ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*獵*

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -獵-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #10,860 [Add to Longdo]
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]
狩猎[shòu liè, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to hunt, #19,109 [Add to Longdo]
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ˋ, / ] prey, #20,890 [Add to Longdo]
打猎[dǎ liè, ㄉㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunt, #26,710 [Add to Longdo]
涉猎[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]
猎犬[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
猎鹰[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ , / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]
捕猎[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #51,785 [Add to Longdo]
猎狗[liè gǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄡˇ, / ] hunting dog, #58,197 [Add to Longdo]
猎户座[Liè hù zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] Orion (constellation), #65,649 [Add to Longdo]
狩猎场[shòu liè chǎng, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄤˇ, / ] hunting ground, #70,995 [Add to Longdo]
渔猎[yú liè, ㄩˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] fishing and hunting; fig. to loot; to plunder, #73,339 [Add to Longdo]
偷猎[tōu liè, ㄊㄡ ㄌㄧㄝˋ, / ] poach, #84,222 [Add to Longdo]
出猎[chū liè, ㄔㄨ ㄌㄧㄝˋ, / ] to go out hunting, #91,361 [Add to Longdo]
偷猎者[tōu liè zhě, ㄊㄡ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄜˇ, / ] poacher, #93,857 [Add to Longdo]
猎犬座[liè quǎn zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Canes Venatici (constellation), #609,147 [Add to Longdo]
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
灰猎犬[huī liè quǎn, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] greyhound [Add to Longdo]
猎户座大星云[Liè hù zuò dà xīng yún, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] the Great Nebula in Orion M42 [Add to Longdo]
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system) [Add to Longdo]
猎豹[liè bào, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄠˋ, / ] cheetah [Add to Longdo]
猎头[liè tóu, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄡˊ, / ] head hunting (for job placement, a loan word) [Add to Longdo]
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] dachshund; basset hound [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Only that I'm in no shape to join the hunting set.[CN] -隻發現我無意中加入了捕 The Uninvited (1944)
Such a hunt...[CN] 打是怎樣的呢... A Report on the Party and Guests (1966)
Hunting is so sad.[CN] 打太殘忍了 我喜歡鳥兒 Les Visiteurs du Soir (1942)
- The one who hunts elephants...[CN] -就是那個大象的作家... La Notte (1961)
Have you ever gone hunting or have your dad or your friends taken you out hunting?[CN] 你曾經去過打, 或者你父親 或者你朋友帶你去打嗎? Punishment Park (1971)
Tronje, announce to the people of Burgundy that I invite everybody to a royal hunt to kill a mad dog and a ravening.[CN] 告訴全布盧郡的人,我要請他們去打 這是狩的好季節啊,有一頭游離的狼等著我們去捕殺 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Every time we looked around There he was That hairy hound from Budapest[CN] 只要我們一轉身 他像犬般地在身邊 My Fair Lady (1964)
It must be interesting on a hunt.[CN] 如果用它來狩一定很有趣 A Report on the Party and Guests (1966)
- Yeah. - You do any hunting?[CN] 你有去打嗎? The Deer Hunter (1978)
And so, mister artiste, you'II be a cuckoo and we'II be the hunters.[CN] 那麼, 藝人先生, 你將會是只布穀鳥, 而我們就是 Shine, Shine, My Star (1970)
I ain't gonna hunt with no assholes.[CN] 我才不願意跟笨蛋打 The Deer Hunter (1978)
I come to take leave, Brunhild. We are starting for the hunt in the Odenwald forest.[CN] 我是來道別的,布侖希爾德 我們要去森林狩 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Never thought Bobby was a killer at heart.[CN] 從沒想過波比在本質上是個 The Uninvited (1944)
This is a Remington Wingmaster model 870 shotgun, 12-gauge.[CN] 這是雷明頓870型 12號散彈 Punishment Park (1971)
- Sure she does. Like a bloodhound.[CN] 她才會呢,像犬一樣 North by Northwest (1959)
Here is Orion![CN] 這是戶座! The Fearless Vampire Killers (1967)
"I love my dogs. I love hunting. I love killing whatever flies or leaps."[CN] 我愛我的犬 我愛打 我愛捕殺一切飛翔奔跑的東西 Les Visiteurs du Soir (1942)
- We're goin' huntin', right?[CN] 我們去打 誰問你? The Deer Hunter (1978)
I take a hunting trip sometimes or just go off fishing, leave the old lady at home.[CN] 我有時去打或者去釣魚 把女人擱在家裏 Punishment Park (1971)
My daughter doesn't enjoy hunting.[CN] 我不認為 我女兒很少關心打的事 Les Visiteurs du Soir (1942)
Afanasy, you be great hunter.[CN] 阿福尼亞! 你的偉大的人! Siberiade (1979)
I'd lost my quarry, so I was looking for you.[CN] 我在找你 我找不到物蹤跡了 Les Visiteurs du Soir (1942)
We all hunt for different things in our lives, Baron.[CN] 男爵,我們一輩子都在取自己的目標 The Tomb of Ligeia (1964)
To pit your wits and that of a pack of hounds' against sheer animal cunning;[CN] 動用你的狗,運用你的智慧, 和你狡猾的物周旋,這可不僅僅是種運動消遣 The Tomb of Ligeia (1964)
I hope you also know hunting songs.[CN] 但願你們也會唱一些打的歌曲 Les Visiteurs du Soir (1942)
It's not our fault. We both thought we'd caught a tender new victim.[CN] 這不是我們的錯 我們都以為聞到味道 發現新物了 Les Visiteurs du Soir (1942)
What? Are you thinking of going deer huntin' tonight?[CN] 你認為我們今晚去鹿好嗎? The Deer Hunter (1978)
We can have one great fucking hunting trip tonight.[CN] 原本今晚有個媽的超棒鹿之旅 The Deer Hunter (1978)
I like a guy with quick moves and speed.[CN] 我喜歡跟動作快,速度快的人打 The Deer Hunter (1978)
Your trophy[CN] ...是自己的物。 Siberiade (1979)
I dream all my horses is alive and we all riding on desert for hunting lions.[CN] 夢見我的馬都活了 在沙漠上馳騁 狩獅子 Ride the Pink Horse (1947)
Hmm. Never heard of a terrier walking out.[CN] 從沒聽說過犬離家出走 The Uninvited (1944)
Start cuckooing, Holy Father, and I'll go hunting after you.[CN] 神父,開始學杜鵑咕咕叫呀,完了我要跟你去打. Vechir na Ivana Kupalal (1968)
Fair too.[CN] 你的正義的人! Siberiade (1979)
Do you think our Hitler Youth leader might put a record on for us?[CN] и"疭扒刮"烩旧 穦倒и贾佰? Das Boot (1981)
There were 3 shotguns in the gun-rack, only 1 was loaded.[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}槍架上有3把槍 都是我上的膛 Le Trou (1960)
Uh, yeah, hunting.[CN] 打... 嗯.. 對了... The Deer Hunter (1978)
- You didn't get a deer?[CN] 你沒有到鹿? The Deer Hunter (1978)
He was the best hunter in the taiga.[CN] 曾是森林裡最好的人。 Siberiade (1979)
I'll tell you, Nick, you're the only guy I go huntin' with, you know?[CN] 聽我說,歷奇,知道嗎... 你是我唯一想要結伴打的人 The Deer Hunter (1978)
The hunt in the Odenwald forest lasted from morning until sundown.[CN] 在森林的狩從清晨一直持續到日落 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I tell you, it's not the fox, Doctor, it's the hunt. The hunt.[CN] 我跟你說,不是狐貍的關係,大夫, 是狩,狩 The Tomb of Ligeia (1964)
- A blessing on the hunter sent by the great wolf to his children.[CN] 是偉大的狼對人送上的祝福 The Deer Hunter (1978)
- Yeah.[CN] 打如何? The Deer Hunter (1978)
A poacher I may have been, sir, but a cook, never.[CN] 作為一個偷者的話我也許會 但是作為廚師從不 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
The hunt is over!"[CN] 狩結束了! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
- It was a regular shot.[CN] - 打聲而已啦 Shine, Shine, My Star (1970)
I don't know, a bouquet might be better.[CN] 或者是狩場景... Cremator (1969)
I've never been on a hunt.[CN] 從來沒打過 A Report on the Party and Guests (1966)
- You fuckin' guys would go deer huntin'.[CN] 你這混蛋一定會去鹿! The Deer Hunter (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top