ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*recognition*

R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recognition, -recognition-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precognition(n) การมองเห็นอนาคต, Syn. clairvoyance
optical character recognition(n) การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
precognition(พรีคอกนิช'เชิน) n. การล่วงรู้มาก่อน., See also: precognitive adj.
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้, การจำแนกออก, การรู้จัก, การยอมรับ, การทักทาย, การแสดงว่าเห็นคุณค่า, การแสดงว่ารู้จัก, การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recognition(n) การสำนึก, ความเอาใจใส่, การจำได้, การรู้จัก, การทักทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pattern recognitionการรู้จำแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pattern recognitionการรู้จำแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recognition, de factoการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognition, de jureการรับรองโดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognitionการรู้จำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การอนุญาตให้อภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognitionการยอมรับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การยอมรับนับถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognitionการรู้จำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speech recognitionการรู้จำคำพูด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OCR (optical character recognition)โอซีอาร์ (การรู้จำอักขระด้วยแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical character recognition (OCR)การรู้จำอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
character recognitionการรู้จำอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character recognitionการรู้จำอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de facto recognitionการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de jure recognitionการรับรองโดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voice recognitionการรู้จำเสียงพูด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice recognitionการรู้จำเสียงพูด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automatic speech recognitionการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical characters recognitionการรู้จำตัวอักษร (โปรแกรมแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pattern recognition systemการรู้จำรูปแบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Magnetic Ink Character Recognitionการรู้จำอักขระหมึก [คอมพิวเตอร์]
Optical Character Recognitionการรู้จำอักขระด้วยแสง, การรู้จำอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Pattern recognitionการรู้จำรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]
speech recognitionการรู้จำเสียงพูด, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เสียงพูดว่าผู้พูดหมายถึงอะไร เทียบกับการที่เราได้ยินผู้อื่นพูดแล้วเราทราบว่าเขาต้องการอะไรนั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
voice recognitionการรู้จำเสียงพูด, Example: ระบบที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งเป็นเสียงพูด ระบบนี้ปัจจุบันมีขีดจำกัดตรงที่จำเสียงพูดได้ไม่กี่คำ และอาจจะจำได้เฉพาะของเสียงคนเพียงคนเดียว เสียงพูดของคนแต่ละคนนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันมาก จนเป้นการยากที่จะพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดที่เก่งเท่ากับคน [คอมพิวเตอร์]
Optical Character Recognition Programโปรแกรมแปลงข้อความบนกระดาษเป็นข้อความในคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และรู้จำตัวพิมพ์หรือตัวเขียน โดยการสแกนตัวอักษรหรือข้อความ ด้วยแสง นำมาวิเคราะห์ภาพตัวอักษรหรือข้อความนั้น เพื่อแปลงมาเป็นรหัสตัวอักษรเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป [Assistive Technology]
Speech recognitionเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด, การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์และสามารถจดจําคําพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง [Assistive Technology]
Word recognitionการรู้คำ [TU Subject Heading]
Automatic speech recognitionการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (1958)อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและใช้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (ค.ศ. 1958) [TU Subject Heading]
Optical pattern recognitionการรู้จำแบบโดยการมองเห็น [TU Subject Heading]
Pattern recognition systemsระบบการรู้จำรูปแบบ [TU Subject Heading]
Recognition (International law)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Mutual Recognition Arrangementความร่วมมือเพื่อการยอมรับร่วม [การทูต]
recognitionการรับรอง [การทูต]
Revenue recognitionการรับรู้รายได้ [การบัญชี]
Antigen Recognitionแอนติเจนที่จำเพาะ [การแพทย์]
Depth Recognitionบอกระดับความลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who has never had recognition or his name in the newspapers.ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือชื่อของเขาในหนังสือพิมพ์ 12 Angry Men (1957)
Diagnostics on voice recognition and speech synthesis centers has been completed.จำนวนหนึ่งการทดสอบ การ วินิจฉัยของเสียง การรับรู้และการพูดศูนย์การ สังเคราะห์ ได้รับการเสร็จ 2010: The Year We Make Contact (1984)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
D'Arnot. Deserves recognition.ดึอาโนท สมควรได้รับการยอมรับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
After his recognition, he was renamed...เมื่อทรงระลึกชาติได้แล้ว ทรงเปลี่ยนพระนามเป็น Seven Years in Tibet (1997)
To be acknowledged for who and what I am no more, no less not for acclaim, not for approval but the simple truth of that recognition.เพื่อให้ได้การยอมรับ... ว่าผมเป็นใคร.. และเป็นอะไร Bicentennial Man (1999)
The only recognition I want is from those boys in that camp.และคนที่จะได้รับการกล่าวขานนั้น.. ก็ต้องมาจากคนของเรานี่แหละ The Great Raid (2005)
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead....เธอควรจะได้หยุดพักผ่อนบ้าง ...คงเหลือแต่ความทรงจำไว้ให้ผู้คน V for Vendetta (2005)
Landman's a surgeon.He has power and recognition.ถ้าพนักงานของผมตกอยู่ในอันตราย L.D.S.K. (2005)
-We have facial recognition software? -Yeah.Kind of creepy, seeing that Iady's Iife go down in fIames. Deja Vu (2006)
that god brought him once again to me, my visit to that studio, my recognition of myself, my meeting with mom, meeting to you, it's not a co incidence, พระเจ้านำพาให้เขา มาเจอกับฉันอีกครั้ง ฉันเจอสตูดิโอนั่น การที่ฉันจำตัวเองได้ Om Shanti Om (2007)
That would have taken me hours to get through the fingerprint recognition system.กว่าจะเจาะระบบได้ก็หลายชั่วโมงอยู่ Chuck Versus the Sandworm (2007)
I include a section on subliminal image recognition, where you'll...ผมเพิ่มเรื่องการจำภาพ จากจิตใต้สำนึกไปด้วย... Chuck Versus the Alma Mater (2007)
The slug was mangled beyond recognition.กระสุนเสียหายจนพิสูจน์ได้ยาก Shooter (2007)
And still have in some recognition with our audience.สกปรกหรือว่า โจ๋งครึ่มมากไปอะ แต่ก็ยังพอจะโด่งดังบ้าง Zack and Miri Make a Porno (2008)
For recognition ...เพื่อชื่อเสียง Meet the Spartans (2008)
For recognition.เพื่อให้ถูกจารึก Meet the Spartans (2008)
VOICE RECOGNITION:ระบบจดจำเสียง: Chuck Versus the Cougars (2008)
Company's running a recognition match right now.คอมพานีกำลังหาภาพเหมือนของมันอยู่ตอนนี้ The Sunshine State (2008)
But it does voice recognition.มันจำเสียงคนได้ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Any luck? We've been running facial recognition software.มีโชคบ้างมั๊ย? The Dreamscape (2008)
This piece of plastic has been damaged beyond recognition.ชิ้นส่วนของพลาสติกนี้ถูกทำลายยากที่จะรู้ได้ Won't Get Fueled Again (2008)
I have tried and tried to achieve some recognition for my work, and I have been repeatedly and cruelly ignoredผมพยายามและพยายาม ที่จะให้งานของผมได้รับการยอมรับ และผมก็ไม่ได้รับความสนใจ อย่างเจ็บปวด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า Art Imitates Life (2008)
Face recognition hasn't come up with a single hit.การจำแนกใบหน้ายังไม่ได้แม้แต่ภาพเดียว Odyssey (2008)
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
He goes in and out of states of recognition.เขามีสภาวะกึ่งหลงลืม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But what was left of them were bits and pieces far beyond recognitionนอกจากสิ่งนี้แล้ว ที่เหลือกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนจำไม่ได้ Three Kingdoms (2008)
Facial recognition solves for a match Torettoโปรแกรมจดจำใบหน้า ตรวจเจอ โทเร็ตโต้ Fast & Furious (2009)
probably using facial recognition algorithms.อาจจะกำลังใช้โปรแกรมในการจำใบหน้า Chapter Five 'Exposed' (2009)
And I will distribute recognition codes and credentials.และฉันจะเป็นคนกระจายให้อีกที Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I remind you that no one is leaving until I give the order, and you know how it works, voice recognition.ฉันบอกแล้วว่าจะไมม่ีใครออกจากตึก ก่อนที่ฉันจะสั่ง และ นายก็รู้ว่าต้องใช้เสียงของฉันสั่งเท่านั้น [ Rec ] 2 (2009)
-Voice recognition requested. Owen.โอเว่น [ Rec ] 2 (2009)
-Recognition confirmed. -Go ahead.รับทราบ ว่ามาเลย [ Rec ] 2 (2009)
Incorrect voice recognition.สัญญานเสียงไม่ถูกต้อง [ Rec ] 2 (2009)
Voice recognition requested.ขอยืนยันสัญญาณเสียง [ Rec ] 2 (2009)
Doctor, respond. Voice recognition requested.Doctor ตอบกลับด้วย ขอยืนยันสัญญาณเสียง [ Rec ] 2 (2009)
Voice recognition requested.- กรุณายืนยันเสียง - [ Rec ] 2 (2009)
Voice recognition confirmed.- ยืนยันเสียงถูกต้อง - [ Rec ] 2 (2009)
Because his kills aren't Just about his victims. He needs recognition.เพราะการฆ่าของเขาไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเหยื่อ เขาต้องการการรับรู้ เขาต้องการให้เรารู้ Omnivore (2009)
You want The recognition That's gonna comeนายต้องการให้คนรู้จัก และนั่น ต้องมาจากหนังสือที่เขาเป็นคนเขียน Omnivore (2009)
In recognition of the many contributions we at IPS have made to the advancement of criminal investigative sciences in recent years we are to receive a certificate of commendation from the National Police Agency.เรา, IPS ได้รับการยอมรับอย่างมากจากการช่วยเหลือ การสืบสวนคดีที่ผ่านๆมา กรมตำรวจจึงจะมีการมอบรางวัลให้กับเรา Episode #1.7 (2009)
and running them through my facial recognition program.แล้วเปิดมันให้เชื่อมกับ โปรแกรมวิเคราะห์จดจำหน้าบุคคล Harbingers in a Fountain (2009)
Through facial recognition software.ตรวจดูกับโปรแกรมเทียบใบหน้า Of Human Action (2009)
Well, in recognition of all your hard work, ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงสิ่งที่เธอได้ลงแรงทำมา Politics of Human Sexuality (2009)
Finally, the recognition I deserve.ในที่สุดฉันก็ได้รับการยอมรับแล้ว G-Force (2009)
Voice print and face recognition analysis enabled.การพิสูจน์วิเคราะห์เส้นเสียงและใบหน้าถูกต้อง Star Trek (2009)
With the peace restored it was a time for celebration and recognition that our small band of owls who fate and a storm had blown into the Tree now stood before its king and queen as young Guardians.เมื่อสันติภาพหวนกลับคืน... ...ก็ถึงเวลาของการเฉลิมฉลอง... ...และเป็นที่จดจำ ว่านกฮูกน้อยกลุ่มนึงของเรา... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I want NSA telephone surveillance, voice recognition...แล้วก็บันทึกโทรศัพท์ดาวเทียม จดจำเสียง... RED (2010)
So, they pull her voice from the pay phone, probably right now, install the recognition software and back-trace it to Singer.อาจจะดักฟังได้แล้ว ใส่โปรแกรมจดจำ แล้วก็ตามรอยไปหาซิงเกอร์แล้ว RED (2010)
I believe I deserve some recognition from this board.ผมว่าผมน่าจะได้รับการยอมรับ จากคณะกรรมการด้วยซ้ำ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recognitionDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
recognitionHe gave me a smile of recognition.
recognitionHe glanced at her with no sign of recognition.
recognitionHe has become thin beyond all recognition.
recognitionIn order to gain media recognition, sometimes AIDS patients have to push themselves into the public eye.
recognitionI was surprised at her immediate recognition of me.
recognitionPrecognition is the act of using spiritual-power to know things that will occur in the future.
recognitionShe gave me a smile of recognition.
recognitionSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
recognitionThe body had burned beyond recognition.
recognitionThe social structure has changed beyond recognition.
recognitionThe world has paid due recognition to her ability.
recognitionWhen you speak of a pay-raise before recognition, I am inclined to think you are putting the cart before the horse.
recognitionWomen no longer are satisfied with their traditional role of housewife, and are seeking recognition of needs in the workplace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ(n) thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai Definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
คำกล่าวขวัญ(n) mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai Definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
ความสำนึก(n) consciousness, See also: awareness, recognition, Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก, Example: ครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมรวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง, Thai Definition: ความรู้ตัวและตระหนักในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ
สร้างชื่อเสียง(v) make fame, See also: make reputation, mark special recognition afford, Syn. สร้างชื่อ, Example: นักศึกษา มทส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้[kān raprū] (n) EN: recognition . perception
การรับรู้ปัญหา[kān raprū panhā] (n, exp) EN: problem recognition
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
ความสำนึก[khwām samneuk] (n) EN: consciousness ; awareness ; recognition  FR: conscience [ f ] ; le sens de [ m ]
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[søpwaē trūat jap ārom] (n, exp) EN: emotion-recognition software  FR: logiciel de reconnaissance des émotions [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOGNITION R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N
RECOGNITION R EH2 K IH0 G N IH1 SH AH0 N
RECOGNITION'S R EH2 K IH0 G N IH1 SH AH0 N Z
MISRECOGNITION M IH0 S R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recognition (n) rˌɛkəgnˈɪʃən (r e2 k @ g n i1 sh @ n)
precognition (n) prˌiːkɒgnˈɪʃən (p r ii2 k o g n i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承认[chéng rèn, ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ, / ] to admit; to concede; to recognize; recognition (diplomatic, artistic etc); to acknowledge, #1,783 [Add to Longdo]
默契[mò qì, ㄇㄛˋ ㄑㄧˋ, ] to understand tacitly; secret agreement; implicit recognition, #8,107 [Add to Longdo]
认出[rèn chū, ㄖㄣˋ ㄔㄨ, / ] recognition; to recognize, #10,342 [Add to Longdo]
赞誉[zàn yù, ㄗㄢˋ ㄩˋ, / ] to praise; recognition, #17,948 [Add to Longdo]
焕然一新[huàn rán yī xīn, ㄏㄨㄢˋ ㄖㄢˊ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] to look completely new (成语 saw); brand new; changed beyond recognition, #23,350 [Add to Longdo]
功成名就[gōng chéng míng jiù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, ] to win success and recognition (成语 saw), #43,397 [Add to Longdo]
追认[zhuī rèn, ㄓㄨㄟ ㄖㄣˋ, / ] to recognize sth after the event; posthumous recognition; to ratify; to endorse retroactively, #46,221 [Add to Longdo]
语音识别[yǔ yīn shí bié, ㄩˇ ㄧㄣ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] speech recognition, #54,059 [Add to Longdo]
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition, #75,757 [Add to Longdo]
不承认主义[bù chéng rèn zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of non-recognition [Add to Longdo]
口语字词识别[kǒu yǔ zì cí shí bié, ㄎㄡˇ ㄩˇ ㄗˋ ㄘˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] recognition of spoken word [Add to Longdo]
手写识别[shǒu xiě shí bié, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] handwriting recognition [Add to Longdo]
手写辩识[shǒu xiě biàn shí, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] handwriting recognition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung { f }; Bestätigung { f } | Anerkennungen { pl }; Bestätigungen { pl }recognition | recognitions [Add to Longdo]
Bildanalyse { f }image recognition [Add to Longdo]
Bilderkennungssystem { n }image recognition system [Add to Longdo]
automatische Datenträgererkennung { f }automatic volume recognition [Add to Longdo]
Erkenntnis { f }; Erkennen { n }recognition; realization [Add to Longdo]
Erkenntnis...recognitional [Add to Longdo]
Erkennung { f }recognition [Add to Longdo]
Fehlererkennung { f }error recognition [Add to Longdo]
Geltungsbedürfnis { n }craving for recognition [Add to Longdo]
Mustererkennung { f }recognition of pattern [Add to Longdo]
Mustererkennung { f }; Zeichenerkennung { f }pattern recognition [Add to Longdo]
Spracherkennung { f }recognition of speech; speech recognition [Add to Longdo]
Spracherkennung { f }speech pattern recognition [Add to Longdo]
Spracherkennung { f }voice recognition [Add to Longdo]
Unkenntlichkeit { f } | bis zur Unkenntlichkeit entstelltunrecognizable condition | disfigured beyond recognition [Add to Longdo]
Vorkenntnis { f }precognition [Add to Longdo]
Wiedererkennen { n }; Wiedererkennung { f }recognition [Add to Longdo]
Wortschatz { m }; Sprachschatz { m } | passiver Wortschatzvocabulary | recognition vocabulary [Add to Longdo]
Zeichenerkennung { f } | optische Zeichenerkennungcharacter recognition | optical character recognition (OCR) [Add to Longdo]
optische Zeichenerkennung { f }OCR : optical character recognition [Add to Longdo]
bis zur Unkenntlichkeit verstümmeltFUBAR : fouled/fucked up beyond all recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) { comp } online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) { comp } recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition [Add to Longdo]
レコグニション[rekogunishon] (n) recognition [Add to Longdo]
慰労[いろう, irou] (n, vs) recognition of services [Add to Longdo]
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) party given in recognition of a person's services [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n, vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] (n, adj-no) (See 音認) voice recognition; speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] (n) { comp } voice recognition technology [Add to Longdo]
音認[おんにん, onnin] (n) (abbr) (See 音声認識) voice recognition; speech recognition [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] (n) { comp } pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
会釈[えしゃく, eshaku] (n, vs) nod; salutation; greeting; recognition; bow; (P) [Add to Longdo]
顔認識[かおにんしき, kaoninshiki] (n, vs) (See 顔認証) facial recognition (the act of) [Add to Longdo]
顔認証[かおにんしょう, kaoninshou] (n, vs) authentication by facial recognition [Add to Longdo]
見違える(P);見ちがえる[みちがえる, michigaeru] (v1, vt) to be beyond recognition; to be quite different; (P) [Add to Longdo]
見覚え(P);見憶え[みおぼえ, mioboe] (n) remembrance; recollection; recognition; (P) [Add to Longdo]
見知り[みしり, mishiri] (n) recognition; acquaintance [Add to Longdo]
誤認[ごにん, gonin] (n, vs) misrecognition; mistaking (x for y); (P) [Add to Longdo]
誤認識[ごにんしき, goninshiki] (n, vs) (See 誤認) misrecognition; mistaking (x for y) [Add to Longdo]
光学式文字認識[こうがくしきもじにんしき, kougakushikimojininshiki] (n) { comp } optical character recognition; OCR [Add to Longdo]
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] (n) { comp } optical character recognition; OCR [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na, n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] (n) { comp } Magnetic Ink Character Reader (or Recognition); MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきインクもじにんしき, jiki inku mojininshiki] (n) { comp } magnetic ink character recognition; MICR [Add to Longdo]
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] (n) { comp } AVR; Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] (n) { comp } AVR; Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
手書き認識[てがきにんしき, tegakininshiki] (n) { comp } handwriting recognition [Add to Longdo]
手書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] (n) { comp } handwriting recognition [Add to Longdo]
出入国管理及び難民認定法[しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう, shutsunyuukokukanrioyobinanminninteihou] (n) Immigration Control and Refugee Recognition Act [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n, vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) [Add to Longdo]
胎児認知[たいじにんち, taijininchi] (n) recognition of an unborn child (for the purposes of claiming nationality) [Add to Longdo]
入管法[にゅうかんほう, nyuukanhou] (n) (abbr) Immigration Control and Refugee Recognition Act [Add to Longdo]
認許[にんきょ, ninkyo] (n, vs) (1) consent; recognition; (n, adj-f) (2) (See 認可) approval; certification [Add to Longdo]
認識[にんしき, ninshiki] (n, vs, adj-no) recognition; cognizance; cognisance; (P) [Add to Longdo]
認知[にんち, ninchi] (n, vs, adj-no) acknowledgement; acknowledgment; recognition; cognition; (P) [Add to Longdo]
認知度[にんちど, ninchido] (n) degree of recognition; level of familiarity; visibility (product) [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) [Add to Longdo]
表彰[ひょうしょう, hyoushou] (n, vs) public acknowledgment; public acknowledgement; public recognition; commendation; awarding; (P) [Add to Longdo]
不認承[ふにんしょう, funinshou] (n) nonrecognition [Add to Longdo]
文字認識[もじにんしき, mojininshiki] (n) { comp } character recognition [Add to Longdo]
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods) [Add to Longdo]
無生忍[むしょうにん, mushounin] (n) (abbr) { Buddh } (See 無生法忍) anutpattika-dharma-ksanti (recognition that nothing really arises or perishes) [Add to Longdo]
無生法忍[むしょうほうにん, mushouhounin] (n) { Buddh } anutpattika-dharma-ksanti (recognition that nothing really arises or perishes) [Add to Longdo]
無認識[むにんしき, muninshiki] (adj-na) unrecognized; unrecognised; lack of recognition [Add to Longdo]
面目一新[めんもくいっしん;めんぼくいっしん, menmokuisshin ; menbokuisshin] (n, vs) undergoing a complete change in appearance; changing something out of all recognition; a rise in one's reputation [Add to Longdo]
予知能力[よちのうりょく, yochinouryoku] (n) (See 予知) precognition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.) [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.) [Add to Longdo]
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
手書き認識[てかきにんしき, tekakininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
手書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
文字認識[もじにんしき, mojininshiki] character recognition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recognition \Rec`og*ni"tion\ (r[e^]k`[o^]g*n[i^]sh"[u^]n), n.
   [L. recognitio: cf. F. recognition. See {Recognizance}.]
   The act of recognizing, or the state of being recognized;
   acknowledgment; formal avowal; knowledge confessed or avowed;
   notice.
   [1913 Webster]
 
      The lives of such saints had, at the time of their
      yearly memorials, solemn recognition in the church of
      God.                   --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recognition
   n 1: the state or quality of being recognized or acknowledged;
      "the partners were delighted with the recognition of their
      work"; "she seems to avoid much in the way of recognition
      or acknowledgement of feminist work prior to her own" [syn:
      {recognition}, {acknowledgment}, {acknowledgement}]
   2: the process of recognizing something or someone by
     remembering; "a politician whose recall of names was as
     remarkable as his recognition of faces"; "experimental
     psychologists measure the elapsed time from the onset of the
     stimulus to its recognition by the observer" [syn:
     {recognition}, {identification}]
   3: approval; "give her recognition for trying"; "he was given
     credit for his work"; "give her credit for trying" [syn:
     {recognition}, {credit}]
   4: coming to understand something clearly and distinctly; "a
     growing realization of the risk involved"; "a sudden
     recognition of the problem he faced"; "increasing recognition
     that diabetes frequently coexists with other chronic
     diseases" [syn: {realization}, {realisation}, {recognition}]
   5: (biology) the ability of one molecule to attach to another
     molecule that has a complementary shape; "molecular
     recognition drives all of biology, for instance, hormone and
     receptor or antibody-antigen interactions or the organization
     of molecules into larger biologically active entities"
   6: the explicit and formal acknowledgement of a government or of
     the national independence of a country; "territorial disputes
     were resolved in Guatemala's recognition of Belize in 1991"
   7: an acceptance (as of a claim) as true and valid; "the
     recognition of the Rio Grande as a boundary between Mexico
     and the United States"
   8: designation by the chair granting a person the right to speak
     in a deliberative body; "he was unable to make his motion
     because he couldn't get recognition by the chairman"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top