ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-independence-

IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: independence, *independence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
independence(n) ความเป็นอิสระ, See also: อิสรภาพ, Ant. dependence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty, Ant. subjugation

English-Thai: Nontri Dictionary
independence(n) เอกราช, ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, อิสรภาพ, พรรคการเมืองอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
independenceความไม่พึ่งพิง, ความไม่ขึ้นกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
independenceเอกราช, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Independenceการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
independenceHe said that America declared its independence in 1776.
independenceIndia gained independence from Britain in 1947.
independenceOur people thirst for independence.
independenceThe colony declared independence.
independenceThe colony declared independence and become a republic.
independenceThe colony has not declared independence as yet.
independenceThe people of America fought for their independence.
independenceThey shed their blood for their independence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นอิสระ(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. อิสรภาพ, Example: ความเป็นอิสระของนักวิจัยจำเป็นต่อการขยายตัวของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
ความเป็นเอกราช(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. ความเป็นไท, Ant. ความเป็นทาส, Example: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
เอกราช(n) sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai Definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมีเอกราช[khwām mī ēkkarāt] (n, exp) EN: independence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDEPENDENCE IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
independence (n) ˌɪndɪpˈɛndəns (i2 n d i p e1 n d @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturhoheit { f }; Kulturautonomie { f }independence in matters of education and culture [Add to Longdo]
Unabhängigkeitstag { m } (4. Juli)Independence Day [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Independence \In`de*pend"ence\, n. [Cf. F. ind['e]pendance.]
   [1913 Webster]
   1. The state or quality of being independent; freedom from
    dependence; exemption from reliance on, or control by,
    others; self-subsistence or maintenance; direction of
    one's own affairs without interference.
    [1913 Webster]
 
       Let fortune do her worst, . . . as long as she never
       makes us lose our honesty and our independence.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Sufficient means for a comfortable livelihood.
    [1913 Webster]
 
   {Declaration of Independence} (Amer. Hist.), the declaration
    of the Congress of the Thirteen United States of America,
    on the 4th of July, 1776, by which they formally declared
    that these colonies were free and independent States, not
    subject to the government of Great Britain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 independence
   n 1: freedom from control or influence of another or others
      [syn: {independence}, {independency}]
   2: the successful ending of the American Revolution; "they
     maintained close relations with England even after
     independence"
   3: a city in western Missouri; the beginning of the Santa Fe
     Trail

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top