Search result for

ไท

(127 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไท-, *ไท*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย
ไท[โรมันจิ คาตาคะนะ] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv conj pron. slang vulgar name org ) ญี่ปุ่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไท[ไทย] (n ) noun  modal verb  adv.  pron.  colloqial  abbreviation or acronym  unique name  verb (trans)  aux. verb  prep.  phrase  slang  name  other  [please specify]  verb (intrans)  adj.  conj.  jargon  vulgar  organization

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
by the time[บาย เดอะ ไทม์] (adv prep ) ในขณะที่ ตอนที่
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไท[N] free, See also: independent, Syn. อิสระ, ความเป็นอิสระ
ไท[N] freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
ไท[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, Example: ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ไท[N] banyan, See also: Ficus bengalensis (Moraceae), Syn. ต้นไทร, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae มีหลายชนิด เช่น ไทรย้อย (F. benjamina Linn.) ไทรย้อย ใบทู่ หรือ ไฮฮี (F. microcarpa Linn. f.)
ไทยทาน[N] offering, See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms, Syn. ของทำทาน, เครื่องไทยทาน, วัตถุทาน, Example: พุทธศาสนิกชนจะจัดหาดอกไม้ธูปเทียน ตลอดจนเครื่องปัจจัยไทยทานนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันทำบุญ, Count unit: ที่, ชุด, กอง, Notes: (บาลี)
ไทยมุง[N] crowd, See also: throng, mass, onlookers, multitude, horde, flock, Thai definition: คนจำนวนมากที่เข้าไปรุมดู
ไทยยาม[N] Thai watchman, See also: Thai sentry, Thai guard, sentinel, caretaker
ไทรทอง[N] banyan, See also: kind of banyan tree
ไทเทรต[V] titrate, Syn. สารละลายไทเทรต, Notes: (อังกฤษ)
ไทฟอยด์[N] typhoid, Syn. ไข้รากสาดน้อย, Example: มลพิษทางน้ำเป็นที่มาของโรคหลายชนิด ได้แก่ โรคท้องร่วง โรคตับอักเสบ ไทฟอยด์ ริดสีดวงตา และพยาธิปากขอ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไทน. ผู้เป็นใหญ่.
ไทน. ไทย เช่น ปีโถะหนไทกัดเหมา (จารึกสยาม).
ไทน. ผู้เป็นใหญ่ เช่น ท้าวไท.
ไทน. ชนเชื้อชาติไท มีหลายสาขาด้วยกัน เช่น ไทใหญ่ ไทดำ ไทขาว
ไทความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส, เช่น เราเป็นไทไม่ใช่ทาส.
ไทดำน. โซ่ง, ซ่ง หรือ ซงดำ ก็เรียก. (ดู โซ่ง).
ไทย ๑(ไท) น. ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ไทย ๑คน เช่น ไทยบ้านนอก ว่า คนบ้านนอก ไทยใจแทตย์ ว่า คนใจยักษ์ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ไทย ๑(ไท) ว. ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ผัดไทย อาหารไทย.
ไทย- ๒(ไทยะ-) ว. ควรให้, ใช้ประกอบเป็นคำนำหน้าสมาส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
titaniteไททะไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thyroxin; thyroxineไทรอกซิน [มีความหมายเหมือนกับ tetraiodothyronine (T4)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroxine; thyroxinไทรอกซิน [มีความหมายเหมือนกับ tetraiodothyronine (T4)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triarchไทรอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trisectrixไทรเซกทริกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trichogyneไทรโคจีน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trichosporeไทรโคสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
triiodothyronine (T3)ไทรไอโอโดไทโรนีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thylakoidไทลาคอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Titanium dioxideไทเทเนียมไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titaniumไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tritonไทรทอน, นิวเคลียสของอะตอมทริเทียม ประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค [นิวเคลียร์]
Titanium carbideไทเทเนียมคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai Lotus 1-2-3 (Computer file)ไทย โลตัส 1-2-3 (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai MIDI Player (Computer file)ไทย มิดี้ เพลย์เยอร์ (แฟ้มข้อมุลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai Search 2000ไทยเสิร์ช 2000 [TU Subject Heading]
Thailandไท[TU Subject Heading]
Thailand, Centralไทย (ภาคกลาง) [TU Subject Heading]
Thailand, Easternไทย (ภาคตะวันออก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try these on. I'm gonna go find you some ties.ลองนี่ดูซิ เดี๋ยวฉันจะไปหาไทด์ให้ The Dark Night (2008)
Well, how did it go with tyler?เรื่องไทเลอร์ไปถึงไหนแล้วคะ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Well, now he's going to tell the highest bidder.ไทเลอร์จะให้ข้อมูลกับคนที่จ่ายเขามากที่สุด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
The night of the accident. Tyler told him.ในคืนของวันเกิดอุบัติเหตุ ไทเลอร์บอกบาร์ธ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Andrew tyler was just here.แอนดรูว์ ไทเลอร์ เพิ่งมาที่นี่ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
And to mr. Tyler.และโกหกคุณไทเลอร์เช่นกัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Just straighten his tie.จัดไทด์ให้เขาดี ๆ สิ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
S. and A. bringing sexy back to Times Square.... เอส และ เอ จูบกันอย่างเร่าร้อนหลังไทม์สแควร์ Bonfire of the Vanity (2008)
Asunaro Advertisingอาซูนาโระ แอดเวอร์ไทซิ่ง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I'm Tachibana from Asunaro Advertisingผมชื่อทาจิบานาจากบริษัทอาซูนาโระ แอดเวอร์ไทซิ่ง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
The Giant Billboard In Times Square.ป้ายบิลบอร์ดยักษ์ที่ไทม์สแควร์ The Manhattan Project (2008)
That's theeart I stole for denny. greys.anatomy. Season 5 Episode 7หัวใจที่ฉันขโมยมาให้เด็นนี่ บรรยายไทยโดย ayres , sirpenqz Rise Up (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไท[X] (thai) EN: free ; independent   
ไททัน[n. prop.] (Thaithan) EN: Titan   FR: Titan [m]
ไททานิก[n. prop.] (Thaithānik) EN: Titanic   FR: Titanic [m]
ไท[n. exp.] (somtam Thai ) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok   FR: salade de papaye verte épicée [f]
ไท[n.] (Thai ) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation   
ไท[adj.] (Thai ) EN: Thai   FR: thaï ; thaïlandais
ไท[n. prop.] (Thai ) EN: Thailand   FR: Thaïlande [f]
ไทยคดี[n. exp.] (Thai khadī) EN: Thai Studies   
ไทยธนาคาร[TM] (Thai Thanākhān) EN: Bank Thai   
ไทยนิวส์[TM] (Thai Niū) EN: Thai News   FR: Thai News

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไท
tai chi move(n) รำไทเก็ก เช่น In every Tai Chi move every connection is maintained, but sometimes one connection is emphasized over the others, though they are all still happening simultaneously., , S. Tai Chi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Taipeh[N] กรุงไทเป, See also: ไทเป, เมืองหลวงของไต้หวัน
Taipei[N] กรุงไทเป, See also: ไทเป, เมืองหลวงของไต้หวัน
Thailand[N] ไท
titanium[N] ไทเทเนียม
typhoid[N] ไทฟอยด์, See also: ไข้รากสาดน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
aftertime(อาฟ' เทอะไทมฺ, แอฟ-') n. อนาคต (future time)

English-Thai: Nontri Dictionary
banyan(n) ต้นมะเดื่อ,ต้นไท
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cravat(n) เน็คไท,ผ้าผูกคอ
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ,ทำให้เป็นไทย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
HOT hot pepper(n) พริกไท
melon(n) แตงไท
necktie(n) เน็คไท
pepper(n) พริกไท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gewinnerliste {f}[อังกฤษ] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ไทย
longdo (n vt modal verb aux. verb adv prep ) ไทย
sandra hasn't a laptop[ไทย] (n ) ไทย
snuckไทย
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
variable (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ไทย
อังกฤษ(EN)ไทย(TH)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
野次馬[やじうま, yajiuma] (n) ไทยมุง

German-Thai: Longdo Dictionary
aus(Präp) จาก เช่น aus Thailand จากประเทศไทย, aus Metall จากโลหะ
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
Gewürz(n) |das, pl. Gewürze| เครื่องเทศที่ใช้ไส่ในอาหาร เช่น พริกไทย อบเชย
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไท
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไท
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไท
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top