ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fidget-

F IH1 JH AH0 T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fidget, *fidget*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidget[VI] กระวนกระวาย, See also: งุ่นง่าน, กระสับกระส่าย, หงุดหงิด, Syn. flit, flutter, wiggle, wriggle, Ant. calm
fidget[N] คนกระวนกระวาย, See also: คนงุ่นง่าน, คนหงุดหงิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห

English-Thai: Nontri Dictionary
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He kept fidgeting around.ทำให้รำคาญอยู่ตลอดเวลา Goodfellas (1990)
You are not going to fidget, are you?หลานคงไม่เบื่อซะก่อน ใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I was just... I was fidgeting with Isabelle's lighter... and...ผมเซ็งเป็ด เลยนั่งเล่นไฟแช็กของอิซาเบล The Dreamers (2003)
Why are you fidgeting?แล้วทำไมเธอดูงุ่นง่านนักล่ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
You gotta get out there. They're starting to get fidgety.รีบไปเถอะ พวกเขาเริ่มหงุดหงิดแล้ว Big Momma's House 2 (2006)
Stop fidgeting.เลิกยุกยิกซะที The Devil Wears Prada (2006)
You're very fidgety.คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ The Dark Defender (2007)
So forgive me for being a little fidgety,งั้นช่วยอย่าถือสาถ้าฉันจะหงุดหงิดไปบ้าง The Dark Defender (2007)
You're very fidgety. Anyone ever tell you that?คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ เคยมีใครบอกมั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
William London is a fidgety boy.วิลเลี่ยม ลอนดอนเป็นเด็กเกเร Doubt (2008)
Baby, the more you fidget, the longer it takes.ยิ่งขยับมากย่ิงช้านะลูก Tell It to the Frogs (2010)
He's fidgety, looks like he's a submissive, but he's not entirely weak.เขาหงุดหงิด ดูเหมือนเขาเป็นลิ่วล้อ แต่เขาไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียว JJ (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fidgetHe is always in a fidget.
fidgetShe is in the habit of fidgeting in the presence of others.
fidget"What's up? Fidgeting around in front of the house." "Um ... I was waiting for you to come back."
fidget"What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุกหยิก[V] fidget, Syn. ขยุกขยิก, Ant. นิ่งๆ, Example: เขาหยุกหยิกตลอดเวลาขณะที่ช่างแต่งหน้ากำลังลงรองพื้นให้, Thai definition: อยู่ไม่สุข
กระวนกระวาย[V] fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กระสับกระส่าย[V] fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDGET    F IH1 JH AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fidget    (v) fˈɪʤɪt (f i1 jh i t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fidget \Fidg"et\, v. i. [imp. & p. p. {Fidgeted}; p. pr. & vb.
   n. {Fodgeting}.] [From {Fidge}; cf. OE. fiken to fidget, to
   flatter, Icel. fika to hasten, Sw. fika to hunt after, AS.
   befician to deceive. Cf. {Fickle}.]
   To move uneasily one way and the other; to move irregularly,
   or by fits and starts. --Moore.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fidget \Fidg"et\, n.
   1. Uneasiness; restlessness. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. A general nervous restlessness, manifested by
    incessant changes of position; dysphoria. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fidget
   n 1: a feeling of agitation expressed in continual motion; "he's
      got the fidgets"; "waiting gave him a feeling of
      restlessness" [syn: {fidget}, {fidgetiness},
      {restlessness}]
   v 1: move restlessly; "The child is always fidgeting in his
      seat"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top