ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*independence*

IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: independence, -independence-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
independence(n) ความเป็นอิสระ, See also: อิสรภาพ, Ant. dependence
Independence Day(n) วันชาติของอเมริกา (4 กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1776)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty, Ant. subjugation

English-Thai: Nontri Dictionary
independence(n) เอกราช, ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, อิสรภาพ, พรรคการเมืองอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Declaration of Independenceคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
device independenceความไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data independenceความไม่พึ่งพิงข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
independenceความไม่พึ่งพิง, ความไม่ขึ้นกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
independenceเอกราช, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Independence, Declaration ofคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomy and independence movementอิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราช [TU Subject Heading]
Independence Day (Thailand)วันชาติ (ไทย) [TU Subject Heading]
Judicial independenceความเป็นอิสระแห่งอำนาจตุลาการ [TU Subject Heading]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Age Independenceการวัดเมื่อไม่ทราบอายุ [การแพทย์]
Independenceการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย [การแพทย์]
Independence, Functionalความอิสระในการทำหน้าที่ต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
independence[independence] (n, vt) independence

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence.- เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช Gandhi (1982)
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น Gandhi (1982)
I know we are not ready for my kind of independence.ผมรู้ว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับ เอกราชตามวิธีของผม Gandhi (1982)
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง Gandhi (1982)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช Gandhi (1982)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
Independence will fall like a ripe apple.เอกราชจะหล่นเหมือนแอปเปิ้ลสุก Gandhi (1982)
And there is no doubt that after the war independence will come.และไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังสงคราม เอกราชก็จะมาถึง Gandhi (1982)
I am not concerned about the independence of India.ผมไม่ได้ห่วงเรื่องเอกราชของอินเดีย Gandhi (1982)
C... tryin' to drive down independence avenue.พยายามขับรถอยู่บนถนน Day of the Dead (1985)
He wants his independence.เขาต้องการอิสระ... Schindler's List (1993)
But independence costs money.แต่อิสรภาพก็มีราคา Schindler's List (1993)
Independence. Taking control of your life.การเป็นอิสระ ได้ควบคุมชีวิตตัวเอง The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
True love comes from true independence. Forget all about Ji-Hoon.รักแท้น่ะมันต้องมาจากการให้อิสระซึ่งกันและกันสิ จริงมั้ย? Il Mare (2000)
Too much independence frightens them.พวกนี้กลัวเสรีภาพที่มากเกินไป Mona Lisa Smile (2003)
Charles Carroll was the last surviving signer of the Declaration of Independence.ชาลล์ คาร์รอลล์ เป็นคนลงนามในใบประกาศเอกราช ที่เหลือรอดคนสุดท้าย. National Treasure (2004)
The Declaration of Independence.ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Come on, there's no invisible map on the back of the Declaration of Independence.ไม่เอาน่า, ไม่มีแผนที่ที่มองไม่เห็น หลังใบประกาศอิสรภาพนั่นหรอก. National Treasure (2004)
I'm not gonna let you steal the Declaration of Independence.ฉันไม่ต้องการให้นายขโมย ใบกระกาศอิสรภาพ National Treasure (2004)
He's gonna steal the Declaration of Independence, Ben.ฉันหมายถึงเอียน. เขาจะขโมยใบประกาศอิสรภาพหนะ, เบน. National Treasure (2004)
Is it really so hard to believe that someone's gonna try to steal the Declaration of Independence?มันยากที่จะเชื่อ ว่ามีใครต้องการจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ? National Treasure (2004)
Someone's gonna steal the Declaration of Independence.มีคนจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Mr Brown, I have personally seen the back of the Declaration of Independence, and I promise you, the only thing there is a notation that reads, คุณ บราวน์, ฉันเห็นด้านหลัง ของใบประกาศอิสรภาพแล้ว และสามารถยินยันว่า สิ่งที่มีบันทึกอยู่คือ National Treasure (2004)
"Original Declaration of Independence, dated..."หนังสือประกาศอิสรภาพฉบับจริง, ลงวันที่ .. National Treasure (2004)
I'm gonna steal the Declaration of Independence.ฉันจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Those men have the Declaration of Independence!พวกนั้นได้ใบประกาศอิสรภาพไปแล้ว ! National Treasure (2004)
- We got a tip several days ago that someone was going to steal the Declaration of Independence.- เราได้รับแจ้งเมื่อหลายวันก่อน ว่ามีคนจะขโมยใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
There is not a treasure map on the back of the Declaration of Independence.ไม่มีแผนที่ ขุมทรัพย์ หลังใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
You can't seriously intend to run chemical tests on the Declaration of Independence in the back of a moving van.คุณจะใช้สารเคมีทดสอบ... . กับใบประกาศอิสรภาพ ในหลังรถบรรทุกไม่ได้ National Treasure (2004)
He tried to walk out with a copy of the Declaration of Independence without paying.เขากำลังเดินออกไป พร้อมสำเนาใบประกาศอิสรภาพ... . โดยไม่จ่ายเงิน. National Treasure (2004)
It took you all of two seconds to decide to steal the Declaration of Independence.นายใช้เวลา2นาทีตัดสินใจขโมย ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
- This is the Declaration of Independence.- นี่คือใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Independence Hall.ห้องประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hallด้านหลังของแบงค์ 100 มีภาพห้องลงนามอิสรภาพ National Treasure (2004)
Liberty Bell and Independence Hall.ระฆังสันติภาพ และ ห้องลงนามอิสรภาพ. National Treasure (2004)
It gained a place in history on July 8, 1776, when the Liberty Bell tolled for the first public reading of the Declaration of Independence.ในปี 1846, ในวันเกิดของ จอร์จ วอชิงตัน นั่นเป็นการตีระฆังครั้งสุดท้าย, จากนั้น ระฆังสันติภาพก็หยุดใช้อย่างถาวร. National Treasure (2004)
Eventually, it was moved from its place in Independence Hall steeple and given its own...ในที่สุด, มันก็ถูกย้ายไปเก็บ บนยอดหลังของห้องลงนามอิสรภาพ และให้... National Treasure (2004)
And lan still ended up with the Declaration of Independence.และเอียนก็ได้ใบประกาศอิสรภาพไป. National Treasure (2004)
Door number two, we are going to get back the Declaration of Independence, you help us find it, and you still go to prison for a very long time, but you feel better inside.ทางเลือกที่2, เราจะไปเอาใบประกาศอิสรภาพคืน คุณช่วยเราหามัน และคุณก็ยังคง ติดคุกเป็นเวลานานมาก แต่ใจคุณจะรู้สึกดีขึ้น. National Treasure (2004)
And bring those glasses you found at Independence Hall.แล้วเอาแว่น ที่เจอในห้องลงนามอิสรภาพมาด้วย National Treasure (2004)
The Declaration of Independence.ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
The Declaration of Independence is not a bargaining chip.ใบประกาศอิสรภาพ ไม่ใช่สิ่งต่อรอง. National Treasure (2004)
It was right then that I started thinking about Thomas Jefferson the Declaration of Independence and the part about our right to life, liberty and the pursuit of happiness.ตอนนั้นเองที่ผมนึกถึง คำพูดของโธมัส เจฟเฟอร์สัน ตอนประกาศเอกราช ตรงช่วงสิทธิการใช้ชีวิต เสรีภาพและไล่ล่าความสุข The Pursuit of Happyness (2006)
Thomas Jefferson mentions happiness a couple times in the Declaration of Independence.โธมัส เจฟเฟอร์สัน พูดถึงความสุขอยู่หลายครั้ง ในแถลงการณ์ประกาศเอกราช The Pursuit of Happyness (2006)
We are still a day short of Independence Day, but so what.อีก 1 วันจะถึงวันประกาศอิสรภาพ แล้วไง Rescue Dawn (2006)
[ I call it, "Journey of Independence". ][ ฉันเรียกมันว่า "การเดินทางสู่อิสรภาพ". ] Heavenly Forest (2006)
Those men are getting ready... to sign the Declaration of Independence, and declare our country... free from England.คนเหล่านั้นจะได้รับพร้อม ที่จะลงนามประกาศอิสรภาพ และประกาศประเทศของเรา ฟรีจากประเทศอังกฤษ Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
independenceHe said that America declared its independence in 1776.
independenceIndia gained independence from Britain in 1947.
independenceOur people thirst for independence.
independenceThe colony declared independence.
independenceThe colony declared independence and become a republic.
independenceThe colony has not declared independence as yet.
independenceThe people of America fought for their independence.
independenceThey shed their blood for their independence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไทย(n) freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai Definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
อิสรภาพ(n) freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai Definition: ความเป็นไทแก่ตัว
เสรี(n) freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ประกาศอิสรภาพ(v) declare independence, Syn. ปลดปล่อย, Example: วันนี้เป็นวันที่ประเทศอเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
ความเป็นอิสระ(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. อิสรภาพ, Example: ความเป็นอิสระของนักวิจัยจำเป็นต่อการขยายตัวของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
โมกข์(n) freedom, See also: independence, liberty, Syn. ความหลุดพ้น, นิพพาน
เสรีภาพทางวิชาการ(n) academic freedom, See also: academic independence, Thai Definition: ความเป็นอิสระในทางวิชาการ
ความเป็นเอกราช(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. ความเป็นไท, Ant. ความเป็นทาส, Example: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
เสรีภาพทางวิชาการ(n) academic freedom, See also: academic independence, Thai Definition: ความเป็นอิสระในทางวิชาการ
เอกราช(n) sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai Definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกราช = เอกราชย์[ēkkarāt] (n) EN: independence ; sovereignty  FR: indépendance [ f ]
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
ความมีเอกราช[khwām mī ēkkarāt] (n, exp) EN: independence
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[khwām mī ēkkarāt nai thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic independence
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; liberté [ f ]
ความเป็นอิสระ[khwām pen itsara] (n) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; émancipation [ f ] ; liberté [ f ]
ประกาศอิสรภาพ[prakāt itsaraphāp] (v, exp) EN: declare independence
เสรีภาพทางวิชาการ[sērīphāp thang wichākān] (n, exp) EN: academic freedom ; academic independence
ไทย[Thai] (n) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation
วันเอกราช[Wan Ēkkarāt] (n, prop) EN: Independence Day   FR: fête nationale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDEPENDENCE IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S
INDEPENDENCE'S IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
independence (n) ˌɪndɪpˈɛndəns (i2 n d i p e1 n d @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] independent; independence; to stand alone, #1,316 [Add to Longdo]
独立自主[dú lì zì zhǔ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄗˋ ㄓㄨˇ, / ] (idiom) self-determination; independence of action; maintain control, #19,964 [Add to Longdo]
司法独立[sī fǎ dú lì, ㄙ ㄈㄚˇ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] judicial independence [Add to Longdo]
昂山[Áng shān, ㄤˊ ㄕㄢ, ] Aung san (1915-1947), Burmese general and politician, hero of Myanmar independence movement and father of opposition leader Aung san Su ji 昂山素姬; also written 翁山 [Add to Longdo]
独立宣言[dú lì xuān yán, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Declaration of Independence [Add to Longdo]
独立战争[dú lì zhàn zhēng, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war of independence [Add to Longdo]
统独[tǒng dú, ㄊㄨㄥˇ ㄉㄨˊ, / ] unification and independence [Add to Longdo]
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] American war of independence (1775-1783) [Add to Longdo]
翁山[Wēng shān, ㄨㄥ ㄕㄢ, ] Aung san (1915-1947), Burmese general and politician, hero of Myanmar independence movement and father of opposition leader Aung san Su ji 昂山素姬; also written 昂山 [Add to Longdo]
台独[Tái dú, ㄊㄞˊ ㄉㄨˊ, / ] Taiwan independence (movement) [Add to Longdo]
藏独[Zàng dú, ㄗㄤˋ ㄉㄨˊ, / ] Tibetan independence (movement) [Add to Longdo]
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, / ] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellerunabhängigkeit { f }vendor independence [Add to Longdo]
Kulturhoheit { f }; Kulturautonomie { f }independence in matters of education and culture [Add to Longdo]
Selbstständigkeit { f }; Selbständigkeit { f } [ alt ]independence [Add to Longdo]
Unabhängigkeitskrieg { m }war of independence [Add to Longdo]
Unabhängigkeit { f }independence [Add to Longdo]
Unselbstständigkeit { f }; Unselbständigkeit { f } [ alt ]lack of independence; dependence [Add to Longdo]
gerichtete Unterbrechungvector interrupt independence [Add to Longdo]
unselbstständig; unselbständig [ alt ] { adj }lacking in independence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
インデペンデンス;インディペンデンス[independensu ; indeipendensu] (n) independence [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) { comp } data independence [Add to Longdo]
ベトミン[betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
一本立ち[いっぽんだち, ippondachi] (n, vs) independence [Add to Longdo]
自主[じしゅ, jishu] (n, vs) independence; autonomy; (P) [Add to Longdo]
自主性[じしゅせい, jishusei] (n) independence [Add to Longdo]
自立[じりつ, jiritsu] (n, vs, adj-no) independence; self-reliance; (P) [Add to Longdo]
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence [Add to Longdo]
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality [Add to Longdo]
宗教的独立性[しゅうきょうてきどくりつせい, shuukyoutekidokuritsusei] (n) religious independence [Add to Longdo]
親離れ[おやばなれ, oyabanare] (n, vs) independence from parents [Add to Longdo]
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] (n) { comp } device independence [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] (n, adj-no) sole; independence; single; solo (flight); (P) [Add to Longdo]
特立[とくりつ, tokuritsu] (n, vs) prominence; independence [Add to Longdo]
独立[どくりつ, dokuritsu] (adj-na, n, vs) independence (e.g. Independence Day); self-support; (P) [Add to Longdo]
独立運動[どくりつうんどう, dokuritsuundou] (n) (1) independence movement; (2) mutually independent [Add to Longdo]
独立記念日[どくりつきねんび, dokuritsukinenbi] (n) Independence Day [Add to Longdo]
独立権[どくりつけん, dokuritsuken] (n) right of or to independence [Add to Longdo]
独立祭[どくりつさい, dokuritsusai] (n) Independence Day celebration [Add to Longdo]
独立自存[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) independence and self-reliance [Add to Longdo]
独立自尊[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) (spirit of) independence and self-respect [Add to Longdo]
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] (n) independence [Add to Longdo]
独立宣言[どくりつせんげん, dokuritsusengen] (n) Declaration of Independence [Add to Longdo]
独立戦争[どくりつせんそう, dokuritsusensou] (n) American Revolutionary War; War of Independence [Add to Longdo]
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv, n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n, n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P) [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] (n, adj-no) impartiality; neutrality; independence; (P) [Add to Longdo]
不羈;不羇[ふき, fuki] (n) freedom; liberty; independence [Add to Longdo]
分立[ぶんりつ, bunritsu] (n, vs) segregation; separation; independence; (P) [Add to Longdo]
没交渉[ぼっこうしょう;ぼつこうしょう, bokkoushou ; botsukoushou] (adj-na, n) lack of relation (to); independence (of) [Add to Longdo]
民族独立[みんぞくどくりつ, minzokudokuritsu] (n) tribal independence [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence [Add to Longdo]
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Independence \In`de*pend"ence\, n. [Cf. F. ind['e]pendance.]
   [1913 Webster]
   1. The state or quality of being independent; freedom from
    dependence; exemption from reliance on, or control by,
    others; self-subsistence or maintenance; direction of
    one's own affairs without interference.
    [1913 Webster]
 
       Let fortune do her worst, . . . as long as she never
       makes us lose our honesty and our independence.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Sufficient means for a comfortable livelihood.
    [1913 Webster]
 
   {Declaration of Independence} (Amer. Hist.), the declaration
    of the Congress of the Thirteen United States of America,
    on the 4th of July, 1776, by which they formally declared
    that these colonies were free and independent States, not
    subject to the government of Great Britain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 independence
   n 1: freedom from control or influence of another or others
      [syn: {independence}, {independency}]
   2: the successful ending of the American Revolution; "they
     maintained close relations with England even after
     independence"
   3: a city in western Missouri; the beginning of the Santa Fe
     Trail

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top