ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automated

AO1 T AH0 M EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automated-, *automated*, automat, automate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
automated officeสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automated Methodเครื่องมืออัตโนมัติ [การแพทย์]
Automated order matchingการจัดคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ, Example: วิธีการซื้อขายวิธีหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัตินี้เป็นการประมวลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดเข้าในระบบ และจัดเรียงลำดับตามราคาและเวลาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยคำสั่งซื้อที่ส่งมาในราคาที่สูงกว่า และคำสั่งขายที่ส่งมาในราคาต่ำกว่าจะได้รับการเรียงลำดับและจับคู่ซื้อขายก่อน แต่หากมีคำสั่งที่ส่งเข้ามามากกว่า 1 คำสั่งในราคาเดียวกัน ระบบการซื้อขายจะจัดเรียงตามเวลาที่คำสั่งนั้นส่งเข้ามาในระบบซื้อ หากยังไม่มีคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่จะจับคู่กันได้ ระบบการซื้อขายจะยังเก็บรวบรวมคำสั่งซื้อขายทั้งหมดไว้ เพื่อรอคำสั่งซื้อขายที่จะเข้ามาใหม่เพื่อจับคู่ซื้อขายต่อไป การซื้อขายวิธีนี้ใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) กระดานหน่วยย่อย (Odd Lot Board) และกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) [ตลาดทุน]
Automated System for the Stock Exchange of Thailandระบบ ASSET, Example: เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มักเรียกสั้น ๆ ว่า ASSET เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยใช้แทนระบบซื้อขายแบบเดิมซึ่งใช้วิธีประมูลโดยตัวแทนบริษัทสมาชิกจดแจ้งราคาที่ต้องการซื้อหรือขายบนกระดานซื้อขายในห้องค้าหลักทรัพย์ซึ่งเรียกว่า post on board เมื่อใช้ระบบ ASSET ก็ไม่ต้องมีตัวแทนของบริษัทสมาชิกในห้องค้าหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายกระทำโดยตัวแทนของบริษัทสมาชิกซึ่งอยู่ที่บริษัท ป้อนข้อมูลดังกล่าวผ่านคอมพิวเตอร์ของตนที่ต่อเชื่อมกับระบบ ASSET ระบบ ASSET จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบและจัดเรียงลำดับการได้สิทธิซื้อ (หรือขาย) ก่อนและหลังของแต่ละคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งขาย) หากราคาซื้อและราคาขายตรงกันระบบ ASSET จะจับคู่ให้เกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (automatching) อย่างไรก็ตาม ระบบ ASSET ก็รองรับรายการซื้อขายที่ตกลงกันได้แล้วค่อยส่งแจ้งรายงานเข้ามาในระบบด้วย ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า put through ซึ่งให้ใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นที่จัดเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (big lot) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและการซื้อขายตราสารหนี้ ในระบบ ASSET จัดแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนจำเป็น main board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติทั่วไป ซึ่งปริมาณการซื้อขายต้องเต็มหน่วยซื้อขาย (board lot) ส่วนที่เป็น odd - lot board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยซื้อขาย ส่วนที่เป็น big - lot board สำหรับการซื้อขายหลัก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ระบบการซื้อขายระบบใหม่ ที่เรียกว่า ระบบ ARMS [ตลาดทุน]
Automated tellersเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Automated Meteorological Data Acquisition System(jargon) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Automated Alert!สถานี: NPL.60549.30655 หมายเลขพาสปอร์ต: The Bourne Supremacy (2004)
Someone's already inside our computer systems, hacking into the power grid, traffic cams, automated cranes.มีคนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเราไปแล้ว เจาะเครือข่ายของพลังงานไฟฟ้า - สัญญาณจราจร Eagle Eye (2008)
So, listen, if spring training goes well, we could be moving to Florida. AUTOMATED VOICE:ลูกจ๋า ฟังนะ ถ้าการฝึกไปได้ดี Twilight (2008)
New automated system comes online... and we're back in business.ระบบอัตโนมัติใหม่จะออนไลน์ เราจะกลับมายิ่งใหญ่ Goodbye to All That (2008)
New automated technology we've developedขณะนี้เราได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี่อัตโนมัติใหม่ๆขึ้น Automatic for the People (2008)
Eliminated in an automated operation with 98.6% efficiency.การทำลายในปฎิบัติการโดยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ 98.6% WarGames: The Dead Code (2008)
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง WarGames: The Dead Code (2008)
Everything is automated these days, so I just hacked in to the shipping companies server and swapped a few numbers around so the package came to me.วันนั้นทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผมก็แค่ เจาะเข้าไปในเซิฟเวอร์ของบริษัทขนส่ง และเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย พัสดุก็ส่งมาถึงผม Law Abiding Citizen (2009)
Chuck put together everything he knew about FULCRUM and Orion, and then he built an automated Web search.ชัคใส่ทุกอย่างที่เขารู้ เกี่ยวกับฟัลครั่มและโอไรออน และจากนั้นก็สร้าง เวปค้นหาขึ้นมา Chuck Versus the Predator (2009)
The new automated checkout registers have arrived; if you could please have Mike go and unload them.บันทึกการตรวจสอบอัตโนมัติ อันใหม่มาถึงแล้ว ให้บิ๊กไมค์ไปถ่ายสินค้าด้วย Chuck Versus the Colonel (2009)
Good luck using automated checkout machines with no power.โชคดีในการ การตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติ ที่ไม่มีไฟ Chuck Versus the Colonel (2009)
We'll send an automated reconnaissance drone through.เราจะส่ง หุ่นยนต์ เข้าไปสำรวจ ก่อน Air: Part 1 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอทีเอ็ม(n) ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTOMATED AO1 T AH0 M EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automated (v) ˈɔːtəmɛɪtɪd (oo1 t @ m ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gironetz für das Mengengeschäftautomated clearing house [Add to Longdo]
automatisiertes Lagerautomated warehouse [Add to Longdo]
Lichtsatz { m }automated typesetting [Add to Longdo]
automatische Produktionssteuerung { f }automated production control [Add to Longdo]
automatisiertes Satzsystemautomated typesetting system [Add to Longdo]
rechnererzeugter Ablaufplanautomated logic diagram [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーム[a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) #10,486 [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
アメダス[amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
キャプチャー;キャプチャ[kyapucha-; kyapucha] (n, vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
スロープカー[suro-puka-] (n) slope car; small automated monorail [Add to Longdo]
自動化量産[じどうかりょうさん, jidoukaryousan] (n) automated mass-production [Add to Longdo]
自動体外式除細動器[じどうたいがいしきじょさいどうき, jidoutaigaishikijosaidouki] (n) automated external defibrillator; AED [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 automated \automated\ adj.
   1. 1 accomplished by machinary without the intervention of a
    human operator; -- of processes. Development of the
    automated sequence analyzer made practical a project to
    sequence the human genome.
 
   Syn: machine-controlled, machine-driven.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automated
   adj 1: operated by automation; "an automated stoker" [syn:
       {automated}, {machine-controlled}, {machine-driven}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top