ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fidgetingly

F IH1 JH AH0 T IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidgetingly-, *fidgetingly*, fidgeting
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fidgetingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fidgetingly*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He kept fidgeting around.ทำให้รำคาญอยู่ตลอดเวลา Goodfellas (1990)
I was just... I was fidgeting with Isabelle's lighter... and...ผมเซ็งเป็ด เลยนั่งเล่นไฟแช็กของอิซาเบล The Dreamers (2003)
Why are you fidgeting?แล้วทำไมเธอดูงุ่นง่านนักล่ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
Stop fidgeting.เลิกยุกยิกซะที The Devil Wears Prada (2006)
He hasn't stopped fidgeting since I got here.เขายุกยิกไม่หยุด ตั้งแต่ฉันมาถึง Nature of the Beast (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fidgetingShe is in the habit of fidgeting in the presence of others.
fidgeting"What's up? Fidgeting around in front of the house." "Um ... I was waiting for you to come back."
fidgeting"What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอกแลก[ADJ] furtively, See also: fidgetingly, Syn. ล่อกแล่ก, Thai definition: แสดงอาการหลุกหลิก เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDGETING    F IH1 JH AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fidgeting    (v) fˈɪʤɪtɪŋ (f i1 jh i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herumfuchtelndfidgeting with [Add to Longdo]
herumzappeln | herumzappelndto fidget | fidgeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about) [Add to Longdo]
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top