ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiddle with

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiddle with-, *fiddle with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiddle with[PHRV] ปัดมือหรือส่ายมือเล่นไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fidget with
fiddle with[PHRV] รื้อส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรเพื่อแก้ไข, Syn. tinker with
fiddle with[PHRV] จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just need to rewind the tape and fiddle with your memory.เราก็แค่ เหมือนเปิดเทปย้อนเวลา กลับไปตอนหล่อนพบกับคุณ Babylon A.D. (2008)
I forgot to tell you, Paul brought his violin, and with a little coaxing, he fiddle with the old horsehairs.ฉันลืมบอกไป ว่าพอลเอาไวโอลินมาด้วย เพื่อความเพราะ เขาสีด้วยขนม้าสมัยเก่าเลยล่ะ Thanksgiving (2011)
You fiddle with it every time I ask you a question.ทุกครั้งที่ถามคุณ Pilot (2012)
I know you'd rather fiddle with the onboard computer system, Finch, but why not try a little small talk?เรื่องระบบคอมพิวเตอร์มากกว่า,ฟินน์ แต่ทำไมไม่ลองคุยอะไรซักเล็กน้อยละ C.O.D. (2012)
So if you're going to fiddle with my brain... and make me see a giant cuttlefish, then I know you don't do business.เคยเห็นในสารคดี น่ากลัวมาก เอาล่ะถ้าหนูจะเข้ามาในสมองฉัน Avengers: Age of Ultron (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiddle withHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอสามสาย[n. exp.] (sø sām sāi) EN: traditional fiddle with three strings   FR: violon traditionnel à trois cordes [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
捻くる;拈くる[ひねくる, hinekuru] (v5r,vt) to twirl; to spin; to fiddle with; to change wording [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiddle with
   v 1: manipulate, as in a nervous or unconscious manner; "He
      twiddled his thumbs while waiting for the interview" [syn:
      {twiddle}, {fiddle with}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top