Search result for

fiddle

(79 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiddle-, *fiddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiddle[N] เครื่องดนตรีตระกูลซอหรือไวโอลิน, Syn. violin
fiddle[SL] หลอกลวง
fiddler[N] คนสีซอ, See also: คนสีไวโอลิน, Syn. violinist
fiddler[N] นักสีไวโอลิน, Syn. violinist
fiddle away[PHRV] สีไวโอลินอย่างต่อเนื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
fiddle away[PHRV] สูญเสียเงินหรือเวลา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียเงินหรือเวลาโดยเปล่าประโยชน์
fiddle with[PHRV] ปัดมือหรือส่ายมือเล่นไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fidget with
fiddle with[PHRV] รื้อส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรเพื่อแก้ไข, Syn. tinker with
fiddle with[PHRV] จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ)
fiddler crab[N] ปูจำพวก Uca ซึ่งมีก้ามใหญ่ข้างหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
fiddle crabปูมีก้ามข้างหนึ่งที่ใหญ่มาก
fiddle-de-deeinterj. เหลวไหล!.
fiddlestickn. หัวไวโอลิน,ความไม่มีอะไร

English-Thai: Nontri Dictionary
fiddle(n) ซอ,ไวโอลิน
fiddle(vi) สีซอ,สีไวโอลิน
fiddler(n) คนสีไวโอลิน,คนสีซอ
fiddlestick(n) สายซอ,หัวไวโอลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiddlehead; crozierใบอ่อนม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fiddlesticks. We musta hafta try and saving her.ไร้สาระ เราต้องไปช่วยชีวิตนาง Bombad Jedi (2008)
We just need to rewind the tape and fiddle with your memory.เราก็แค่ เหมือนเปิดเทปย้อนเวลา กลับไปตอนหล่อนพบกับคุณ Babylon A.D. (2008)
- My fiddle.- ไวโอลิน Chuck Versus the Predator (2009)
- Like a fiddle.-เล่นยิ่งกว่าไวโอลินอีก Being Alive (2009)
It's highly likely that whoever fiddled with the counter is either the shooter or connected to the shooter.คนที่ทำเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวคนร้ายเอง หรือมีความเกี่ยวพันกับคนร้ายแน่ Episode #1.7 (2009)
It's ridiculous, they fiddled around with it like it was theirs.แต่แล้วโอ้เอ้ยของฉัน, วิธีหยาบคาย พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางทั้งหมดขึ้นกับฉัน และเริ่มถามฉันว่าฉันเป็นเพียงการเล่นรอบ Postman to Heaven (2009)
I happened to play Perchik in my high school's production of Fiddler on the Roof.เคยเล่นเป็นเพอร์ชิกในละครม.ปลาย เรื่องฟิดเดลอร์ออนเดอะรู้ฟด้วย Chuck Versus the Fake Name (2010)
A fiddle of gold against your soul says I'm better than you-ou.ขนาดลึกๆในใจนาย ยังบอกว่าฉันนั้นเหนือกว่า Swan Song (2010)
Sarah, I was Perchik in Fiddler.ซาร่า ผมคือ Perchik in FiddleChuck Versus the Ring: Part II (2010)
- I'm tired of playing second fiddle...-ฉันเหนื่อยกับการตกเป็นที่สองแล้วนะ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I'm auditioning for Professor Garrity's all-black production of Fiddler on the Roof.ผมกำลังออดิชั่นเล่น Fiddler on the Roof ฉบับคนผิวดำของศาสตราจารย์แกริตี้น่ะ Competitive Wine Tasting (2011)
Now is when you wink, rub your hands together, and tell me you were playing that man like a fiddle, 'cause this blank stare...โอเค ตอนนี้เมื่อคุณกระพริบตา ถูมือบิดไปมา และบอกฉันว่าคุณเล่นหมอนั้นอย่างกะสีซอ เพราะการจ้องเขม็ง... Everything's Different, Nothing's Changed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiddleHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.
fiddleIt's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?
fiddleYou're certainly looking fit as a fiddle today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันชัก[N] violin bow, See also: fiddle bow, violin bridge, Example: ป๊อกมือไวโอลินลากคันชักให้เสียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซึ้งเข้าไปในความสงัดของราตรี, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สีซอ
สีซอ[V] fiddle, See also: twiddle, play, Syn. ชักซอ, Example: เขาจะเห็นตานั่งสูบยาเส้น พร้อมกับสีซอยามตะวันใกล้ลับยอดยาง, Thai definition: เล่นซอให้เกิดเสียงตามโน้ต
ซอ[N] fiddle, See also: bamboo stump, bamboo clump, violin, Example: เขาถนัดเล่นเครื่องดนตรีประเภทซอมากที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย
ก้ามดาบ[N] fiddler crab, See also: Uca dussumieri, Syn. ปูก้ามดาบ, Example: เธอจับปูก้ามดาบได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปูที่มีขนาดเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักซอ[v.] (chaksø) EN: fiddle   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: Thai two-string fiddle   FR: violon thaï à deux cordes [m]
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
ก้ามดาบ[n.] (kāmadāp) EN: fiddler crab   
มือรอง[n.] (meūrøng) EN: second fiddle   
สีซอ[x.] (sī sø) EN: play the fiddle ; fiddle   FR: jouer d'un instrument à cordes ; jouer du violon
ซอ[n.] (sø) EN: fiddle ; violin   FR: violon [m] ; violon traditionnel [m] ; pandore [m]
ซอด้วง[n. exp.] (sø duang) EN: treble fiddle   FR: violon soprano [m]
ซอสามสาย[n. exp.] (sø sām sāi) EN: traditional fiddle with three strings   FR: violon traditionnel à trois cordes [m]
ซออู[n. exp.] (sø-ū) EN: alto fiddle ; saw-u   FR: violon alto [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDDLE    F IH1 D AH0 L
FIDDLED    F IH1 D AH0 L D
FIDDLER    F IH1 D AH0 L ER0
FIDDLER    F IH1 D L ER0
FIDDLES    F IH1 D AH0 L Z
FIDDLERS    F IH1 D AH0 L ER0 Z
FIDDLERS    F IH1 D L ER0 Z
FIDDLER'S    F IH1 D AH0 L ER0 Z
FIDDLER'S    F IH1 D L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiddle    (v) (f i1 d l)
fiddled    (v) (f i1 d l d)
fiddler    (n) (f i1 d l @ r)
fiddles    (v) (f i1 d l z)
fiddlers    (n) (f i1 d l @ z)
fiddlestick    (n) (f i1 d l s t i k)
fiddlesticks    (n) (f i1 d l s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiedel {f}; Geige {f} | Fiedeln {pl}; Geigen {pl}fiddle | fiddles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
ソーサームサーイ[, so-sa-musa-i] (n) saw sam sai (three-stringed Thai fiddle) (tha [Add to Longdo]
フィドル;フィーデル[, fidoru ; fi-deru] (n) fiddle [Add to Longdo]
後塵[こうじん, koujin] (n) second fiddle; tracked powder; second class [Add to Longdo]
随従[ずいじゅう, zuijuu] (n,vs) following the lead of; playing second fiddle to; follower [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P) [Add to Longdo]
潮招き;潮招;望潮[しおまねき;シオマネキ, shiomaneki ; shiomaneki] (n) (uk) fiddler crab (esp. species Uca arcuata) [Add to Longdo]
捻くる;拈くる[ひねくる, hinekuru] (v5r,vt) to twirl; to spin; to fiddle with; to change wording [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小提琴[xiǎo tí qín, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] fiddle; violin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiddle \Fid"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Fiddled}; p. pr. & vb. n.
   {Fiddling}.]
   1. To play on a fiddle.
    [1913 Webster]
 
       Themistocles . . . said he could not fiddle, but he
       could make a small town a great city. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep the hands and fingers actively moving as a fiddler
    does; to move the hands and fingers restlessy or in busy
    idleness; to trifle.
    [1913 Webster]
 
       Talking, and fiddling with their hats and feathers.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiddle \Fid"dle\ (f[i^]d"d'l), n. [OE. fidele, fithele, AS.
   fi[eth]ele; akin to D. vedel, OHG. fidula, G. fiedel, Icel.
   fi[eth]la, and perh. to E. viol. Cf. {Viol}.]
   1. (Mus.) A stringed instrument of music played with a bow; a
    violin; a kit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A kind of dock ({Rumex pulcher}) with fiddle-shaped
    leaves; -- called also {fiddle dock}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A rack or frame of bars connected by strings, to
    keep table furniture in place on the cabin table in bad
    weather. --Ham. Nav. Encyc.
    [1913 Webster]
 
   {Fiddle beetle} (Zool.), a Japanese carabid beetle ({Damaster
    blaptoides}); -- so called from the form of the body.
 
   {Fiddle block} (Naut.), a long tackle block having two
    sheaves of different diameters in the same plane, instead
    of side by side as in a common double block. --Knight.
 
   {Fiddle bow}, fiddlestick.
 
   {Fiddle fish} (Zool.), the angel fish.
 
   {Fiddle head}, See {fiddle head} in the vocabulary.
 
   {Fiddle pattern}, a form of the handles of spoons, forks,
    etc., somewhat like a violin.
 
   {Scotch fiddle}, the itch. (Low)
 
   {To play first fiddle}, or {To play second fiddle}, to take a
    leading or a subordinate part. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiddle \Fid"dle\, v. t.
   To play (a tune) on a fiddle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiddle
   n 1: bowed stringed instrument that is the highest member of the
      violin family; this instrument has four strings and a
      hollow body and an unfretted fingerboard and is played with
      a bow [syn: {violin}, {fiddle}]
   v 1: avoid (one's assigned duties); "The derelict soldier
      shirked his duties" [syn: {fiddle}, {shirk}, {shrink from},
      {goldbrick}]
   2: commit fraud and steal from one's employer; "We found out
     that she had been fiddling for years"
   3: play the violin or fiddle
   4: play on a violin; "Zuckerman fiddled that song very nicely"
   5: manipulate manually or in one's mind or imagination; "She
     played nervously with her wedding ring"; "Don't fiddle with
     the screws"; "He played with the idea of running for the
     Senate" [syn: {toy}, {fiddle}, {diddle}, {play}]
   6: play around with or alter or falsify, usually secretively or
     dishonestly; "Someone tampered with the documents on my
     desk"; "The reporter fiddle with the facts" [syn: {tamper},
     {fiddle}, {monkey}]
   7: try to fix or mend; "Can you tinker with the T.V. set--it's
     not working right"; "She always fiddles with her van on the
     weekend" [syn: {tinker}, {fiddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top