ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*self-important*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: self-important, -self-important-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-important(n) อวดดี, See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด, Syn. arrogance, egoistic, vain
self-importantly(adv) อย่างทะนงตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-importantadj. ทะนงตัว, สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And a good deal less self-important than some people half his rank.และไม่ถือยศถือศักดิ์ อย่างบางคนที่มีตำแหน่งตํ่าไม่ได้ครึ่งของเขา Pride & Prejudice (2005)
That's a really self-important way to kill someone, isn't it?เป็นการฆ่าที่ต้องใช้ความพยายามมากเลย ใช่ไหมค่ะ? Episode #1.5 (2009)
Your father was a self-important, greedy little putz and he got what was coming to him.พ่อแกมันอวดดี โลภมาก Evil Is Going On (2010)
What self-important preening fraud are they honoring this year?ปีนี้เขาให้เกียรติพวกจอมปลอม ตลบตะแลงหลงตัวเองคนไหนล่ะ The Pants Alternative (2010)
He's kind of a self-important asshole, but I like him.เขาเป็นพวกที่คิดว่าตัวเองน่ะโคตรเจ๋ง แต่ผมก็ชอบเขานะ Get Gellar (2011)
A self-important teenager who betrays his friends for fame and fortune.เด็กวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญแก่ตัวเอง คนที่ทรยศต่อเพื่อนๆของเค้าเพื่อชื่อเสียงและเงินทอง I Am Number Nine (2011)
No, they were guided by self-important men who think they know more than the God they claim to worship.ไม่, มันถูกนำโดย พวกหลงตัวที่คิดว่า พวกเขารู้ดีกว่าพระเจ้าที่ตัวเองบูชา The Patriot in Purgatory (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-importantIt often happens that young shogi players become a little self-important, but I don't think that's something limited to the shogi world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ตัว(adj) conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai Definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
หยิ่งยโส(v) be self-important, See also: think highly of oneself, Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง, Ant. ถ่อมตัว, Example: ข้าราชการมิใช่ว่าจะหยิ่งยโสไปทั้งหมด, Thai Definition: จองหอง อวดดี เย่อหยิ่ง เพราะถือว่าตัวมียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์
อหังการ(v) be self-important, See also: be self-righteous, be haughty, be arrogant, be proud and disdainful, Syn. โอหัง, หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, Example: ขณะนี้สำนักพิมพ์รายใหญ่ๆ ออกอหังการเริ่มสยายปีกขอเป็นผู้กุมวงจรธุรกิจแบบเรียนอย่างเบ็ดเสร็จ
ยโส(adj) arrogant, See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, เย่อหยิ่ง, จองหอง, Example: เธอมีท่าทางยโสจนใครๆ ก็พากันหมั่นไส้เธอ, Thai Definition: ที่มีนิสัยเย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น
ปึ่ง(adj) arrogant, See also: haughty, self-important, imperious, lordly, disdainful, proud, Syn. ปึ่งชา, ปั้นปึ่ง, Ant. นอบน้อม, อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, Example: ใครๆ ก็พากันเบื่อหน่ายท่าทางปึ่งของเขาเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมา, Thai Definition: ทำท่าไว้ยศไม่อยากพูดจาด้วย
อหังการ(adj) arrogant, See also: proud, conceited, self-important, haughty, impudent, Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, Example: อดีตผู้สื่อข่าวอหังการแห่งขอนแก่นสวนกลับอย่างดุดัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อหังการ(v) be arrogant, See also: be proud, be conceited, be self-important, be haughty, Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, ถือตัว, Example: เขาอหังการมากที่ทำเช่นนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไว้ตัว(v) be conceited, See also: be haughty, be arrogant, think highly of oneself, be self-important, Syn. ถือตัว, Example: ลูกผู้หญิงจะต้องรู้จักไว้ตัวบ้าง ไม่ควรสนิทสนมกับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า, Thai Definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือยศ[theūyot] (adj) EN: lordly ; self-important
ยโส[yasō] (adj) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing  FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
หยิ่งยโส[yingyasō] (v) EN: be self-important ; think highly of oneself  FR: se surestimer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-important (j) sˈɛlf-ɪmpˈɔːtnt (s e1 l f - i m p oo1 t n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自视甚高[zì shì shèn gāo, ㄗˋ ㄕˋ ㄕㄣˋ ㄍㄠ, / ] to think highly of oneself (成语 saw); giving oneself airs; arrogant and self-important, #82,494 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgeblasen; selbstwichtig { adj }self-important [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp, vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp, vs-i) (col) (See 大きな顔をする, でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
偉そう[えらそう, erasou] (adj-na) self-important; important-looking; proud [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (suf, v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important [Add to Longdo]
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na, n, adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-important \Self`-im*por"tant\, a.
   Having or manifesting an exaggerated idea of one's own
   importance or merit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-important
   adj 1: having or showing feelings of unwarranted importance out
       of overbearing pride; "an arrogant official"; "arrogant
       claims"; "chesty as a peacock" [syn: {arrogant},
       {chesty}, {self-important}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top