ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liberty

L IH1 B ER0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liberty-, *liberty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberty(n) สิทธิขั้นพื้นฐาน
liberty(n) อิสรภาพ, See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ, Syn. freedom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ, เสรีภาพ, ความเป็นอิสระ, สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
civil libertyn. สิทธิของบุคคล
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค

English-Thai: Nontri Dictionary
liberty(n) เสรีภาพ, อิสรภาพ, สิทธิ, อำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
libertyเสรีภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertyเสรีธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
libertyเสรีภาพ [ ดู freedom ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty of assemblyเสรีภาพในการชุมนุม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty of communicationเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty of the dwellingเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty of the personเสรีภาพในร่างกาย, เสรีภาพของบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty to assembleเสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, civilเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, politicalเสรีภาพทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libertyเสรีภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา The Great Dictator (1940)
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย The Blues Brothers (1980)
And Liberty Hall.กับที่ ลิเบอร์ตี้ ฮอลล์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
With liberty and justice for Jamaica and Haile Selassie.ด้วยสิทธิและความยุติธรรม แก่จาไมก้าและ เฮล เซลาสซี่ Cool Runnings (1993)
We're not at liberty to comment.เราไม่มีสิทธิที่จะออกความเห็น Squeeze (1993)
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน The Education of Little Tree (1997)
Maybe they even took the liberty to hire an alcoholic skipper, who likes to drink martinis and fuckin' play slalom with the icebergs.ขี้ เมาหยำเปที่ชอบดื่มมาร์ตินนี่ แล้วเขาก็ชนภูเขาน้ำแข็ง Good Will Hunting (1997)
I can see the Statue of Liberty already.ฉันเห็นเทพีแห่งเสรีภาพแล้วล่ะ Titanic (1997)
On the Statue of Liberty it says...ตรงเทพีเสรีภาพ / บอกไว้ว่า... American History X (1998)
Kids, Daddy only drank so the Statue of Liberty would take her clothes off.ลูกๆ พ่อแค่ดื่มเพื่อที่เห็นเทพีเสรีภาพ แก้ผ้าเท่านั้นเอง Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libertyEnglishmen are the heirs of liberty.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty, much more his life.
libertyGive me liberty or give me death.
libertyHe deprived us of our liberty.
libertyHe is none the wiser for his large liberty.
libertyHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
libertyHe that marries for wealth sells his liberty.
libertyHe took the liberty of writing to the lady.
libertyI am not at liberty to tell you about the incident.
libertyI'd like to see the Statue of Liberty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิเสรีภาพ(n) liberty and rights
เสรี(n) freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรีภาพ(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai Definition: ความมีเสรี
เสรีภาพในการเขียน(n) liberty of writing, See also: freedom of writing, Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน, อิสระในการเขียน, Example: เสรีภาพในการเขียนเกิดขึ้นแล้วที่นี่บนอินเทอร์เน็ต
ความเป็นไท(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ, Ant. ความเป็นทาส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[Anusāwarī Thēphī Sērīphāp] (n, prop) EN: Statue of Liberty
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
ความมีอิสระ[khwām mī itsara] (n, exp) EN: liberty  FR: liberté [ f ]
เสรีภาพ[sēriphāp] (n) EN: freedom ; liberty  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ]
เสรีภาพในการเขียน[sērīphāp nai kān khīen] (n, exp) EN: liberty of writing ; freedom of writing  FR: liberté d'écriture [ f ]
เสรีภาพส่วนบุคคล[sērīphāp suanbukkhon] (n, exp) EN: individual liberty  FR: liberté individuelle [ f ]
เสรีภาพทางการเมือง[sērīphāp thang kānmeūang] (n, exp) EN: political liberty  FR: liberté poltique [ f ]
สิทธิเสรีภาพ[sitthi sēriphāp] (n, exp) EN: liberty and rights  FR: droits et libertés [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIBERTY L IH1 B ER0 T IY2
LIBERTY'S L IH1 B ER0 T IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liberty (n) lˈɪbɪtiː (l i1 b i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungsfreiheit { f }liberty of action [Add to Longdo]
Freiheit { f } | Freiheiten { pl }; Vorrechte { pl }liberty | liberties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
リバティー[ribatei-] (n) liberty; (P) [Add to Longdo]
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) [Add to Longdo]
自由の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty [Add to Longdo]
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty [Add to Longdo]
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp, pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision [Add to Longdo]
消極的自由[しょうきょくてきじゆう, shoukyokutekijiyuu] (n) (See 積極的自由) negative liberty [Add to Longdo]
信教の自由[しんきょうのじゆう, shinkyounojiyuu] (n) religious liberty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liberty \Lib"er*ty\ (l[i^]b"[~e]r*t[y^]), n.; pl. {Liberties}
   (-t[i^]z). [OE. liberte, F. libert['e], fr. L. libertas, fr.
   liber free. See {Liberal}.]
   1. The state of a free person; exemption from subjection to
    the will of another claiming ownership of the person or
    services; freedom; -- opposed to slavery, serfdom,
    bondage, or subjection.
    [1913 Webster]
 
       But ye . . . caused every man his servant, and every
       man his handmaid whom he had set at liberty at their
       pleasure, to return, and brought them into
       subjection.              --Jer. xxxiv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Delivered fro the bondage of corruption into the
       glorious liberty of the sons of God. --Bible, 1551.
                          Rom. viii. 21.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from imprisonment, bonds, or other restraint upon
    locomotion.
    [1913 Webster]
 
       Being pent from liberty, as I am now. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A privilege conferred by a superior power; permission
    granted; leave; as, liberty given to a child to play, or
    to a witness to leave a court, and the like.
    [1913 Webster]
 
   4. Privilege; exemption; franchise; immunity enjoyed by
    prescription or by grant; as, the liberties of the
    commercial cities of Europe.
    [1913 Webster]
 
       His majesty gave not an entire county to any; much
       less did he grant . . . any extraordinary liberties.
                          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   5. The place within which certain immunities are enjoyed, or
    jurisdiction is exercised. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Brought forth into some public or open place within
       the liberty of the city, and there . . . burned.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. A certain amount of freedom; permission to go freely
    within certain limits; also, the place or limits within
    which such freedom is exercised; as, the liberties of a
    prison.
    [1913 Webster]
 
   7. A privilege or license in violation of the laws of
    etiquette or propriety; as, to permit, or take, a liberty.
    [1913 Webster]
 
       He was repeatedly provoked into striking those who
       had taken liberties with him.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. The power of choice; freedom from necessity; freedom from
    compulsion or constraint in willing.
    [1913 Webster]
 
       The idea of liberty is the idea of a power in any
       agent to do or forbear any particular action,
       according to the determination or thought of the
       mind, whereby either of them is preferred to the
       other.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
       This liberty of judgment did not of necessity lead
       to lawlessness.            --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   9. (Manege) A curve or arch in a bit to afford room for the
    tongue of the horse.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) Leave of absence; permission to go on shore.
     [1913 Webster]
 
   {At liberty}.
     (a) Unconfined; free.
     (b) At leisure.
 
   {Civil liberty}, exemption from arbitrary interference with
    person, opinion, or property, on the part of the
    government under which one lives, and freedom to take part
    in modifying that government or its laws.
 
   {Liberty bell}. See under {Bell}.
 
   {Liberty cap}.
     (a) The Roman pileus which was given to a slave at his
       manumission.
     (b) A limp, close-fitting cap with which the head of
       representations of the goddess of liberty is often
       decked. It is sometimes represented on a spear or a
       liberty pole.
 
   {Liberty of the press}, freedom to print and publish without
    official supervision.
 
   {Liberty party}, the party, in the American Revolution, which
    favored independence of England; in more recent usage, a
    party which favored the emancipation of the slaves.
 
   {Liberty pole}, a tall flagstaff planted in the ground, often
    surmounted by a liberty cap. [U. S.]
 
   {Moral liberty}, that liberty of choice which is essential to
    moral responsibility.
 
   {Religious liberty}, freedom of religious opinion and
    worship.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Leave; permission; license.
 
   Usage: {Liberty}, {Freedom}. These words, though often
      interchanged, are distinct in some of their
      applications. Liberty has reference to previous
      restraint; freedom, to the simple, unrepressed
      exercise of our powers. A slave is set at liberty; his
      master had always been in a state of freedom. A
      prisoner under trial may ask liberty (exemption from
      restraint) to speak his sentiments with freedom (the
      spontaneous and bold utterance of his feelings). The
      liberty of the press is our great security for freedom
      of thought.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liberty
   n 1: immunity from arbitrary exercise of authority: political
      independence [syn: {autonomy}, {liberty}]
   2: freedom of choice; "liberty of opinion"; "liberty of
     worship"; "liberty--perfect liberty--to think or feel or do
     just as one pleases"; "at liberty to choose whatever
     occupation one wishes"
   3: personal freedom from servitude or confinement or oppression
   4: leave granted to a sailor or naval officer [syn: {shore
     leave}, {liberty}]
   5: an act of undue intimacy [syn: {familiarity}, {impropriety},
     {indecorum}, {liberty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top