ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狩猎

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狩猎-, *狩猎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狩猎[shòu liè, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to hunt, #19,109 [Add to Longdo]
狩猎[shòu liè chǎng, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄤˇ, / ] hunting ground, #70,995 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A hound'll die," he says, "if it ain't hunted."[CN] 他说猎犬不狩猎会死掉的 The Yearling (1946)
Happy hunting, cupid. Mustn't let the boss down.[CN] 狩猎愉快, 丘比特,别让老板失望 Scandal Sheet (1952)
Wild turkey. - Ever hunted them?[CN] 一嗯 一野生的火鸡,狩猎过吗? Leave Her to Heaven (1945)
Leva tells me you've been eyeing the captain's wife like a hound dog at hunting' time.[CN] 列瓦说你在觊觎上尉的老婆 就像猎狗在狩猎时一样 From Here to Eternity (1953)
"Is she a hound?" says I. He said, "Yes'm."[CN] 我说: 她会狩猎 他说: The Yearling (1946)
Good hunting, Jennifer.[CN] 狩猎好运 詹妮弗 Good hunting, Jennifer. I Married a Witch (1942)
It promises to be one of the very best hunts of the year.[CN] 这肯定是难得一遇的狩猎 War and Peace (1956)
Men in tails, after young flesh deflowered but still desirable, prowled the excited crowd, on the hunt, sniffing out the scent.[CN] 穿着燕尾服的男人们穿梭于... 这堆性感撩人的浪荡女中间 嗅着鼻子狩猎 Le Plaisir (1952)
The Rostovs invite you to join the hunt.[CN] 若斯多家请你一起来狩猎 War and Peace (1956)
He says, "But you ain't got no way of hunting."[CN] 他说好,但你不会狩猎 The Yearling (1946)
I was out at the Blackwater. It's near time for hunting.[CN] 我去黑水河,狩猎的时间快到了 Moonrise (1948)
Just pretend you're a janitor. Janitors are never terrified.[CN] 就当你是狩猎狩猎时不会害怕的 Notorious (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top