Search result for

เสรีภาพ

(61 entries)
(6.0016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสรีภาพ-, *เสรีภาพ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสรีภาพ [N] freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai definition: ความมีเสรี
เสรีภาพในการพูด [N] freedom of speech, Syn. สิทธิเสรีภาพในการพูด, อิสระในการพูด, Example: บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูด
เสรีภาพทางวิชาการ [N] academic freedom, See also: academic independence, Thai definition: ความเป็นอิสระในทางวิชาการ
เสรีภาพทางวิชาการ [N] academic freedom, See also: academic independence, Thai definition: ความเป็นอิสระในทางวิชาการ
เสรีภาพในการเขียน [N] liberty of writing, See also: freedom of writing, Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน, อิสระในการเขียน, Example: เสรีภาพในการเขียนเกิดขึ้นแล้วที่นี่บนอินเทอร์เน็ต
เสรีภาพทางการเมือง [N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสรีภาพน. ความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา, ความมีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
libertyเสรีภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedomเสรีภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
libertyเสรีภาพ [ดู freedom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedomเสรีภาพ [ดู liberty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedomเสรีภาพ, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workers, freedom of movement forเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of movement for workersเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty, civilเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil libertiesเสรีภาพของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil libertyเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academic freedomเสรีภาพทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Assembly, Right ofเสรีภาพในการชุมนุม [TU Subject Heading]
Freedom of associationเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม [TU Subject Heading]
Freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออก [TU Subject Heading]
Freedom of informationเสรีภาพด้านสารสนเทศ [TU Subject Heading]
Freedom of religionเสรีภาพในการนับถือศาสนา [TU Subject Heading]
Freedom of speechเสรีภาพในการพูด [TU Subject Heading]
Freedom of the pressเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Libertyเสรีภาพ [TU Subject Heading]
Freedom of Communicationเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสาร ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย (ไม่ใช่เพียงเอกสิทธิ์เท่านั้น) ที่สำคัญอันหนึ่งของนักการทูตย่อมจะเห็นได้ชัดว่า คณะทูต จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจ นอกจากจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการที่จะมีหนังสือหรือวิถีทางอื่นๆ เพื่อติดต่อกับรัฐบาลของตน หรือจะส่งและรับจดหมาย หรือหนังสือต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ถือสารพิเศษ หรือโดยถุงทางการทูต (Diplomatic pouch) สำหรับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ดังนี้?1. ให้รัฐผู้รับอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวลเพื่อการติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผู้แทนและสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่ง ไม่ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางที่เหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้ถือสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการ หมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงทางการทูต (Diplomatic Pouch) จะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูต จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงลักษณะของถุงทางการทูต ซึ่งอาจบรรจุเพียงเอกสารหรือสิ่งของทางการทูตที่เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่า นั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ ในกรณีที่ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการแสดงจำนวนหีบห่อซึ่ง รวมเป็นถุง แต่ไม่ใช่ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรง และโดยเสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน? [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสรีภาพ[n.] (sēriphāp) EN: freedom ; liberty   FR: liberté [f] ; indépendance [f]
เสรีภาพทางการเมือง[n. exp.] (sērīphāp thang kānmeūang) EN: political liberty   FR: liberté poltique [f]
เสรีภาพทางวิชาการ[n. exp.] (sērīphāp thang wichākān) EN: academic freedom ; academic independence   
เสรีภาพส่วนบุคคล[n. exp.] (sērīphāp suanbukkhon) EN: individual liberty   FR: liberté individuelle [f]
เสรีภาพแห่งการพูด[n. exp.] (sērīphāp haeng kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพแห่งหนังสือพิมพ์[n. exp.] (sērīphāp haeng nangseūphim) EN: freedom of the press   FR: liberté de la presse [f]
เสรีภาพในการจัดพิมพ์[n. exp.] (sērīphāp nai kān jatphim) EN: freedom of the press   FR: liberté de la presse [f]
เสรีภาพในการชุมนุม[n. exp.] (sērīphāp nai kān chumnum) EN: freedom of assembly   FR: liberté d'assemblée [f] ; liberté de réunion [f]
เสรีภาพในการพูด[n. exp.] (sērīphāp nai kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพในการหยุดงาน[n. exp.] (sērīphāp nai kān yut ngān) FR: liberté de grève [f] ; droit de grève [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freedom    [N] ความเป็นอิสระ, See also: เสรีภาพ, อิสรภาพ, Syn. independence, liberty
licence    [N] เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
license    [N] เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
free lunch    [SL] อิสระ, See also: เสรีภาพ
freebee    [SL] เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freebie, freeby
freebie    [SL] เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freeby
freeby    [SL] เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freebie
toleration    [N] เสรีภาพในการนับถือศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
freedom(ฟรี'เดิม) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ, Syn. independence
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
gag law n.กฏจำกัดเสรีภาพการพูด,กฎหมายปิดปาก
gag ruleกฏจำกัดเสรีภาพการพูด,กฎหมายปิดปาก
lib(ลิบ) n. =liberation (อิสรภาพ,เสรีภาพ)
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค

English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ,ทำให้เป็นไทย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
gag(n) การอุดปาก,การปิดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
liberty(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,สิทธิ,อำนาจ

Are you satisfied with the result?

Go to Top