Search result for

autofahren

(55 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autofahren-, *autofahren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา autofahren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *autofahren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Herbert, you can't drive.Herbert, du kannst nicht AutofahrenTime After Time (1979)
Come on, guys, I can't drive with you guys like this!Wie soll ich denn so AutofahrenThe Exterminator (1980)
He/she forgets Body AND Alma, we don't speak of boxing movies, but of cars!Wir reden hier nicht von Boxerfilmen, sondern vom AutofahrenThe State of Things (1982)
Well, I thought it was like driving a car and about last night, I just want you to keep an open mind.Ich dachte, es sei wie Autofahren. Wegen gestern Abend. Ich wollte nur, dass Sie nicht voreingenommen sind. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
I'd spend my life in a car if my stupid father could afford one.Ich könnte mein Leben mit Autofahren zubringen! - Aber mein stupider Vater hat kein Auto. One Deadly Summer (1983)
It's just driving.Es ist doch nur AutofahrenA Class Act (1984)
I love driving.Ich liebe AutofahrenBroadway Danny Rose (1984)
- Just like a car, it's easy.- Ist wie AutofahrenFootloose (1984)
And I'm gonna learn to drive a carUnd ich lerne Autofahren The Muppets Take Manhattan (1984)
And she's gonna learn to drive a carUnd sie lernt Autofahren The Muppets Take Manhattan (1984)
- That's me driving.- Ich beim AutofahrenParis, Texas (1984)
This is drivin' music!Es ist Musik zum AutofahrenStranger Than Paradise (1984)
How do, Mr. Peters? Look at me, I'm driving.Herr Peters, ich kann jetzt AutofahrenThe Color Purple (1985)
Hey, where did you learn how to drive, huh?Hey, wo hast du Autofahren gelernt? Deadly Friend (1986)
How about the teaching of the driving by the watching of the road?Und wenn Sie sich Autofahren beibringen, indem Sie auf die Straße gucken? Heroes of the Revolution (1987)
I understand that on your license it is clear that you need wear glasses.Ich verstehe nun, warum Sie Kontakt- linsen beim Autofahren tragen müssen. The Bedroom Window (1987)
For someone who hates driving, you were really good.Eine beachtliche Leistung für jemanden, der Autofahren hasst. Tandem (1987)
Look, you wanna drive a Cadillac, learn how to drive.Lernen Sie lieber erst mal AutofahrenTin Men (1987)
Drive.AutofahrenSisterly Love (1988)
You can read, but you can't drive.Sie können lesen, aber nicht AutofahrenCountry Doctor (1988)
It's like when we're out driving, and I know where I'm going, and you keep saying, "Ask someone."Genau wie beim Autofahren. Ich weiß genau, wo es langgeht... und du sagst dauernd: "Frag jemanden." Das ist so nervig. Build a Better Mousetrap (1988)
You can't even drive.Du kannst doch gar nicht AutofahrenDamnation (1988)
Crazy-drivin' motherfucker.Lern Autofahren, verdammter Wichser! Midnight Run (1988)
My husband taught me to run a car.Mein Mann hat mir das Autofahren beigebracht. Driving Miss Daisy (1989)
I love riding in cars.Ich liebe AutofahrenNational Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Are you carsick, sweetheart?Ist dir vom Autofahren schlecht, Süße? Wild at Heart (1990)
It's a good idea to leave your troubles at home when operating a vehicle.Autofahren erfordert äußerste Konzentration. Episode #2.8 (1990)
It involved driving and picking up a reptile.Hauptsächlich muss ich Autofahren. Und ich musste dieses Reptil abholen. The Freshman (1990)
Don't worry. More people crash in cars.Keine Sorge, Autofahren ist viel gefährlicher als Fliegen. Hook (1991)
But I am gonna be the one that teaches you how to drive on your 30th birthday.Aber ich bringe dir das Autofahren bei, an deinem 30. Geburtstag. Easy Rider (1991)
Can you drive?Wer bietet 25? Kannst du AutofahrenArmour of God 2: Operation Condor (1991)
Look, chief, I thought all you country biscuit-eating boys knew how to drive.Chief, ich dachte, hier draußen auf dem Lande verstände man was vom AutofahrenPassenger 57 (1992)
D.J., driving should be a very calm, cool, soothing experience.D.J., Autofahren sollte eine sehr ruhige, coole, sanfte Erfahrung sein. Driving Miss D.J. (1992)
Where in the Sam Hill did you people learn how to drive?Wo lernen Leute wie Sie bloß das AutofahrenSister Act 2: Back in the Habit (1993)
Taught him how to ride his bike, drive his first car.Brachte ihm Radfahren bei. Brachte ihm Autofahren bei. He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
The doctor said that all he needs them for is seeing the blackboard, watching movies and driving.Der Augenarzt meint, er braucht sie nur, um die Tafel zu sehen, im Kino und beim AutofahrenThe Eyes Don't Have It (1994)
- Neuberg. - He can't even drive a car.- Der kann nicht einmal AutofahrenFly Hard (1994)
Prisoner is not allowed to recreate, procreate, engage in sex, drive, attend public gatherings, gamble, smoke, or drink alcohol.Er hat keinen Anspruch auf sexuelle Tätigkeiten, Autofahren, Teilnahme an Versammlungen, Glücksspiel, Rauchen oder Trinken. Klar? Special Delivery (1994)
And, Josh, spare me your lectures on how driving is such a big responsibility you can't B.S. your way through it, okay?Erspar mir die Reden darüber, was für 'ne große Verantwortung Autofahren ist, und dass man sich da nicht rausreden kann. Clueless (1995)
Learn to drive!- Lerne Autofahren! - Entschuldigung. Nine Months (1995)
I find driving to be a really Zen experience.Ich finde, dass Autofahren ein Zen-Erlebnis ist. Something Larry This Way Comes (1995)
- Nothing, I'm just drivin'.- AutofahrenIndependence Day (1996)
- A driver's licence?- Zum AutofahrenSgt. Bilko (1996)
There's t-t-t... There's facts in here that show that flying a small plane is safer than driving a car.Hier steht, dass erwiesen ist, dass fliegen sicherer ist als AutofahrenFear of Flying (1996)
The only restriction is you can't drive home that day.Sie müssen nur einen Tag aufs Autofahren verzichten. The Vasectomy One (1996)
Hey, I thought of a great invention for driving.Hey, ich hab mir eine tolle Erfindung fürs Autofahren ausgedacht. The Invitations (1996)
I don't fucking ride in a car,Kein AutofahrenThe Big Lebowski (1998)
I'm feeling a little carsick!- Mir ist übel vom AutofahrenMy Favorite Martian (1999)
We have professional stuntmen doing the driving.Erfahrene Stuntmänner übernehmen das AutofahrenBowfinger (1999)
You can have the best time in a car.Autofahren kann echt toll sein. Something Blue (1999)

German-Thai: Longdo Dictionary
Autofahren(n) |das, nur Sing.| การขับรถยนต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autofahren {n}motoring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Autofahren [autoːfaːrən] (n) , pl.
     motoring
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top