Search result for

dependence

(51 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dependence-, *dependence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dependence[N] การพึ่งพาอาศัย, See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา,เมืองขึ้น,สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty ###A. subjugation)

English-Thai: Nontri Dictionary
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dependence, drug; addiction, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependenceการพึ่งพา [เศรษฐศาสตร์]
Dependenceการพึ่งยา,การพึ่งยามากยิ่งขึ้น,การเสพติด,การติดยา [การแพทย์]
Dependence Indicatorตัวชี้บ่งการพึ่งพาอาศัยผู้อื่น [การแพทย์]
Dependence, Intra-Cluterความไม่เป็นอิสระ [การแพทย์]
Dependence, Physicalการติดทางกาย,การเสพติดยาทางด้านร่างกาย,อาการทางกายเมื่อขาดยา,การพึ่งยาทางร่างกาย [การแพทย์]
Dependence, Physiologicalการติดยาเสพติดทางกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must strive to seek new alternatives so that we can break this cycle of oil dependence.เราต้องพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อให้เราสามาีรถหยุดการพึ่งพาการใช้น้ำมัน S.O.B. (2009)
You're suggesting that he had a dependence, and as a result, that he was suffering from withdrawal.คุณแนะนำว่า เขามีสิ่งที่วางใจ และเป็นผลให้ ที่เขาเป็นทุกข์ จากการเลิก Justice (2009)
I mean, the way you got the kids to think that they needed Drugs, and then having them realize that dependence was the enemy, that the price was just too high.ตอนแรกเธอหลอกให้พวกเขาคิดว่า พวกเขาต้องการยาเสพติด และเมื่อมันสายไปแล้ว Celebrity Pharmacology 212 (2011)
She's a pure narcissist, so helping her victims is only about gaining their appreciation and dependence.เธอหลงตัวเองสุด ๆ ดังนั้นการช่วยเหลือเหยื่อของเธอเป็น เพียงเพื่อได้รับความซาบซึ้งใจ และการพึ่งพา Today I Do (2011)
- Merry Christmas, Mike. The president gets us off our dependence on foreign oil... yet he cannot help a wife choose an earring.- พอดีเลยชั้นกำลังเลือกตุ้มหูนายว่าอันนี้ Olympus Has Fallen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dependenceJapan's dependence on foreign trade is not necessarily very high as a percentage of GNP.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพึ่งพาอาศัยกัน[N] dependence, See also: reliance, being based on, complementing, Example: การพึ่งพาอาศัยกันเป็นนิสัยของคนไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกราช = เอกราชย์[n.] (ēkkarāt) EN: independence ; sovereignty   FR: indépendance [f]
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
ความไม่เป็นอิสระ[n. exp.] (khwām mai pen itsara) EN: dependence   
ความมีเอกราช[n. exp.] (khwām mī ēkkarāt) EN: independence   
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām mī ēkkarāt nai thāng sētthakit) EN: economic independence   
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ēkkarāt) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n.] (khwām pen itsara) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
ประกาศอิสรภาพ[v. exp.] (prakāt itsaraphāp) EN: declare independence   
เสรีภาพทางวิชาการ[n. exp.] (sērīphāp thang wichākān) EN: academic freedom ; academic independence   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPENDENCE    D AH0 P EH1 N D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dependence    (n) (d i1 p e1 n d @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依属[yī shǔ, ㄧ ㄕㄨˇ, / ] dependence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängigkeit {f} (von) | Abhängigkeiten {pl}dependence (on) | dependences [Add to Longdo]
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
インデペンデンス;インディペンデンス[, independensu ; indeipendensu] (n) independence [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) {comp} data independence [Add to Longdo]
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
依拠[いきょ, ikyo] (n,vs) dependence [Add to Longdo]
依存[いぞん(P);いそん, izon (P); ison] (n,vs) dependence; dependent; reliance; (P) [Add to Longdo]
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship) [Add to Longdo]
依存効果[いそんこうか, isonkouka] (n) dependence effect [Add to Longdo]
依存症[いぞんしょう, izonshou] (n) (alcohol, drug) dependence; morbid dependence (on alcohol) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
従属リスト[じゅうぞくリスト, juuzoku risuto] dependence list [Add to Longdo]
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence [Add to Longdo]
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dependence \De*pend"ence\, n. [LL. dependentia, fr. L.
   dependens. See {Dependent}, and cf. {Dependance}.]
   1. The act or state of depending; state of being dependent; a
    hanging down or from; suspension from a support.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being influenced and determined by something;
    subjection (as of an effect to its cause).
    [1913 Webster]
 
       The cause of effects, and the dependence of one
       thing upon another.          --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. Mutual connection and support; concatenation; systematic
    inter-relation.
    [1913 Webster]
 
       So dark and so intricate of purpose, without any
       dependence or order.         --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
   4. Subjection to the direction or disposal of another;
    inability to help or provide for one's self; a lack of
    independence or self-sufficiency.
 
   Syn: dependance, dependency.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        Reduced to a servile dependence on their mercy.
                          --Burke.
     [1913 Webster]
 
   5. A resting with confidence; reliance; trust.
    [1913 Webster]
 
       Affectionate dependence on the Creator is the
       spiritual life of the soul.      --T. Erskine.
    [1913 Webster]
 
   6. That on which one depends or relies; as, he was her sole
    dependence.
    [1913 Webster]
 
   7. That which depends; anything dependent or suspended;
    anything attached a subordinate to, or contingent on,
    something else.
    [1913 Webster]
 
       Like a large cluster of black grapes they show
       And make a large dependence from the bough.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. A matter depending, or in suspense, and still to be
    determined; ground of controversy or quarrel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To go on now with my first dependence. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dependence
   n 1: the state of relying on or being controlled by someone or
      something else [syn: {dependence}, {dependance},
      {dependency}]
   2: being abnormally tolerant to and dependent on something that
     is psychologically or physically habit-forming (especially
     alcohol or narcotic drugs) [syn: {addiction}, {dependence},
     {dependance}, {dependency}, {habituation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top