ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

realisation

R IY1 L AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -realisation-, *realisation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
realisation(n) ความเข้าใจ, See also: ความตระหนัก, Syn. understanding, recognition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, combined with the realisation that she had to live withพระเจ้า ดูฉันสิ The Widow Maker (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
REALISATION R IY1 L AH0 Z EY1 SH AH0 N
REALISATIONS R IY1 L AH0 Z EY1 SH AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkurstabelle {f}realisation and liquidation statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
期成[きせい, kisei] (n) realization of an objective; realisation of an objective [Add to Longdo]
結実[けつじつ, ketsujitsu] (n,vs) fruitification (bearing fruit); being successful; achieving success; realization; realisation [Add to Longdo]
現実化[げんじつか, genjitsuka] (n,vs) realization; realisation [Add to Longdo]
自我実現[じがじつげん, jigajitsugen] (n) self-realization; self-realisation [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] (n,vs) implementation (e.g. of a system); materialization; materialisation; realization; realisation; (P) [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n,vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) [Add to Longdo]
成就[じょうじゅ, jouju] (n,vs) fulfillment; fulfilment; realization; realisation; completion; (P) [Add to Longdo]
体得[たいとく, taitoku] (n,vs) mastery; knack; realization; realisation; experience; comprehension; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 realisation
   n 1: a musical composition that has been completed or enriched
      by someone other than the composer [syn: {realization},
      {realisation}]
   2: coming to understand something clearly and distinctly; "a
     growing realization of the risk involved"; "a sudden
     recognition of the problem he faced"; "increasing recognition
     that diabetes frequently coexists with other chronic
     diseases" [syn: {realization}, {realisation}, {recognition}]
   3: a sale in order to obtain money (as a sale of stock or a sale
     of the estate of a bankrupt person) or the money so obtained
     [syn: {realization}, {realisation}]
   4: the completion or enrichment of a piece of music left
     sparsely notated by a composer [syn: {realization},
     {realisation}]
   5: making real or giving the appearance of reality [syn:
     {realization}, {realisation}, {actualization},
     {actualisation}]
   6: something that is made real or concrete; "the victory was the
     realization of a whole year's work" [syn: {realization},
     {realisation}, {fruition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top