ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猎物

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猎物-, *猎物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] prey, #20,890 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, there's no good hunting here.[CN] 对 这地方并没有什么好猎物 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Even after the senator had bagged his limit, how he hated to leave that blind.[CN] 甚至在参议员的猎物装满了包 他真讨厌没注意这一点 A Face in the Crowd (1957)
Good health and good hunting![CN] 身体健康,猎物丰盛 Tom Jones (1963)
Nick's a setup for you. He's always hanging around café society.[CN] Nick 是为你准备的猎物 他总到咖啡馆去 The Damned Don't Cry (1950)
The hardest place to get to?[CN] 那个哥哥是我的猎物 Episode #1.7 (2004)
She set out to capture her prey[CN] 她出发去捕获她的猎物 Quai des Orfèvres (1947)
Yonder, I do believe's...your elusive quarry.[CN] 我相信 远处的那个就是你的猎物 The Big Night (1951)
She immediately left this area for the mid-Atlantic, where, between October 5th and 10th, her victims were the Newton Beech, the Ashlea and the Huntsman.[CN] 因为中大西洋舰队使他迅速离开了该地 这里,在10月5号至10号 他的猎物是纽汤・比丝阿斯勒号和汉特斯曼号 Pursuit of the Graf Spee (1956)
He's full of juice and vinegar, waiting for a big shot like you to put on the squeeze.[CN] 他已经加好了佐料 等着像你一样的猎物然后把你挤压干净 Sweet Smell of Success (1957)
What all do you hunt?[CN] 你都是打什么猎物 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Do you mean you're still waiting for the scouts?[CN] 在黑暗中乱发炮打中猎物一样? 你的意思是否说要等到 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
"Family will not appear.[CN] 猎物不会出现 The Street with No Name (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top