ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automaton

AO0 T AA1 M AH0 T AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automaton-, *automaton*
Possible hiragana form: あうとまとん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automaton(ออทอม'มะทอน, -เทิน) n., (pl.

English-Thai: Nontri Dictionary
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ, มนุษย์กล, หุ่นยนต์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like an automaton robot?เหมือนกับหุ่นยนต์สินะ Night at the Museum (2006)
That automaton that emerged from the sphere, it attacked our troops.เจ้าหุ่นยนต์ที่ออกมา จากข้างในวัตถุทรงกลม มันทำร้ายทหารของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)
Good news, my soulless automaton friends.ข่าวดี สหายหุ่นยนต์ที่ไร้วิญญาณของข้า Blue Shadow Virus (2009)
But the mystery that nobody was ever able to explain was how Vaucanson's automaton always got it right.แต่เรื่องลี้ลับที่ไม่มีใครอธิบายได้ ก็คือหุ่นยนต์ของไวแคนสัน พูดถูกเสมอได้อย่างไร The Best Offer (2013)
Of course there was some trickery in making the automaton talk.แน่ล่ะ มีอุบายในการทำให้หุ่นยนต์พูดได้ The Best Offer (2013)
How much would the automaton be worth, if we managed to put it together and make it work?หุ่นยนต์จะมีมูลค่าเท่าไร ถ้าเราประกอบมันให้ใช้งานได้น่ะ The Best Offer (2013)
Our automaton is about to emerge from the shadows.หุ่นยนต์ของเรากำลัง จะโผล่ออกจากความมืดแล้ว The Best Offer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นยนต์(n) robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นยนต์[hunyon] (n) EN: robot ; automaton ; cyborg  FR: robot [ m ] ; automate [ m ] ; androïde [ m ]
พยนต์[phayon] (adj) EN: of the nature of an automaton ; automatous

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTOMATON AO0 T AA1 M AH0 T AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automaton (n) ˈɔːtˈɒmətən (oo1 t o1 m @ t @ n)
automatons (n) ˈɔːtˈɒmətənz (oo1 t o1 m @ t @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
オートマトン[o-tomaton] (n) automaton [Add to Longdo]
自動人形[じどうにんぎょう, jidouningyou] (n) automaton; automata [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートマトン[おーとまとん, o-tomaton] automaton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Automaton \Au*tom"a*ton\, n.; pl. L. {Automata}, E.
   {Automatons}. [L. fr. Gr. ?, neut. of ? self-moving; ? self +
   a root ma, man, to strive, think, cf. ? to strive. See
   {Mean}, v. i.]
   1. Any thing or being regarded as having the power of
    spontaneous motion or action. --Huxley.
    [1913 Webster]
 
       So great and admirable an automaton as the world.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       These living automata, human bodies. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. A self-moving machine, or one which has its motive power
    within itself; -- applied chiefly to machines which appear
    to imitate spontaneously the motions of living beings,
    such as men, birds, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automaton
   n 1: someone who acts or responds in a mechanical or apathetic
      way; "only an automaton wouldn't have noticed" [syn:
      {automaton}, {zombi}, {zombie}]
   2: a mechanism that can move automatically [syn: {automaton},
     {robot}, {golem}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top