ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auto

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auto-, *auto*
Possible hiragana form: あうと
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auto(prf) ตัวเอง, Syn. self
auto(n) รถ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. automobile, car, vehicle
auto(prf) โดยตัวเอง, See also: ตัวเอง, โดยอัตโนมัติ
autopsy(n) การชันสูตรศพ, See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย, Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy(n) การตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examination
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
autonomy(n) การปกครองตนเอง, See also: เอกราช, Syn. self government
autocracy(n) อัตตาธิปไตย, See also: เอกาธิปไตย, Syn. dictatorship
autograph(n) ลายเซ็น, Syn. signature
automatic(adj) อัตโนมัติ, See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ, Syn. self-operating, automated, self-acting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auto(ออ'โท) n., (pl. autos) รถ, Syn. automobile
auto de fe(ออโทเดฟี') n., (pl. autos de fe) auto-da-fe แบบสเปน
auto-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า'ตัวเอง' 'รถ'
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autobahn(ออ'ทะมาน') n., German ซุปเปอร์ไฮเวย์ (a superhighway)
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง, เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง, อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ.
autoboat(ออ'โทโบทฺ) n. เรือยนต์
autobus(ออ'โทบัส) n., (pl. buses, busses) รถเมล์ (bus)
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
auto(n) รถยนต์
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ
autobus(n) รถเมล์, รถประจำทาง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ, เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ, มีอำนาจเด็ดขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auto mechanic; automotive mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-callเรียกอัตโนมัติ [ มีความหมายเหมือนกับ automatic calling unit (ACU) ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-callเรียกอัตโนมัติ [ มีความหมายเหมือนกับ automatic calling unit (ACU) ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-dialต่อเลขหมายอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-dialต่อเลขหมายอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-dialing modemโมเด็มต่อเลขหมายอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-dialing modemโมเด็มต่อเลขหมายอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-restartเริ่มทำต่ออัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auto-Immune Reactionปฏิกิริยาออโตอิมมูน [การแพทย์]
Auto-Immunityภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ [การแพทย์]
Auto-Inoculationเป็นตุ่มตามรอยเกา [การแพทย์]
Autoamputationขาดหลุดไปเอง [การแพทย์]
Autoanalyzersเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ [การแพทย์]
Autoantibodiesออโตแอนติบอดีย์ [TU Subject Heading]
Autoantibodiesออโตแอนติบอดี, สาร; ภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง; ภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อตนเอง; ออโตแอนติบอดี; ออโตแอนติบอดี้; ออโตแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Autoantigensออโตแอนติเจน, แอนติเจนตัวเอง [การแพทย์]
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
autoharpเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายซิทเธอร์
automaker(n) ตลาดรถยนต์
Automated Meteorological Data Acquisition System(jargon) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
Automatic gel press machineAutomatic gel press machine
Automatic gel press machine(vt) Automatic gel press machine
autopart(n) ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์
autopilot(n) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
autorickshaw(n) รถสามล้อเครื่อง

WordNet (3.0)
autoantibody(n) an antibody acting against tissues of the organism that produces it
autobahn(n) an expressway in a German-speaking country
autobiographer(n) someone who writes their own biography
autobiographical(adj) of or relating to or characteristic of an autobiographer, Syn. autobiographic
autobiographical(adj) relating to or in the style of an autobiography, Syn. autobiographic
autobiography(n) a biography of yourself
autocatalysis(n) catalysis in which the catalyst is one of the products of the reaction
autocatalytic(adj) relating to or proceeding by autocatalysis
autochthon(n) the earliest known inhabitants of a region
autochthonal(adj) originating where it is found, Syn. autochthonous, autochthonic, indigenous, endemic

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
auto

n. [ Gr. &unr_; self. ] An abbreviation of automobile.
Syn. -- car, automobile, machine, motorcar [ Webster 1913 Suppl. WordNet 1.5 ]

auto

a. of or pertaining to an automobile; as, an auto mechanic. [ Webster 1913 Suppl. ]

auto-

[ Gr. &unr_; self. ] 1. A combining form, with the meaning of self, one's self, one's own, itself, its own. [ 1913 Webster ]

2. a prefix with the meaning of self-moving, self-propelling; as, an autocar, an autocarriage, an autotruck, etc., an automobile car, carriage, truck, etc. [ Webster 1913 Suppl. ]

autobahn

n. [ German: equivalent of auto + road. ] an expressway or superhighway in a German-speaking country. [ WordNet 1.5 ]

Autobiographer

n. [ Auto- + biographer. ] One who writes his own life or biography. [ 1913 Webster ]

Autobiographical

{ } a. Pertaining to, or containing, autobiography; as, an autobiographical sketch. “Such traits of the autobiographic sort.” Carlyle. -- Au`to*bi`o*graph"ic*al*ly, adv. [1913 Webster]

Variants: Autobiographic
Autobiographist

n. One who writes his own life; an autobiographer. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Autobiography

n.; pl. Autobiographies [ Auto- + biography. ] A biography written by the subject of it; memoirs of one's life written by one's self. [ 1913 Webster ]

Autocarpian

{ } a. [ Auto- + Gr. karpo`s fruit. ] (Bot.) Consisting of the ripened pericarp with no other parts adnate to it, as a peach, a poppy capsule, or a grape. [ 1913 Webster ]

Variants: Autocarpous
Autocatalysis

n. [ Auto- + catalysis. ] (Chem.) Self-catalysis; catalysis of a substance by one of its own products, as of silver oxide by the silver formed by reduction of a small portion of it. -- Au`to*cat`a*lyt"ic a. [Webster 1913 Suppl.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auto-physiological suggestion.เกี่ยวกับกระบวนการคิดทางเพศน่ะ Junior (1994)
I got here Auto Repair and... ..Soap Carving.ฉันมาถึงที่นี่ซ่อมรถและ ... แกะสลัก .. Soap The Shawshank Redemption (1994)
Mr. Carrot and Mr. Lettuce had a terrible auto accident. You know what the doctor said at the hospital?แคร็อตกับกะหล่ำประสบอุบัติเหตุ หมอจะพูดว่ายังไง Punchline (1988)
September '93, assault. Grand theft auto, February of '94.กันยา 93 ทำร้ายร่างกาย ขโมยของในรถ กุมภา 94 Good Will Hunting (1997)
I said to my wife we both are sons and daughters of auto workers in Flint Michigan.เราทั้งคู่เป็นลูกหลานของคนงานผลิตรถยนต์ ในเมืองฟลินท์ รัฐมิชิแกน The Corporation (2003)
If you knew how hard I've worked to make Suzuki Auto!ไม่รู้หรอกว่า ลำบากแค่ไหนกว่าเราจะมีร้าน Always - Sunset on Third Street (2005)
Having an auto company of my own isn't just a pipe dream ln fact, I think we can sell our cars abroadการมีบริษัทรถยนต์ของตัวเอง คงไม่ใช่แค่ความฝัน สักวันเราจะส่งรถไปขายเมืองนอกได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
Suzuki Auto!เจ้าซูซุกิออโต้เอ๊ย! Always - Sunset on Third Street (2005)
Suzuki Auto was in fine form, today ls he always like that?คุณซูซุกิมาดเข้มน่าดู ทุกทีเป็นอย่างนี้รึเปล่าคะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Auto, it does everything by itself...อัตโนมัติ, ว้าวมันทำความสะอาดได้เอง... . My Little Bride (2004)
As much as you like, Suzuki Auto!ให้พูดกี่ทีก็ได้ ไอ้ซูซุกิออโต้เอ๊ย Always - Sunset on Third Street (2005)
sig Sauer .45 auto.ซิกซาวเออร์.45 ออโต้ Four Brothers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auto4-speed automatic transmission is available as an option.
autoA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
autoA lot of people are killed in automobile accidents every year.
autoA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
autoAn automobile has four wheels.
autoAre you going to buy that auto?
autoAuto imports will take a nose-dive in the first quarter.
autoAutomatic vending machine is over there.
autoAutomation is bound to have important social consequences.
autoAutomobile production has peaked out.
autoAutomobile sales suffered a setback at the end of the financial year.
autoAutomobiles are made in factories.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ(n) automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
ตู้เอทีเอ็ม(n) Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai Definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
ภาษีรถยนต์(n) motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai Definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(n) automatic telephone system, Example: ท่านสามารถเลือกฟังข่าวสารได้จากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระบบโทรศัพท์ที่มีกลไกทำหน้าที่ต่างๆ ได้เอง
เอทีเอ็ม(n) ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
เขตปกครองตนเอง(n) autonomous region, Example: ฉู่สยุงเป็นแคว้นที่มีเขตปกครองตนเอง และใช้ภาษาหยีกับภาษาจีนกลางปะปนกัน, Count Unit: เขต
อัตชีวประวัติ(n) autobiography, Example: นายไอเอค็อกกาได้เขียนอัตชีวประวัติไว้เล่มหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก, Thai Definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง, Notes: (บาลี)
รถยนต์(n) automobile, See also: motorcar, car, auto, Example: สมัยตอนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผมเคยโดนรถยนต์ทับขาแต่กระดูกไม่หัก, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ยกเว้นที่เดินบนราง, Notes: (กฎหมาย)
หุ่นยนต์(n) robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้
อัตประวัติ(n) autobiography, Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: จากอัตประวัติของท่านทำให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่ตั้งบ้านเรือนของท่าน เมื่อท่านยังเด็ก, Thai Definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ m ] ; influence [ f ]
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [ f ] ; permis [ m ] ; droit [ m ]
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
อัตชีวประวัติ[attachīwaprawat] (n) EN: autobiography
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé
ใบอนุญาต[bai anuyāt] (n) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization  FR: permis [ m ] ; autorisation [ f ] ; licence [ f ]
บัตรอนุญาต[bat anuyāt] (n, exp) EN: permit ; pass  FR: permis [ m ] ; autorisation [ f ]
บุกรุก[bukruk] (v) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach  FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
auto
auton
autos
auto's
autobon
autobot
autodie
automap
autopsy
autorad

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auto
auto-
autos
automat
autopsy
autobahn
autocrat
autogiro
autogyro
automata

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动[zì dòng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] automatic #2,055 [Add to Longdo]
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ,    /   ] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 #4,738 [Add to Longdo]
赛车[sài chē, ㄙㄞˋ ㄔㄜ,   /  ] auto race #4,852 [Add to Longdo]
自治[zì zhì, ㄗˋ ㄓˋ,  ] autonomy #8,620 [Add to Longdo]
自动化[zì dòng huà, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] automation #8,712 [Add to Longdo]
生产者[shēng chǎn zhě, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ,    /   ] autotroph #11,514 [Add to Longdo]
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ,   /  ] autocracy; dictatorship #15,545 [Add to Longdo]
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ,   /  ] autobiography #19,066 [Add to Longdo]
尸检[shī jiǎn, ㄕ ㄐㄧㄢˇ,   /  ] autopsy #24,964 [Add to Longdo]
自控[zì kòng, ㄗˋ ㄎㄨㄥˋ,  ] automatic control #25,029 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Auto(n) |das, pl. Autos| รถยนต์, See also: der Wagen
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
Autofahren(n) |das, nur Sing.| การขับรถยนต์
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
autobiographie(n) (die) อัตชีวประวัติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anrufbeantwortung { f }automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
automatische Anrufwiederholung { f }automatic redialing [Add to Longdo]
automatische Ansage { f }recorded message [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung { f }automatic answer disconnect [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung { f }automatic answer hang up [Add to Longdo]
automatischer Antwortbetriebauto answer mode [Add to Longdo]
Autobücherei { f }mobile library [Add to Longdo]
automatische Ausschaltung { f }automatic cutout [Add to Longdo]
Auto { n }; Wagen { m } | Autos { pl }; Wagen { pl } | mit dem Auto fahren | ein richtiges Autocar | cars | to go by car; to travel by car | a car with a capital C [Add to Longdo]
Auto { n }auto [Add to Longdo]
Auto { n } | Autos { pl }automobile | automobiles [Add to Longdo]
Auto { n }motorcar [Add to Longdo]
Autoaufkleber { m }bumper sticker [Add to Longdo]
Autoausstellung { f }motor show [Add to Longdo]
Autobahn { f }motorway [ Br. ]; interstate (highway) [ Am. ]; expressway [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くるま, kuruma] (n) (1) car; automobile; vehicle; (2) wheel; (P) #327 [Add to Longdo]
自動車[じどうしゃ, jidousha] (n) automobile; (P) #724 [Add to Longdo]
自治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P) #1,060 [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no, n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) { ling } (See 自動詞) intransitive verb; (P) #1,305 [Add to Longdo]
自動的[じどうてき, jidouteki] (adj-na) automatic; (P) #1,324 [Add to Longdo]
自治[じち, jichi] (n) self-government; autonomy; (P) #2,136 [Add to Longdo]
アウト[auto] (n) out; (P) #3,423 [Add to Longdo]
サイン[sain] (n, vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P) #3,715 [Add to Longdo]
[そく, soku] (suf) gear; speed (as in 4 speed automatic transmission and such) #3,760 [Add to Longdo]
自主[じしゅ, jishu] (n, vs) independence; autonomy; (P) #4,272 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
権威[けんい, ken'i] Autoritaet, -Macht, Einfluss [Add to Longdo]
自動車[じどうしゃ, jidousha] Auto, Wagen [Add to Longdo]
自叙伝[じじょでん, jijoden] Autobiographie [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top