ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อิสระ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิสระ-, *อิสระ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ(n, phrase) Independent Study in English

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิสระ(adj) free, See also: independent, liberal, Example: อังกฤษจัดตั้งคูเวตเป็นรัฐอิสระเมื่อพ.ศ.2442, Thai Definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
อิสระ(adv) freely, See also: independently, liberally, Example: ความพึงพอใจแบบที่ไม่มีศูนย์กลาง ทำให้สมาชิกสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ, Thai Definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟรีอิสระ เช่น ล้อฟรี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autonomicอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomousอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
independentอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linearly independentอิสระเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
You have no strings Your arms is freeคุณไม่มีสตริงแขนของคุณเป็น อิสระ Pinocchio (1940)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
# For she would never be freeสำหรับเธอไม่เคยจะคืออิสระ Help! (1965)
# For she would never be freeสำหรับเธอไม่เคยจะคืออิสระ Help! (1965)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Oh, come on, Mongo. You're a free man.ไม่เอาน่า นายเป็นอิสระแล้ว Blazing Saddles (1974)
Is quite enough to make you Happy and freeก็เพียงพอที่จะทำให้เธอ มีความสุขและอิสระ The Little Prince (1974)
They listen to the radio, drink tea, unaware they will lose their libertyพวกเขาฟังวิทยุ ดื่มชา พวกเขาขาดอิสระภาพโดยไม่รู้ตัว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Liberated from my mother I found life rich in all its delightsเพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- We'll need a free-landing flight check.- เราต้องการตรวจสอบการบินลงอิสระ Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสระ[itsara] (adj) EN: independent ; free ; liberal  FR: indépendant ; libre

English-Thai: Longdo Dictionary
freeอิสระ
free radical(n) อนุมูลอิสระ
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blithe(adj) แช่มชื่น, See also: อิสระเสรี, รื่นเริง, Syn. exuberant, joyful, Ant. sad
liberalize(vi) เป็นอิสระ, See also: อิสระ, Syn. ease, broaden, loosen
free lunch(sl) อิสระ, See also: เสรีภาพ
freebee(sl) เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freebie, freeby
freebie(sl) เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freeby
freeby(sl) เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freebie
substantive(adj) อิสระ, See also: เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, Syn. independent
uncommitted(adj) ไม่ได้ผูกมัด, See also: อิสระ, ไม่มีพันธะ, เป็นกลาง, Syn. uninvolved, floating, free, neutral, nonaligned, not involved, unattached, Ant. committed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ, เกิดขึ้นอย่างอิสระ, เป็นกลไก, ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ, เป็นอิสระ, เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. autonomical, autonomous, self-reliant
autonomous(ออทอน'โนมัส) adj. เป็นอิสระ, เกิดขึ้นเอง, ปกครองตนเอง, Syn. independent, free, self-reliant, Ant. dependent
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ, การปกครองตนเอง, เอกราช, สิทธิในการปกครองตัวเอง, ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence
broad(บรอด) n. กว้าง, กว้างขวาง, เวิ้งว้าง, โจ่งแจ้ง, ไม่เกลี้ยงเกลา, หยาบ, แสก, ไม่ถูกจำกัด, อิสระ adj. เต็ม, เต็มที่ n. ส่วนกว้าง, ผู้หญิง, หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า, คนขี่ม้า, สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี, คนเจ้าชู้, คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย, มีใจอิสระ, หยิ่งยะโส, จองหอง, ขี้ประจบ, มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ, คนไข้, ลูกค้า, คนซื้อของ, ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ LAN หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม file server มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ, ซึ่งชมเชย, ซึ่งยกยอ, อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising, Ant. adverse

English-Thai: Nontri Dictionary
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ, การพ้นผิด
affranchise(vt) ให้อิสระ, ให้เสรีภาพ, ปลดปล่อย
autonomous(adj) อิสระ, เกิดขึ้นเอง, ซึ่งปกครองตนเอง
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ, การปลดปล่อย, การเลิกทาส
enfranchise(vt) ให้อิสระ, ให้สิทธิ์ออกเสียง, ให้สิทธิพิเศษ, ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ, การให้สิทธิออกเสียง, การให้สัมปทาน
free(adj) อิสระ, ให้เปล่า, ว่าง, ปลอด
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้เป็นไทย, ปลดเปลื้อง, ทำให้มีเสรีภาพ
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ
freeman(n) คนอิสระ, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
自由[じゆう, jiyuu] (n, adj) อิสระ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
フリー[ふりー, furi-] TH: อิสระ  EN: free

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj, adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
Freiheit(n) |die, nur Sg.| ความอิสระ, การเป็นอิสระ, การไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด, See also: Related: Unabhängigkeit
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden., Syn. frei werden von

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top