ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liberty

L IH1 B ER0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liberty-, *liberty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberty(n) สิทธิขั้นพื้นฐาน
liberty(n) อิสรภาพ, See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ, Syn. freedom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ, เสรีภาพ, ความเป็นอิสระ, สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
civil libertyn. สิทธิของบุคคล
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค

English-Thai: Nontri Dictionary
liberty(n) เสรีภาพ, อิสรภาพ, สิทธิ, อำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
libertyเสรีภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertyเสรีธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
libertyเสรีภาพ [ ดู freedom ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty of assemblyเสรีภาพในการชุมนุม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty of communicationเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty of the dwellingเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty of the personเสรีภาพในร่างกาย, เสรีภาพของบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty to assembleเสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, civilเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, politicalเสรีภาพทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libertyเสรีภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา The Great Dictator (1940)
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย The Blues Brothers (1980)
And Liberty Hall.กับที่ ลิเบอร์ตี้ ฮอลล์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
With liberty and justice for Jamaica and Haile Selassie.ด้วยสิทธิและความยุติธรรม แก่จาไมก้าและ เฮล เซลาสซี่ Cool Runnings (1993)
We're not at liberty to comment.เราไม่มีสิทธิที่จะออกความเห็น Squeeze (1993)
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน The Education of Little Tree (1997)
Maybe they even took the liberty to hire an alcoholic skipper, who likes to drink martinis and fuckin' play slalom with the icebergs.ขี้ เมาหยำเปที่ชอบดื่มมาร์ตินนี่ แล้วเขาก็ชนภูเขาน้ำแข็ง Good Will Hunting (1997)
I can see the Statue of Liberty already.ฉันเห็นเทพีแห่งเสรีภาพแล้วล่ะ Titanic (1997)
On the Statue of Liberty it says...ตรงเทพีเสรีภาพ / บอกไว้ว่า... American History X (1998)
Kids, Daddy only drank so the Statue of Liberty would take her clothes off.ลูกๆ พ่อแค่ดื่มเพื่อที่เห็นเทพีเสรีภาพ แก้ผ้าเท่านั้นเอง Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libertyEnglishmen are the heirs of liberty.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty, much more his life.
libertyGive me liberty or give me death.
libertyHe deprived us of our liberty.
libertyHe is none the wiser for his large liberty.
libertyHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
libertyHe that marries for wealth sells his liberty.
libertyHe took the liberty of writing to the lady.
libertyI am not at liberty to tell you about the incident.
libertyI'd like to see the Statue of Liberty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิเสรีภาพ(n) liberty and rights
เสรี(n) freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรีภาพ(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai Definition: ความมีเสรี
เสรีภาพในการเขียน(n) liberty of writing, See also: freedom of writing, Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน, อิสระในการเขียน, Example: เสรีภาพในการเขียนเกิดขึ้นแล้วที่นี่บนอินเทอร์เน็ต
ความเป็นไท(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ, Ant. ความเป็นทาส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[Anusāwarī Thēphī Sērīphāp] (n, prop) EN: Statue of Liberty
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
ความมีอิสระ[khwām mī itsara] (n, exp) EN: liberty  FR: liberté [ f ]
เสรีภาพ[sēriphāp] (n) EN: freedom ; liberty  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ]
เสรีภาพในการเขียน[sērīphāp nai kān khīen] (n, exp) EN: liberty of writing ; freedom of writing  FR: liberté d'écriture [ f ]
เสรีภาพส่วนบุคคล[sērīphāp suanbukkhon] (n, exp) EN: individual liberty  FR: liberté individuelle [ f ]
เสรีภาพทางการเมือง[sērīphāp thang kānmeūang] (n, exp) EN: political liberty  FR: liberté poltique [ f ]
สิทธิเสรีภาพ[sitthi sēriphāp] (n, exp) EN: liberty and rights  FR: droits et libertés [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIBERTY L IH1 B ER0 T IY2
LIBERTY'S L IH1 B ER0 T IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liberty (n) lˈɪbɪtiː (l i1 b i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungsfreiheit { f }liberty of action [Add to Longdo]
Freiheit { f } | Freiheiten { pl }; Vorrechte { pl }liberty | liberties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
リバティー[ribatei-] (n) liberty; (P) [Add to Longdo]
自由の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty [Add to Longdo]
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty [Add to Longdo]
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp, pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision [Add to Longdo]
消極的自由[しょうきょくてきじゆう, shoukyokutekijiyuu] (n) (See 積極的自由) negative liberty [Add to Longdo]
信教の自由[しんきょうのじゆう, shinkyounojiyuu] (n) religious liberty [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top