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The stone temple was already millennia the soul of loneliness and lighting.วิหารอัคนีเป็นสถานที่จำศีล หานิพพานมาเป็นพันปี Dragonball: Evolution (2009)
Like, some kind of species of insects that can remain dormant for decades.เหมือนแมลงบางชนิด ที่จำศีลอยู่นิ่งๆได้เป็นสิบๆปี Ben 10: Alien Swarm (2009)
You're wrong. They were hibernating.มันตื่นจากจำศีลต่ีางหากล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
I'm shutting down.ฉันใกล้จำศีลแล้ว You're Undead to Me (2009)
Or somebody tried to put him in suspended animation. That involves sulfides.หรือมีใครบางคนพยายามทำให้เขาอยู่ในสภาพจำศีล นั่นก็ใช้ซัลไฟต์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Are you referring to ultra-secret military experiments to prolong life by inducing hibernation?คุณกำลังหมายถึงการทดลอง ลับสุดยอดของกองทัพ เพื่อยืดอายุ ด้วยการเร่งให้เกิด ปฏิกิริยาการจำศีลแบบกบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
They are used to long, harsh winters. So they collect like squirrels.พวกมันจะต้องจำศีลตลอดช่วงฤดูหนาว จึงสะสมอาหารไว้ คล้ายๆกับกระรอกนั่นแหละ Trollhunter (2010)
It's like he's hibernating with him.เหมือนกับว่าเขาจำศีลกับเด็ก Into the Woods (2010)
He's in a sort of a sleep mode.ตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างจำศีล Transformers: Dark of the Moon (2011)
I thought he was gonna hibernate for the rest of the year,ฉันนึกว่าเค้าเป็นพวกจำศีล ตลอดปี Someone to Watch Over Me (2011)
Once you're sealed inside the stasis pod, your metabolism shuts down.เมื่อคุณจำศีลอยู่ใน pod เมตาบอลิซึมของคุณจะหยุดทำงาน Gauntlet (2011)
The thought of being sealed in one of those things for so long, it kind of creeps me out.ความคิดที่เกี่ยวกับการจำศีลนั้น เมื่อนานมาแล้ว มันทำให้ฉันรู้สึกขนลุก Gauntlet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts   FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts   
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: hibernate ; pass asleep   FR: hiberner

English-Thai: Longdo Dictionary
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hibernaculumn. ที่หุ้ม,ส่วนหุ้ม,ที่พำนักในฤดูหนาว,ที่จำศีล
hibernatevi. จำศีลในฤดูหนาว,อยู่อย่างสันโดษ,n., See also: hibernation n. hibernator n., Syn. retreat
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
torpor(ทอร์'พอร์) n. ความชา,ความเฉื่อยชา,การหมดความรู้สึก,การกบดานอยู่กับที่,การจำศีล

English-Thai: Nontri Dictionary
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล
hibernate(vi) จำศีล,ใช้เวลาหน้าหนาว
sleep(n) ความง่วง,การนอน,การหลับ,การจำศีล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
冬眠[とうみん, toumin] (vt) จำศีลในฤดูหนาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top